1195/1991

Given i Helsingfors den 13 september 1991

Förordning om ändring av 7 och 8 §§ förordningen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 21 maj 1982 om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (375/82) 7 § samt 8 § 1 och 2 mom.,

av dessa lagrum 7 § sådan den lyder i förordning av den 13 mars 1987 (303/87), och

fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 13 mars 1987, ett nytt 5 mom. som följer:

7 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 november varje år för det följande kalenderåret beloppen av de förskott enligt 16 § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) som staten, folkpensionsanstalten och lantbruksföretagarnas pensionsanstalt skall betala.

Senast den 25 juni varje år fastställer ministeriet för det föregående kalenderåret beloppen av statens, folkpensionsanstaltens och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andelar enligt 16 § 1 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare, och justerar samtidigt beloppen av förskotten för årets senare del.

Dessutom justerar ministeriet senast den 25 november varje år förskotten för december.

8 §

Förskottet betalas i tolv månatliga rater. Av förskottsbeloppet betalas för

januari 13 procent
februari 10 ,,
mars 4 ,,
april 8 ,,
maj 10 ,,
juni 5 ,,
juli 10 ,,
augusti 10 ,,
september 4 ,,
oktober 8 ,,
november 10 ,,
december 8 ,,

Då förskottet enligt 7 § justeras, fördelas likväl den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsraterna. Förskottet skall varje månad stå till lantbruksföretagarnas pensionsanstalts förfogande den första vardagen då Postbanken Ab utför betalningsuppdrag på postgirokonton.


Social- och hälsovårdsministeriet får på grund av bankstrejk eller av någon annan därmed jämförbar orsak på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt betala förskott med avvikelse från den tid som avses i 2 mom., om pensionsanstaltens beredskap att betala ut de förmåner som avses i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare annars skulle äventyras.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Stadgandena i 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom. tillämpas dock redan när det i 16 § 2 mom. lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare nämnda förskottet för år 1992 fastställs på statens, folkpensionsanstaltens och lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andel.

Helsingfors den 13 september 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.