1070/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av 15 § lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 15 § lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/91) nya 2-4 mom. som följer:

15 §
Värdeandelsföreningens uppgifter

Värdeandelsföreningen skall sköta de uppgifter som nämns i 1 mom. omsorgsfullt och så att en tillförlitlig och ändamålsenlig verksamhet för värdeandelssystemet säkerställs.

Värdeandelsföreningens medlemmar skall ge föreningen de specificerade upplysningar som föreningen behöver för att kunna fullgöra sin tillsynsplikt enligt 1 mom. 5 punkten.

Om värdeandelsföreningen upptäcker att en medlems verksamhet strider mot stadgandena om värdeandelssystemet eller mot föreskrifter eller anvisningar som har meddelats med stöd av dem, skall föreningen anmäla detta till bankinspektionen, såvida inte medlemmen på uppmaning av föreningen rättar till sin verksamhet eller saken annars korrigeras.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

Regeringens proposition 8/91
Ekonomiutsk. bet. 6/91

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.