1261/1991

Given i Helsingfors den 18 oktober 1991

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) 2 § 1 mom. och 3 a § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 § 1 mom. i lag av den 3 februari 1989 (110/89) och 3 a § 1 mom. i lag av den 1 juli 1988 (650/88), samt

fogas till lagen en ny 8 a § som följer:

2 §

Pensionsskyddet omfattar grund-, tilläggs- och deltidspensioner samt en rehabiliteringsförmån.


3 a §

Utbetalar kommunala pensionsanstalten till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som har rätt till dagpenning eller olycksfallspension enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) eller fortlöpande ersättning för egen skada med stöd av trafikförsäkringslagen (279/59) eller ersättning för förlorad inkomst med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) eller med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/91), till fullt belopp pension i enlighet med sin pensionsstadga till dess dagpenningens, olycksfallspensionens, livräntans eller ersättningens belopp blivit slutligt fastställt, övergår tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens rätt till nämnda dagpenning, olycksfallspension, livränta eller ersättning på kommunala pensionsanstalten till den del som motsvarar det belopp som på grund av dagpenningen, olycksfallspensionen, livräntan eller ersättningen skall dras av från pensionen.


8 a §

I fråga om rehabiliteringspenning och beslut om den gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om pensionsbeslut, fullföljdsförfarandet i fråga om pensionsbeslut och återkrav av pension.


Denna lag träder i kraft den 23 oktober 1991.

Regeringens proposition 55/91
Social- och terveysutsk. bet. 5/91

Helsingfors den 18 oktober 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.