1265/1991

Given i Helsingfors den 18 oktober 1991

Förordning om ändring av byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern

upphävs i byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) 147 a §, sådan den lyder i förordning av den 30 december 1977 (1080/77) och delvis ändrad i förordning av den 17 augusti 1990 (697/90),

ändras 1 a §, sådan den lyder ändrad i förordningar av den 14 februari 1975, den 4 februari 1977 och den 24 juni 1982 (116/75, 148/77, 492/82), samt

fogas till 44 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 14 februari 1975 (116/75), ett nytt 2 mom. som följer:

1 a §

I ärenden som gäller sammanjämkning av förvaltningen inom byggnadsbranschen, tekniska och motsvarande föreskrifter och anvisningar om byggande samt kvalitetssäkring och ansvarsfrågor inom byggnadsbranschen biträds miljöministeriet av en delegation för byggnadsärenden. Till delegationen kallar statsrådet för tre år i sänder en ordförande, en vice ordförande samt högst 15 andra medlemmar och för varje medlem en suppleant bland personer som företräder myndigheter, samfund och begagnare av byggnader samt i övrigt sakkunskap inom byggnadsbranschen.

Miljöministeriet biträds i ärenden som gäller styrning och samverkan rörande forskning och utveckling inom samhällsplaneringen och byggnadsbranschen av en delegation för samhällsplanerings- och byggnadsforskning. Till delegationen kallar statsrådet för tre år i sänder en ordförande och en vice ordförande samt högst12 andra medlemmar och för varje medlem en suppleant bland personer som företräder myndigheter och samfund samt sakkunskap på områden inom forskningen.

Miljöministeriet kan ge delegationen tillstånd att kalla personer som inte hör till delegationen till medlemmar i delegationens sektioner, dock inte till ordförande.

Om ordföranden, vice ordförande, en annan medlem av eller suppleant för delegationen avgår under mandattiden, utser miljöministeriet i hans ställe en representant för samma myndighet eller samfund eller en annan instans för den återstående mandattiden.

Om delegationerna gäller i övrigt vad som föreskrivs om statens kommittér.

44 §

Vad som stadgas i 1 mom. 1 punkten tillämpas inte om den körbara förbindelseleden till tomten kan ordnas enligt vid tomtindelningen anvisad och vid tomtmätningen stiftad servitutsrätt genom en tomt som gränsar till ett gatuområde, ett torg eller en öppen plats.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1991.

Helsingfors den 18 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.