1188/1991

Utfärdat i Helsingfors den 12 september 1991

Handels- och industriministeriets beslut om driftsledningen för elanläggningar

Handels- och industriministeriet har med stöd av 6 och 7 §§ ellagen av den 16 mars 1979 (319/79), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 10 december 1990 (1067/90), samt med stöd av 36 § elförordningen av den 14 december 1979 (925/79) beslutat:

1 §

I detta beslut bestäms om utnämning av och behörighetsvillkor för personer eller företag som leder drifts- och underhållsarbeten på elanläggningar (driftsledare) samt om deras uppgifter.

Detta beslut tillämpas också på ledare av drifts- och underhållsarbeten vid elverk, med undantag av 2-6 §§, i stället för vilka gäller vad som stadgas i elförordningen (925/79, ändrat 1178/90).

Detta beslut gäller inte separata högspänningsanläggningar, som matas med lågspänning, centralantennanläggningar, hissar, lyftkranar eller elanläggningar i fortskaffningsmedel för befordran till lands, i vatten eller i luften.

2 §

Innehavaren av en elanläggning skall utse en driftsledare för elanläggningen, om i elanläggningen ingår delar med en märkspänning som överstiger 1 000 volt eller om elanläggningens anslutningseffekt totalt är högre än 1 600 kilovoltampere.

3 §

Endast en fysisk person som är i tjänst hos innehavaren av en elanläggning eller innehavaren själv kan vara driftsledare, med undantag av de fall som nämns särskilt i 4 och 5 §§.

Om inte något annat följer av 4 eller 5 § kan en person vara driftsledare endast för elanläggningar som har samma innehavare.

Driftsledaren skall stå till anläggningsinnehavarens förfogande på sådant sätt att övervakningen av driften och underhållet av elanläggningen är tillräcklig för att garantera säkerheten.

4 §

En person som inte är i tjänst hos innehavaren av ifrågavarande elanläggning eller ett företag kan vara driftsledare om

1) det är fråga om en elanläggning med en märkspänning på högst 1 000 volt eller

2) till elanläggningen hör

a) en transformatorstation med en märkspänning på högst 20 kilovolt eller

b) två eller tre transformatorstationer med en märkspänning på högst 20 kilovolt och om innehavaren av anläggningen och ett sådant elverk som nämns i 30 § elförordningen har avtalat om att besiktningen av utbyggnadsarbeten på de delar av anläggningen som har en spänning på högst 1 000 volt sköts av elverket.

En person som med stöd av 1 mom. är driftsledare för flera än en elanläggning kan dock inte samtidigt vara driftsledare för flera än tre sådana elanläggningar som nämns i 1 mom. 2 b punkten och totalt inte för flera än sex sådana anläggningar som nämns i 1 mom.

5 §

Om det kan visas att de uppgifter som anges i 8 § blir skötta trots att en person är driftsledare för flera än en innehavares elanläggningar, kan Elinspektionscentralen efter att ha hört dessa innehavare av särskilda skäl ge tillstånd till undantag från vad som sägs i 3 § 1 och 2 mom. eller 4 § 2 mom.

6 §

En person som är driftsledare skall ha ett sådant behörighetsintyg enligt handels- och industriministeriets beslut om ledningen av elarbeten (1098/88) som krävs av ledaren av elarbeten på ifrågavarande elanläggningar som förblir i anläggningsinnehavares eget bruk.

Ett företag som är driftsledare för en elanläggning skall ha ett med stöd av 8 § ellagen utfärdat tillstånd att planera, bygga, reparera och underhålla motsvarande anläggningar.

7 §

Innehavaren av en elanläggning skall ge driftsledaren tillräckliga möjligheter att leda och övervaka driften av och underhållsarbetena på elanläggningen.

8 §

Driftsledaren skall se till att

1) den elanläggning vars driftsledare han är till alla delar är i sådant skick som förutsätts i ellagen och elförordningen och i de föreskrifter som meddelats med stöd av dem,

2) de personer som driver och underhåller anläggningen i tillräcklig mån har instruerats för sina uppgifter,

3) elarbetena på anläggningen utförs av ett företag eller en person som har vederbörligt tillstånd och att

4) de anmälningar om anläggningen som stadgas i ellagen (319/79) och elförordningen (925/79) och i föreskrifter som meddelats med stöd av dem görs i tid.

Driftsledaren skall antingen själv delta i de besiktningar av elanläggningarna som Elinspektionscentralen utför eller utse en representant. 9 §

När driftsledaren är förhindrad att sköta sin uppgift av andra skäl än semester eller därmed jämförbar kortvarig frånvaro, skall innehavaren av elanläggningen utan dröjsmål utse en ny driftsledare med stadgad behörighet i stället för honom. 10 §

Innehavaren av en elanläggning som avses i 2 § skall till den som enligt handels- och industriministeriets beslut om besiktning av elanläggningar (1187/91) ombesörjer första besiktningen av anläggningen anmäla namnet på den person eller det företag som är driftsledare för anläggningen. I fråga om Elinspektionscentralens besiktningsobjekt skall meddelande också tillställas det elverk till vars distributionsnät anläggningen är ansluten.

11 §

Elinspektionscentralen skall föra förteckning över de anmälningar som centralen i enlighet med 10 § har fått och de undantagslov som den med stöd av 5 § har beviljat. Elverket skall föra förteckning över anmälningarna.

Elverket skall årligen tillställa Elinspektionscentralen en förteckning över driftsledarna för de anläggningar som centralen enligt handels- och industriministeriets beslut om besiktning av elanläggningar besiktigar.

12 §

Om Elinspektionscentralen konstaterar att driftsledarens uppgifter sköts bristfälligt eller felaktigt, kan den för en bestämd tid eller tills vidare förbjuda personen eller företaget i fråga att vara driftsledare för någon som helst elanläggning eller begränsa rätten att vara driftsledare. Elinspektionscentralen skall omedelbart underrätta den vars driftsledare personen eller företaget i fråga är om förbudet eller begränsningen.

13 §

Elinspektionscentralen meddelar kompletterande anvisningar om tillämpningen av detta beslut.

14 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992 och gäller tills vidare.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 20 december 1979 om elanläggnings driftsledare (991/79) jämte ändringar. De dispenser och undantagslov som getts med stöd av nämnda beslut förblir dock i kraft i samma omfattning som hittills.

En innehavare av en elanläggning som tidigare inte har behövt utse en driftsledare skall senast den 30 juni 1992 för sin elanläggning utse en driftsledare.

Den som är driftsledare när detta beslut träder i kraft kan fortsätta som driftsledare för ifrågavarande anläggning.

Helsingfors den 12 september 1991

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Tf. överinspektör
Pentti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.