1300/1991

Given i Helsingfors den 1 november 1991

Lag om ändring och temporär ändring av beskattningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) 78 a §,

sådan den lyder i lag av den 29 december 1988 (1236/88), ändras 2, 80, 81, 87 och 88 §§, 89 § 1 och 2 mom., 92 § 2 och 4 mom., 93 a § 1 mom. och 131 § 2 mom.,

av dessa lagrum 80 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 21 december 1979 (980/79), 81 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 4 juli 1963 (374/63), 92 § 2 och 4 mom. sådana de lyder i lag av den 23 juni 1977 (511/77) och 93 a § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 januari 1987 (74/87), samt

fogas till lagen en ny 83 a § och temporärt en ny 2 a § som följer:

2 §

Statsskatt betalas för den inkomst som en skattskyldig har haft under skatteåret samt på grund av den förmögenhet som han ägde vid skatteårets utgång. Kommunalskatt betalas för skatteårets inkomst.

Skatteåret sammanfaller med kalenderåret eller, om räkenskapsperioden inte utgörs av ett kalenderår, med den eller de räkenskapsperioder som gått till ända under kalenderåret. Beskattningen verkställs före utgången av kalenderåret efter skatteåret (beskattningsår). Vad som här sägs om räkenskapsperiod, skall även tillämpas på renskötselår. Inkomst av lantbruksfastighet beskattas likväl alltid för det närmast föregående kalenderåret.

Den omständigheten att räkenskapsperioden har ändrats får dock inte leda till att skatt på grund av förmögenhet för något år inte påförs en skattskyldig.

2 a §

Finansministeriet kan vid behov förlänga tiden för beskattningen för 1990 högst till slutet av april efter beskattningsåret.

De tidsfrister för vilka det har stadgats att de skall räknas från ingången av kalenderåret efter verkställandet av beskattningen eller efter fastställandet eller debiteringen av skatt eller avgift räknas från utgången av kalenderåret efter skatteåret även i det fall att beskattningen har verkställts senare än före utgången av beskattningsåret.

80 §

Den ordinarie beskattningen slutförs vid en tidpunkt som bestäms av finansministeriet.

Då beskattningen har slutförts blir de uppgifter om den ordinarie beskattningen som gäller varje skattskyldigs beskattningsbara inkomst och förmögenhet, uppgifterna om de debiterade stats-, kommunal- och kyrkoskatterna samt folkpensionspremien samt de förskott som skall användas för erläggande av dem offentliga (offentliga beskattningsuppgifter).

Närmare stadganden om de offentliga beskattningsuppgifterna utfärdas genom förordning.

Den skattskyldige ges ett beskattningsintyg som utredning över verkställd beskattning. Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om beskattningsintygen. Intyget används hos myndigheter och även annars som intyg över verkställd beskattning, om det inte annanstans i lagstiftningen stadgas något annat om intygets innehåll.

81 §

För varje skatteår sammanställs som totalbelopp för varje kommun och skattetagare vid slutförandet av beskattningen uppgifter om debiterade skatter och avgifter, skatter och avgifter som skall uppbäras samt om förskottsåterbäringar och om skattören (uppgifter om debitering och skattören).

Dessutom sammanställs för varje kommun uppgifter om det totala antalet skattören. I dessa uppgifter skall inte ingå de skattören som utgör grund för skatt eller avgift som inte med stöd av lag eller internationellt avtal debiteras eller redovisas till skattetagaren (uppgifter till skattetagarna om skattören).

Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om sammanställandet och fastställandet av de uppgifter som anges i 1 och 2 mom. samt om sammanställandet och fastställandet av motsvarande uppgifter om annan beskattning än ordinarie.

83 a §

Skatterättelse och rättelse av debitering till den skattskyldiges nackdel samt efterbeskattning behöver inte verkställas om den inkomst eller förmögenhet som inte beskattats bör anses vara ringa och om inte kravet på jämlikhet vid beskattningen eller någon annan orsak kräver rättelse eller verkställande av beskattning. Skattestyrelsen meddelar närmare föreskrifter om när rättelse eller efterbeskattning inte behöver verkställas.

87 §

Över beskattningar som nämns i 86 § 1 mom. skall till varje skattskyldig sändas en debetsedel samt anvisningar om hur ändring i beskattningen kan sökas.

Uppgifterna om beskattning som avses i 1 mom. är inte offentliga.

88 §

Till var och en som påförts skatt eller folkpensionspremie eller som skall få återbäring av skatteförskott skall innan beskattningen slutförts sändas en debetsedel samt anvisningar om hur uppgifterna om beskattningen kan granskas och ändring i beskattningen kan sökas.

89 §

Då även någon annan person än den skattskyldige med stöd av 3 § ansvarar för skattens hela belopp, skall skatten så som stadgas i 79 § debiteras att solidariskt betalas av den skattskyldige och de personer som ansvarar för skatten. På debetsedeln och i beskattningsuppgifterna skall härvid antecknas vilka personer som ansvarar för skatten.

Har om den person som ansvarar för skatten inte gjorts anteckning i beskattningsuppgifterna eller är personen enligt 3 § endast ansvarig för en del av skatten, skall vid behov skattebyrån i det skattedistrikt där debiteringen har ägt rum, efter att ha hört ovan avsedda person, bestämma att denne jämte den skattskyldige solidariskt ansvarar för betalningen av skatten eller för en del av den. På samma sätt skall förfaras, då det skall konstateras om en delägare i ett dödsbo enligt 4 § ansvarar för den skatt som skall betalas för den avlidnes inkomst och förmögenhet.


92 §

Skatteanmärkning skall göras skriftligen hos prövningsnämnden. Anmärkningsskriften skall lämnas till skattebyrån i skattedistriktet inom fjorton dagar från det att beskattningen slutförts. Över anmärkningen skall prövningsnämnden höra stats- och kommunalombuden.


Prövningsnämndens beslut skall delges den som har framställt anmärkningen.


93 a §

Skattebyrån skall, sedan besvär som anförts av någon som nämns i 91 § 1 mom. har behandlats enligt 82 eller 82 a §, på besvär av en myndighet som nämns i 91 § 2 mom. bereda den skattskyldige samt på besvär någon som nämns i 91 § 1 mom. stats- och kommunalombuden tillfälle att avge bemötande och vid behov genmäle. Besvärsskriften jämte bemötandena och genmälena samt de handlingar som ligger till grund för beskattningen skall utan dröjsmål tillställas länsrätten. Handlingarna skall åtföljas av utdrag ur protokollet över skattenämndens sammanträde enligt 82 § eller avskrift av skattebyråns beslut enligt 82 a § samt utdrag ur prövningsnämndens protokoll, om ärendet har behandlats i prövningsnämnden. Till handlingarna skall dessutom fogas ett utlåtande av skattedirektören över besvären.


131 §

Lösen uppbärs dock inte för sådana utdrag ur skattelängden som ges för beskattningar som anges i 86 § 1 mom. eller för uppgifter som lämnas på ett annat dokument eller för utdrag ur prövningsnämndens protokoll, som för sökande av ändring ges sakägare.Denna lag träder i kraft den 6 november 1991.

Lagens 2 a § gäller till slutet av april 1992. Den tillämpas vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 113/91
Statsutsk. bet. 34/91

Helsingfors den 1 november 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.