1086/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av omsättningsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i omsättningsskattelagen av den 22 mars 1991 (559/91) 76 § 2 och 3 mom. samt 150 §,

ändras 55 § 2 mom. 1 punkten, 69 §, 70 § 1 mom., 77 §, 78 § 1 mom., 79 §, 82 § 1 mom., 92 §, 93 § 1 mom., 96 § 1 mom., 107 § 2 mom., 130 och 147-149 §§ samt

fogas till 102 § ett nytt 2 mom. som följer:

55 §

Skatten skall dock inte återbäras när

1) exporten gäller mejerismör, ost, fetthaltigt mjölkpulver, ägg, äggmassa, spannmål eller kött i befintligt skick eller andra livsmedel, och det skattebelopp som inte har återburits beaktas som avdrag i den prisskillnadsersättning som betalas till exportören,


69 §

Skatt som har betalts senare än vad som stadgas i 68 §, dock senast inom ett år efter räkenskapsperiodens utgång, anses vara betald för den kalendermånad, för vilken den skatt-skyldige i månadsdeklarationen har uppgett den som betald eller för vilken han annars skall anses ha betalt den.

Om skatt som nämns i 1 mom. har debiterats eller om skatten betalas efter den i 1 mom. angivna tiden, används det betalda beloppet för betalning av obetald debiterad skatt, skatteförhöjning och skattetillägg samt för dröjsmålsränta och restavgift som skall bäras upp.

70 §

Kan avdrag som avses i 9 kap. eller 25 § vid beräkningen av den skatt som skall redovisas för en kalendermånad inte göras till fullt belopp, får det icke avdragna beloppet dras av under den innevarande eller följande räkenskapsperiodens senare kalendermånader. Länsskatteverket betalar efter räkenskapsperiodens utgång på ansökan eller på basis av någon annan inlämnad utredning den skatt som inte har avdragits för räkenskapsperioden. Om den skattskyldige efter räkenskapsperiodens utgång har ansökt om återbäring av den icke avdragna skatten, får den inte dras av under den följande räkenskapsperioden.


77 §

De uppgifter som skall lämnas i månadsdeklarationen bestäms genom förordning. Uppgifterna ges på en blankett enligt formulär som fastställts av skattestyrelsen.

I månadsdeklarationen får skattebeloppen anges i hela mark så att överskjutande pennin lämnas obeaktade. Vid beräkning av de belopp som skall anges i hela mark beaktas dock skatter som skall betalas och dras av samt andra enskilda poster med en pennis noggrannhet.

78 §

Månadsdeklarationerna lämnas till det länsskatteverk som avses i 72 §.


79 §

Den som är deklarationsskyldig skall underteckna månadsdeklarationen och andra handlingar som är avsedda för skattemyndigheterna. Ett samfunds deklarationer och handlingar skall vara undertecknade av de personer som har rätt att teckna firman.

82 §

Den som har underlåtit att inom föreskriven tid inlämna månadsdeklaration eller som har lämnat en bristfällig deklaration, skall på uppmaning av länsskatteverket fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid.


92 §

Om månadsdeklarationen har lämnats senast den 25 dagen i den andra månaden efter räkenskapsperiodens utgång, skall den skatt som betalas på basis av månadsdeklarationen påföras inom ett år efter periodens utgång.

93 §

Efter den tid som stadgas i 92 § kan efterbeskattning verkställas. Den skattskyldige skall genom efterbeskattning påföras den skatt som är obetald eller vad som har återburits till ett för stort belopp till följd av att han underlåtit att inlämna deklaration eller till följd av att han lämnat en deklaration eller någon annan uppgift eller handling som är bristfällig, vilseledande eller oriktig. Efterbeskattning kan verkställas inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod till vilken den kalendermånad för vilken skatten borde ha betalts hänför sig.


96 §

Skatten kan höjas

1) med högst 30 procent, om den skattskyldige lämnat skatten för en kalendermånad helt obetald inom föreskriven tid eller uppenbart betalt för litet i skatt,

2) med högst 10 procent, om en månadsdeklaration eller någon annan uppgift eller handling innehåller en mindre bristfällighet och den skattskyldige inte har följt en uppmaning att avhjälpa bristen,

3) med högst 20 procent, om den skattskyldige utan giltigt skäl har försummat att i tid lämna in månadsdeklaration eller annan uppgift eller handling eller lämnat en väsentligen bristfällig deklaration, uppgift eller handling, och högst till det dubbla beloppet, om han även efter att ha mottagit en föreskriven uppmaning utan godtagbart förhinder helt eller delvis har underlåtit att fullgöra sin skyldighet,

4) till högst det dubbla beloppet, om den skattskyldige av grov vårdslöshet har försummat sin deklarationsskyldighet eller lämnat en väsentligen oriktig månadsdeklaration eller någon annan uppgift eller handling.


102 §

Återbäring som avses i 1 mom. betalas till den skattskyldige på ansökan eller på basis av någon annan ingiven utredning. Senare än tre år efter utgången av den räkenskapsperiod för vilken den skattskyldige har rätt att få återbäring betalas denna endast på ansökan som den skattskyldige har inlämnat inom nämnda tid.

107 §

Till en skattskyldig som inte har gjort en rättelse som nämns i 1 mom. skall efter räkenskapsperioden återbäras överbetald skatt eller icke återburen skatt på ansökan eller på basis av någon annan ingiven utredning. Skatten kan återbäras inom tre år från utgången av den räkenskapsperiod för vilken den skattskyldige har uppgivit skatten till ett för högt belopp eller, på yrkande som den skattskyldige framställt inom nämnda tid, också senare.

130 §

Ingen får röja eller utnyttja vad han i tjänsten, i offentlig syssla, i det fall som avses i 129 § eller annars genom en månadsdeklaration eller andra uppgifter eller handlingar vilka lämnats för beskattningen fått veta om någon annans rörelse, ej heller vad som har yttrats om dem vid länsskatteverket eller skattestyrelsen.

147 §

Om den skattskyldiges räkenskapsperiod inte har löpt ut den 1 oktober 1991, anses den del av räkenskapsperioden som infaller efter den 1 oktober 1991 som en enda räkenskapsperiod vid tillämpningen av 12 och 102 §§.

148 §

Vad 55 b § i den gamla omsättningsskattelagen stadgar om lättnadsåterbäring tillämpas sista gången på skatt som skall betalas för kalenderåret före ikraftträdandet eller en del av året. Är den tid som berättigar till återbäring av skatt kortare än ett kalenderår, minskas de belopp som anges i det nämnda lagrummet med en tolftedel för varje kalendermånad som inte tas med.

På skatt som återbetalas med stöd av 1 mom. skall inte betalas ränta enligt 103 § 2 mom.

149 §

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Lagen tillämpas från och med den 1 oktober 1991. Lagen tillämpas även på det förfarande som gäller i fråga om skatt som betalas före den 1 oktober 1991, om räkenskapsperioden inte har löpt ut nämnda dag. Om räkenskapsperioden har löpt ut före den 1 oktober 1991, tillämpas lagen angående omsättningsskatt (532/63).

Stadgandet i 55 § 2 mom. 1 punkten tillämpas då en vara exporteras den 1 oktober 1991 eller senare.

Regeringens proposition 32/91
Statsutsk. bet. 15/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.