1222/1991

Utfärdat i Helsingfors den 20 september 1991

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har ändrat 8 § 1, 3, 5 och 6 mom. i sitt beslut av den 30 maj 1991 om sätten för och storleken av förskottsinnehållning (911/91) samt fogat en ny 9 a § som följer:

3 kapitel

Förskottsinnehållning på rehabiliteringspenning, försäkrings- och skadeersättningar samt på försäkringspremieåterbäringar

8 §

På dagpenning som med stöd av sjukförsäkringslagen utbetalas till den försäkrade och på specialvårdspenning samt på rehabiliteringspenning som utbetalas med stöd av 14, 15 och 17 § lagen om rehabiliteringspenning (611/91) och på annan rehabiliteringspenning än den som betalas utöver pension skall förskottsinnehållningen verkställas på sätt som bestämts i 1 § 1 och 2 mom. enligt innehållningsprocent som fastställts för lön minskad med 2 procentenheter samt på moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning minskad med 4 procentenheter. Innehållningsprocenten minskas likväl inte, om det i skattekortet finns ett förordnande om att innehållningsprocenten stiger medan inkomsterna ökar (s.k. graderat skattekort) eller om det i skattekortet finns ett förordnande om storleken av förskottsinnehållningen som skattebyrån givit med stöd av 16 § lagen om förskottsuppbörd. På annan ersättning med stöd av sjukförsäkrings- eller folkpensionslagen som utbetalas till den försäkrade för minskning av inkomster och försämrad utkomst skall förskottsinnehållningen verkställas på det sätt som bestämts i 1 § 1 och 2 mom. utan förminskning.


På dagpenning som med stöd av sjukförsäkrings- eller folkpensionslagen utbetalas till minimibelopp skall förskottsinnehållningen verkställas, avvikande från 1 och 2 mom., enligt 20 %. På föräldrapenning som till minimibelopp utbetalas till en skattskyldig i förvärvsarbete skall förskottsinnehållningen dock verkställas enligt 40 %. Förskottsinnehållningen verkställs likväl inte på ovan i detta moment avsedda prestationer, om prestationen uppgår till högst 20 mark per dag.


Då pensionstagaren får dessutom rehabiliteringspenning, verkställs förskottsinnehållningen på rehabiliteringspenningen enligt 40 %. Om den pension utöver vilken rehabiliteringspenningen utbetalas är högst lika stor som folkpensionens basdel och förskottsinnehållningen skall inte verkställas på den enligt 7 § 3 mom., skall förskottsinnehållningen inte heller verkställas på rehabiliteringspenningen, om skattebyrån inte särskilt gett utbetalaren ett förordnande som förpliktar honom att verkställa förskottsinnehållningen.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 3 och 4 mom. utbetals utöver tidigare betalda ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller för annat år än skatteåret, skall förskottsinnehållningen verkställas enligt den innehållningsprocent som anges i tabellen i 2 mom. Förskottsinnehållningen verkställs enligt denna tabell även på ett rehabiliteringsunderstöd som betalas enligt prövning och på dagpenningar som betalas med stöd av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91).

9 a §

På ersättningar för inkomstbortfall under rehabiliteringstiden vilka utbetalas med stöd av lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/91) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen (626/91) verkställs förskottsinnehållningen på sätt som bestämts i 6 § och 9 § 1 och 3 mom.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1991.

Helsingfors den 20 september 1991

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.