1279/1991

Given i Helsingfors den 25 oktober 1991

Förordning om filosofie doktorsexamen

Sedan konsistoriet vid Helsingfors universitet avgett sitt utlåtande för Helsingfors universitets vidkommande stadgas på föredragning av undervisningsministern:

1 §

Denna förordning gäller följande högskolor:

Helsingfors universitet,
Jyväskylä universitet,
Uleåborgs universitet,
Joensuu universitet,
Kuopio universitet,
Åbo universitet,
Tammerfors universitet,
Åbo Akademi,
Vasa universitet,
Lapplands universitet,
Veterinärmedicinska högskolan,
Tekniska högskolan,
Tammerfors tekniska högskola,
Villmanstrands tekniska högskola,
Helsingfors handelshögskola,
Svenska handelshögskolan samt
Åbo handelshögskola. 
2 §

Utöver vad som stadgas om filosofie dok- torsexamen i förordningen om humanistiska examina (1080/78) och förordningen om natur- vetenskapliga examina (1081/78) kan filosofie doktorsexamen även avläggas så som denna förordning stadgar.

3 §

Filosofie doktorsexamen kan avläggas vid en högskola som nämns i 1 § eller vid högskolans fakultet eller avdelning enligt vad som särskilt stadgas om avläggande av doktorsexamen vid ifrågavarande högskola. Den högskola eller enhet inom vilken examen avläggs kallas i denna förordning utbildningsenhet.

4 §

För avläggande av filosofie doktorsexamen kan utbildningsenheten godkänna den

1) som har avlagt högre högskoleexamen vid en finländsk högskola,

2) som vid en utländsk högskola har avlagt examen på en nivå som motsvarar en examen som avses i 1 punkten, eller

3) som av utbildningsenheten annars konsta- teras ha kunskaper och färdigheter som mot- svarar en examen enligt 1 eller 2 punkten.

5 §

I sina studier för filosofie doktorsexamen skall studeranden uppnå

1) grundlig förtrogenhet med sitt eget forsk- ningsområde och dess betydelse samt förmåga att inom detta självständigt och kritiskt tilläm- pa vetenskapliga forskningsmetoder och skapa ny vetenskaplig kunskap,

2) förtrogenhet med grundproblemen, forsk- ningsmetoderna och den historiska utveck- lingen inom de vetenskapsområden som har anknytning till forskningsområdet samt

3) tillräcklig förtrogenhet med vetenskapste- ori.

6 §

För avläggande av filosofie doktorsexamen skall studeranden fullgöra av utbildningsenhe- ten fastställda studier som skall omfatta cirka 40 studieveckor samt utarbeta en doktorsav- handling och försvara den offentligt.

7 §

Som doktorsavhandling kan även godkännas flera vetenskapliga publikationer som behand- lar samma problemkomplex samt en samman- fattning av dem. I sammanfattningen skall undersökningens mål, metoder och resultat presenteras. Bland publikationerna får även finnas sampublikationer, om det kan visas att författarens bidrag är självständigt.

8 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas i högskolans in- struktion.

9 §

Filosofie doktorsexamen enligt denna förordning medför samma behörighet som fi- losofie doktorsexamina enligt de förordningar som nämns i 2 §.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förord- ningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 25 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Undervisningsminister
Riitta Uosukainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.