1078/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs i riksdagsordningen 68 § 5 mom. och 5 a kap.,

av dessa 5 a kap. sådant det lyder efter senare ändringar,

ändras 16 § 3 mom., 30 § 1 mom., 31 § 1 mom. 2 punkten, 32 § 3 mom., 49 § 1-3 mom., 50 § 1 och 2 mom., 57 § 2 mom., 63 § 3 och 6 punkten, 68 § 1 mom., 75 §, 76 § 1 och 3 mom., 76 a och 83 §§, 85 § 1 mom. och 90 § 2 mom.,

av dessa lagrum 16 § 3 mom., 50 § 1 och 2 mom. samt 57 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 30 november 1990 (1056/90), 32 § 3 mom., 63 § 3 punkten, 76 § 1 mom., 85 § 1 mom. och 90 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 18 mars 1983 (278/83), 63 § 6 punkten och 76 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 26 juni 1987 (576/87) och 76 a § sådan den lyder i lag av den 24 oktober 1986 (763/86), samt

fogas till 32 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 18 mars 1983, ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till lagen en ny 38 a §, till 49 § ett nytt 4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., till 86 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 18 mars 1983 och lag av den 13 mars 1987 (316/87), ett nytt 4 mom. och till lagen en ny 88 a § som följer:

16 §

I lagen skall också stadgas om grunderna för de arvoden som vid avbrott i riksdagens sammanträden och sedan riksdagen avslutat sina sammanträden skall betalas till medlemmarna i specialutskotten och till de riksdagsmän som har till uppgift att justera riksdagens svar och skrivelser samt riksdagsbeslutet.


3 kap.

Om ärendenas upptagande vid riksdagen

30 §

Vid varje lagtima riksdag skall till riksdagen överlämnas en proposition med förslag till statsbudget.


31 §

Riksdagen äger rätt att upptaga av riksdagsman behörigen väckt motion. Motion kan innefatta:


2) budgetmotion, innehållande förslag till anslag eller annat beslut som skall tas in i statsbudgeten eller till en sådan ändring i statsbudgeten som har direkt samband med regeringens tilläggsbudgetproposition;


32 §

Budgetmotioner kan väckas under en tid som börjar när det meddelas att budgetpropositionen har kommit och som slutar klockan 12 den sjunde dagen därefter. Med anledning av en tilläggsbudgetproposition kan budgetmotioner väckas under en tid som börjar när det meddelas att propositionen har kommit och som slutar klockan 12 den tredje dagen därefter.

Hemställningsmotioner kan vid lagtima riksdag väckas under en tid som börjar när riksdagen öppnas och som slutar klockan 12 den fjortonde dagen under valperiodens första lagtima riksdag, men under övriga lagtima riksdagar den sjunde dagen efter riksdagens öppnande.


38 a §

På tilläggsbudgeter tillämpas stadgandena om behandling av statsbudgeten, om inte något annat stadgas särskilt.

49 §

Statsutskottet skall få tillgång till alla räkenskaper och handlingar som hänför sig till statshushållningen. Utskottet skall i sitt betänkande om statsfinansernas tillstånd samt om statsrevisorernas berättelse uttala sig om hur statsbudgeten har iakttagits och statshushållningen skötts och framlägga de förslag som detta ger anledning till.

Till statsutskottet skall också sändas regeringens proposition med förslag till statsbudget, regeringens övriga propositioner om statshushållningen och budgetmotionerna. I sitt betänkande om budgetpropositionen skall utskottet behandla alla de frågor som skall avgöras i budgeten. I betänkandet skall utskottet också föreslå hur de medel som behövs för betalning av utgifterna skall anskaffas.

Det specialutskott som avses i 65 § 2 mom. regeringsformen är statsutskottet, som kan underställa riksdagen sitt beslut. Riksdagen skall efter diskussion fastställa eller låta bli att fastställa beslutet.

Statsutskottet skall genom förmedling av respektive statsrådsmedlem följa förhandlingarna om de anställningsvillkor som avses i 65 § 2 mom. regeringsformen samt beredningen av besluten om dessa. Statsrådet skall till statsutskottet för godkännande överlämna tjänste- och funktionärskollektivavtalen samt statsrådets eller kommunala arbetsmarknadsverkets beslut om tjänstemännens och tjänsteinnehavarnas anställningsvillkor.


50 §

Finlands Banks förvaltning och tillstånd, bankfullmäktiges och bankens direktions verksamhet samt de under riksdagens garanti stående fondernas tillstånd och vård skall undersökas av det permanenta specialutskott som anförtros dessa uppgifter i arbetsordningen för riksdagen. Utskottet skall avge ett betänkande i saken till riksdagen.

Utskottet skall framlägga behövliga förslag om stiftande, ändring eller upphävande av lagen om Finlands Bank och instruktionen för bankfullmäktige samt om utfärdande av övriga stadganden och bestämmelser om Finlands Bank. Utskottet skall också bereda alla regeringspropositioner och andra förslag om dessa ärenden. Beslut om dispositionen av Finlands Banks vinstmedel får inte fattas förrän utskottet har givit sitt utlåtande.


57 §

Vid behandlingen av statsbudgeten, redogörelser, meddelanden och upplysningar från statsrådet, interpellationer samt andra ärenden av stor betydelse kan riksdagsmännen likväl med avvikelse från 1 mom. ges ordet enligt arbetsordningen för riksdagen. Även härvid gäller vad 59 och 60 §§ stadgar om hur ordet skall ges.


63 §

Innan ärendena slutligt behandlas vid plenum skall utskotten bereda


3) budget- och hemställningsmotioner, om de inte omedelbart förkastas;


6) ärenden som gäller riksdagens beslut vilka såsom villkorliga har upptagits i statsbudgeten och vilka republikens president inte har stadfäst.

68 §

Vad 66 § stadgar skall iakttas också i fråga om statsskatt. Ett förslag om ny eller ökad skatt eller om att en för viss tid stadgad skatt fortfarande skall uppbäras till oförändrat belopp får dock inte lämnas vilande, och ett förslag till ny eller ökad skatt som är avsedd att uppbäras under längre tid än ett finansår anses ha förfallit, om det inte vid tredje behandlingen stöds av två tredjedelar av de avgivna rösterna.


75 §

Ett förslag som avser fastställande av en ny eller ändring av en tidigare statsskatt eller fortsatt uppbärande av en tidsbunden skatt skall, även om det ingår i beräkningarna för statsbudgeten, behandlas såsom ett särskilt ärende vid riksdagen.

Förslag om upplåningsfullmakter för regeringen, om samtycke till överlåtelse av fast egendom samt om statsborgen eller statsgaranti eller om statens förvärv av bestämmanderätten i bolag eller om avstående från denna skall behandlas i samma ordning som budgetpropositionen, också i det fall att förslaget inte ingår i den. På samma sätt skall även behandlas förslag till riksdagens beslut om temporärt iakttagande av budgetpropositionen.

En riksdagsmans förslag om att ett nytt anslag som inte ingår i regeringens proposition eller något annat beslut skall införas i statsbudgeten kan då beslut fattas om budgeten beaktas endast om det har väckts genom en behörig budgetmotion.

76 §

Har riksdagen inte utan ändringar godkänt statsutskottets betänkande om förslaget till statsbudget, skall ärendet återsändas till statsutskottet. Utskottet skall i sitt betänkande ge ett utlåtande om riksdagens beslut.


Om republikens president inte stadfäster ett beslut av riksdagen som har upptagits i statsbudgeten såsom villkorligt, skall riksdagen utan dröjsmål underrättas om att ärendet återsänds. Sedan statsutskottet givit sitt betänkande skall det villkorliga beslutet godkännas i oförändrad form eller förkastas. Har beslut i saken inte fattats före finansårets utgång, anses den ha förfallit.

76 a §

Försenas budgeten så att den publiceras först under det nya finansåret, skall statsutskottet i sitt betänkande föreslå riksdagen hur budgetpropositionen temporärt skall iakttas såsom budget. Utskottets förslag skall i tillämpliga delar behandlas i samma ordning som förslaget till budget.

83 §

För att utöva tillsyn över Finlands Banks förvaltning och rörelse samt över förvaltningen av de fonder som står under riksdagens garanti tillsätter riksdagen nio bankfullmäktige samt fastställer en instruktion för dem.

Av bankfullmäktige utgör tre de ordinarie bankfullmäktige, som handlägger alla de ärenden vilka inte enligt instruktionen handläggs av förstärkta bankfullmäktige, som skall ha nio medlemmar. Förstärkta bankfullmäktige är beslutföra då sex medlemmar är närvarande.

Är någon bland de ordinarie bankfullmäktige förhindrad eller avgår han, träder en bland förstärkta bankfullmäktige i hans ställe.

Bankfullmäktige väljs vid första lagtima riksdag efter riksdagsmannaval. Deras uppdrag börjar så snart de har valts och fortgår tills nytt val av bankfullmäktige har förrättats. Valet verkställs av riksdagens elektorer. Vid valförrättningen skall bestämmas vilka tre som skall utgöra de ordinarie bankfullmäktige och vilka två bland förstärkta fullmäktige som vid behov skall träda i stället för medlemmarna av de ordinarie bankfullmäktige och i vilken ordning. Nås inte enighet vid valet, skall proportionellt val förrättas.

På det sätt som i 4 mom. stadgas för val av bankfullmäktige utser riksdagens elektorer årligen vid lagtima riksdag fem revisorer att verkställa den revision för det löpande året som bankens och de nämnda fondernas förvaltning skall genomgå efter årets utgång samt för varje revisor en suppleant.

85 §

Riksdagens beslut med anledning av en regeringsproposition framgår av riksdagens svar. Riksdagens beslut om statsbudgeten tillkännages dock genom riksdagens skrivelse. Detsamma gäller riksdagens övriga beslut och meddelanden.


86 §

Riksdagen beslutar om publicering av statsbudgeten i Finlands författningssamling.

88 a §

Vid valperiodens första riksdag skall tillsättas minst fem statsrevisorer som skall vara riksdagsmän och utses av riksdagens elektorer. Nås inte enighet vid valet, förrättas proportionellt val. I samma ordning väljs lika många suppleanter. Riksdagen skall fastställa en instruktion för revisorerna.

90 §

I arbetsordningen för riksdagen utfärdas närmare stadganden om antalet elektorer, antalet utskottsmedlemmar och suppleanter för dem samt om arbetet vid riksdagen. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1992.

Regeringens proposition 262/90
Grundlagsutsk. bet. 17/90
Stora utsk. bet. 334/90
Grundlagsutsk. bet. 2/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.