1189/1991

Utfärdat i Helsingfors den 12 september 1991

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten

Handels- och industriministeriet har

upphävt 21 § 2 och 4 mom. och 22 § i sitt beslut av den 21 december 1988 om ledningen av elarbeten (1098/88),

ändrat 2 § och 21 § 1 mom. i beslutet samt

fogat till beslutet en ny 2 a §, som följer:

2 §

Den som utför i 1 § nämnda arbeten skall antingen i sin tjänst ha en ledare av elarbeten eller själv leda dessa arbeten.

De ytterligare förutsättningar för att sörja för elsäkerheten vilka kan anses tillräckliga och vilka avses i 8 a § ellagen (1067/90) föreligger, om ledaren av elarbeten övervakar de övervaknings- och ledningsåtgärder som inverkar på elsäkerheten och om han har de befogenheter som krävs för detta samt om han normalt är anträffbar i det företag där han är ledare av elarbeten.

En person kan vara ledare av elarbeten vid endast ett företag eller en anstalt åt gången. Om det dock kan visas att övervakningen av säkerheten vid elarbetena fyller alla uppställda krav fastän ledaren av elarbeten sköter sådana uppdrag i flera än ett företag eller en anstalt, kan sökanden ges sådant tillstånd som nämns i 8 § ellagen.

2 a §

Ledaren av elarbeten hos den som uppför, reparerar eller underhåller elanläggningar eller reparerar elmateriel (elentreprenör) skall se till att

1) elanläggningarna och elmaterielen före ibruktagandet eller överlåtelse till någon annan är i ett sådant skick som överensstämmer med de föreskrifter som meddelats med stöd av ellagen och elförordningen,

2) de personer som utför arbeten som avses i 1 § i detta beslut i tillräcklig mån instruerats för sina uppgifter i enlighet med elsäkerhetsföreskrifterna,

3) de lokaliteter och arbetsredskap som elentreprenören förfogar över motsvarar de föreskrifter som meddelats med stöd av ellagen och lämpar sig för den tillståndspliktiga verksamheten samt att

4) de anmälningar som stadgas i ellagen och elförordningen och i föreskrifter som meddelats med stöd av dem görs i tid.

Ledaren av elarbeten hos en planerare av elanläggningar (elplanerare) skall se till att elanläggningsplanerna har gjorts upp i enlighet med de föreskrifter som meddelats med stöd av ellagen och elförordningen.

Ledaren av elarbeten skall se till att tillståndshavaren till sitt förfogande har de gällande stadganden om elsäkerheten som är nödvändiga med tanke på verksamheten.

Tillstånd enligt 8 § ellagen behöver inte sökas för sådan i 5 § elförordningen (925/79) avsedd verksamhet som kan anses vara av engångskaraktär.

21 §

Om Elinspektionscentralen konstaterar, att ledaren av elarbeten inte har gjort en tillfredsställande utredning över eller har givit vilseledande uppgifter om uppfyllandet av de förpliktelser som föreskrivits i 2 a § i detta beslut, eller att arbeten, som avses i detta beslut, på annat sätt har letts bristfälligt eller felaktigt, kan Elinspektionscentralen för en viss tid eller tills vidare återta rätten att fungera som ledare av elarbeten (verksamhetsförbud). Verksamhetsförbudet skall omgående delges den i vars tjänst ledaren av elarbeten är.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och gäller tills vidare.

Helsingfors den 12 september 1991

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Tf. överinspektör
Pentti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.