1065/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras rubriken för 7 kap. rättegångsbalken samt

fogas till 7 kap. nya 1 och 2 §§ i stället för de 1 och 2 §§ som har upphävts genom förordningen den 9 november 1868 om inteckning i fast egendom samt en ny 3 § i stället för den 3 § som har upphävts genom lagen den 27 januari 1939 om renovering av underrätts protokoll (29/39) samt till kapitlet nya 4-14 §§ som följer:

7 kap.

Om säkringsåtgärder

1 §

Om sökanden visar sannolika skäl för att han har en fordran för vilken motparten kan åläggas betalningsskyldighet genom ett avgö- rande enligt 3 kap. 1 § 1 mom. utsökningsla- gen och det är fara för att motparten gömmer, förstör eller överlåter sin egendom eller gör något annat som äventyrar sökandens fordran, får domstolen bestämma att motpartens lösa eller fasta egendom skall beläggas med kvar- stad i den utsträckning som behövs för att fordran skall kunna säkerställas.

2 §

Det får också bestämmas att ett föremål eller viss annan egendom som finns i motpartens besittning skall beläggas med kvarstad, om sökanden visar sannolika skäl för att han har bättre rätt till föremålet eller egendomen och denna rätt kan styrkas genom ett avgörande enligt 3 kap. 1 § 1 mom. utsökningslagen och om det är fara för att motparten gömmer, förstör eller överlåter föremålet eller egendo- men eller gör något annat som kan äventyra sökandens rätt.

3 §

Om sökanden visar sannolika skäl för att han har någon annan rätt gentemot motparten än vad som nämns i 1 eller 2 § och den kan styrkas genom ett avgörande enligt 3 kap. 1 § 1 mom. utsökningslagen, och om det är fara för att motparten genom att göra, påbörja eller underlåta något eller på något annat sätt för- hindrar eller försvagar sökandens möjligheter att göra sin rätt gällande eller väsentligen minskar dess värde eller betydelse, får domsto- len

1) vid vite förbjuda motparten att göra eller påbörja något,

2) vid vite förelägga motparten att göra något,

3) berättiga sökanden att göra eller låta göra något,

4) bestämma att motparten tillhörig egen- dom skall överlämnas i en sysslomans besitt- ning och förvaltning, eller

5) bestämma om andra åtgärder som behövs för att trygga sökandens rätt.

När domstolen beslutar om att meddela ett sådant förbud eller en sådan föreskrift som avses i 1 mom. skall den fästa uppmärksamhet vid att motparten inte orsakas oskäligt men i förhållande till det intresse som skall tryggas.

4 §

Om säkringsåtgärder enligt detta kapitel be- slutar de allmänna domstolarna på ansökan. Ärenden som avser säkringsåtgärder behandlas av den domstol där rättegången i den huvudsak som gäller sökandens yrkande eller rättighet är anhängig. Har behandlingen av huvudsaken avslutats och har den tid inom vilken ändring skall sökas eller svaromål ges inte löpt ut, skall ärendet som gäller säkringsåtgärden behandlas av den domstol som senast behandlade huvud- saken. Om en rättegång inte är anhängig, avgörs frågan om behörig domstol enligt 10 kap.

Är en allmän domstol inte behörig att be- handla en huvudsak som avses i 1 mom., fattas beslut om säkringsåtgärden av tingsrätten på motpartens hemort eller på den ort där egendo- men eller en betydande del av den finns eller där syftet med säkringsåtgärden annars kan nås.

5 §

Ansökan om en säkringsåtgärd skall göras skriftligen. Om åtgärden hänför sig till en anhängig rättegång, får ansökan göras muntli- gen vid det sammanträde där huvudsaken be- handlas. Ansökan skall behandlas i brådskan- de ordning.

En ansökan får inte godkännas utan att motparten har getts tillfälle att bli hörd. Om det finns risk för att avsikten med säkringsåt- gärden annars äventyras, får domstolen dock på begäran av sökanden meddela ett interimis- tiskt beslut om säkringsåtgärden utan att ge motparten tillfälle att bli hörd. Beslutet gäller tills något annat bestäms.

I övrigt skall vid behandlingen av ärenden som gäller säkringsåtgärder i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om behandling av en fråga som gäller rättegång.

6 §

När en ansökan enligt 5 § 1 mom. har bifallits skall sökanden inom en månad från det beslutet gavs väcka talan i huvudsaken vid domstol eller få huvudsaken prövad genom ett annat förfarande som enligt 3 kap. 1 § 1 mom. utsökningslagen kan leda till ett verkställbart beslut. Om en säkringsåtgärd för att garantera en fordran gäller en fastighet som utgör pant för sökandens fordran som inte har förfallit till betalning, räknas den frist som nämns i detta moment från förfallodagen. Har talan inte väckts eller ärendet inte anhängiggjorts inom utsatt tid eller avskrivs detta återkallas säk- ringsåtgärden enligt 7 kap. 13 § utsökningsla- gen.

Om en skiljedom av skäl som är oberoende av sökanden inte har kunnat meddelas eller om skiljedomen är ogiltig eller upphävs, skall talan väckas eller ärendet anhängiggöras vid det äventyr som nämns i 1 mom. inom en månad efter att sökanden har fått vetskap om hindret för skiljemannaförfarandet eller om att en myndighet har konstaterat att skiljedomen är ogiltig eller, ifall skiljedomen upphävs, inom en månad efter att domstolens beslut har vunnit laga kraft.

När domstolen bifaller en ansökan om en säkringsåtgärd skall den meddela sökanden hur han enligt denna paragraf och 7 kap. 11 § utsökningslagen skall förfara för att säkrings- åtgärden inte skall återkallas.

7 §

Domstolen kan på ansökan befria sökanden från att ställa säkerhet enligt 7 kap. 16 § utsökningslagen, om domstolen finner att sö- kanden inte förmår göra det och om hans rätt kan anses uppenbart grundad.

8 §

Finns orsaken till att ett beslut om en säk- ringsåtgärd har fattats inte längre, skall åtgär- den återkallas.

Om återkallelsen beslutar på yrkande av en part den domstol eller den i 6 § 1 mom. åsyftade myndighet som behandlar huvud- saken. Behandlas huvudsaken inte av en dom- stol eller här nämnd myndighet, skall den domstol som först har beslutat om säkringsåt- gärden på ansökan besluta om återkallelsen.

Om återkallelse av verkställigheten av beslut om säkringsåtgärder genom beslut av en ut- mätningsman stadgas i 7 kap. 13 § utsöknings- lagen.

9 §

När en domstol eller en myndighet som avses i 6 § 1 mom. avgör huvudsaken skall den samtidigt bestämma hur länge en säkringsåt- gärd skall vara i kraft. Om talan förkastas eller avvisas, kan det samtidigt bestämmas att säk- ringsåtgärden återgår först efter att avgörandet i huvudsaken har vunnit laga kraft. Återkallas talan, skall det bestämmas att säkringsåtgärden återgår.

10 §

För kostnaderna för verkställighet av en säkringsåtgärd svarar i första hand den som har ansökt om åtgärden. I samband med be- handlingen av huvudsaken avgörs på yrkande av en part vem som slutligt skall stå för kostnaderna för ansökan om och verkställighet av säkringsåtgärden.

11 §

En sökande som i onödan har utverkat en säkringsåtgärd skall ersätta motparten den ska- da som säkringsåtgärden och verkställigheten av den har orsakat honom samt kostnaderna i saken.

12 §

Talan om kostnadsersättning enligt 10 § i de fall då huvudsaken inte har anhängiggjorts i enlighet med 6 § 1 mom. samt ersättning enligt 11 § för skador och kostnader skall väckas vid den tingsrätt som är behörig att pröva ett käromål som nämns i 6 § eller, om talan inte skall behandlas av en tingsrätt, vid tingsrätten på den ort där motparten skall svara i ett sådant tvistemål eller där säkringsåtgärden har verkställts.

Talan om ersättning för skador och kost- nader skall vid äventyr av att talerätten går förlorad väckas inom ett år efter att säkrings- åtgärden återkallades eller, om besvär över beslutet om åtgärden ännu inte har avgjorts, inom ett år efter att ärendet har avgjorts slutligt. Käranden skall utan dröjsmål bevisli- gen underrätta utmätningsmannen om att talan har väckts.

13 §

Om beslut som gäller verkställighet och åter- kallande av verkställighet enligt detta kapitel stadgas i 7 kap. utsökningslagen. När domsto- len beslutar godkänna en ansökan om kvarstad enligt 1 eller 2 §, kan den vid behov bestämma att viss egendom skall besittas och vårdas av en syssloman samt även i övrigt vid behov medde- la närmare föreskrifter om verkställigheten när den beslutar om en säkringsåtgärd enligt 1, 2 eller 3 §.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller i tillämp- liga delar också verkställigheten av ett tillfälligt beslut om en säkringsåtgärd enligt 5 § 2 mom.

14 §

I ett beslut som gäller en säkringsåtgärd kan ändring även sökas särskilt. Sökande av änd- ring förhindrar inte verkställighet, om inte den domstol som behandlar ändringsansökan förbjuder eller avbryter den. Om en lägre domstol har avslagit eller avvisat en ansökan om säkringsåtgärd, får den domstol som be- handlar ändringsansökan vid behov genast in- terimistiskt besluta om säkringsåtgärden tills något annat bestäms.

Ändring får inte sökas i ett avgörande som gäller en interimistisk säkringsåtgärd.


Om införandet av denna lag stadgas särskilt genom lag.

Regeringens proposition 179/90
Lagutsk. bet. 19/90
Stora utsk. bet. 338/90

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.