1075/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av 3 och 8 §§ riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

ändras 3 § 2 mom. riksdagsordningen, sådant det lyder i lag av den 18 mars 1983 (278/83), och

fogas till 8 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 10 januari 1969 och den 7 juli 1970 (4/69 och 454/70) samt genom nämnda lag av den 18 mars 1983, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

3 §

Har republikens president med stöd av regeringsformen förordnat om nyval, förrättas närmast följande val, om inte riksdagen därförinnan på nytt upplöses, under det fjärde året efter dem, varvid den ordinarie valperioden samtidigt upphör.


8 §

Om den som har valts till riksdagsman väljs till republikens president, upphör hans riksdagsmannauppdrag den dag då han tillträder sitt ämbete. Efter att ha blivit vald till president får han likväl inte deltaga i riksdagsarbetet.Denna lag träder i kraft 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 232/88
Grundlagsutsk. bet. 10/89
Stora utsk. bet. 6/90
Grundlagsutsk. bet. 4/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.