1056/1991

Given i Helsingfors den 22 juli 1991

Lag om ändring av rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 11 kap., 16 kap. 9 § och 17 kap. 26 § rättegångsbalken

sådana de lyder, 11 kap. efter senare ändringar, 16 kap. 9 § i lag av den 14 januari 1972 (21/72) och 17 kap. 26 § i lag av den 29 juli 1948 (571/48), som följer:

11 kap.

Om delgivning i rättegång och stämning i brottmål

Om delgivning i rättegång
1 §

Domstolen skall ha hand om delgivningen i tvistemål, om inte något annat stadgas nedan.

Domstolen kan sköta delgivningen så att den anförtros någon som hör till domstolens personal eller en stämningsman. Samtidigt skall domstolen ange när delgivningen senast skall verkställas samt vid behov meddela närmare anvisningar om hur den skall verkställas.

2 §

Domstolen kan i ett tvistemål på begäran av en part anförtro honom delgivningen, om domstolen anser att det finns grundad anledning till det. Samtidigt skall bestämmas när en handling senast skall delges och när ett intyg över delgivningen senast skall tillställas domstolen.

Om käranden anförtros delgivningen av en stämning, skall han underrättas om att målet kan avskrivas såvida han inte inom utsatt tid och på lagstadgat sätt, innan domstolen fortsätter handläggningen av målet, har tillställt den ett intyg över att delgivningen har skett. Samtidigt skall meddelas att käranden kan begära att fristen förlängs, att en ny frist sätts ut eller att domstolen tar hand om delgivningen.

3 §

Då domstolen har hand om delgivningen eller då delgivningen har anförtrotts en stämningsman, verkställs delgivningen i tvistemål genom att handlingen sänds till parten

1) med posten mot mottagningsbevis eller

2) som tjänstebrev, om det kan antas att mottagaren får del av handlingen och inom utsatt tid återsänder delgivningskvittot.

Posten skall underrättas om när delgivning mot mottagningsbevis senast skall ske.

4 §

Har delgivningen inte kunnat verkställas, kan det anses sannolikt att den inte kan verkställas enligt 3 §, finns det andra särskilda skäl eller har en part anförtrotts delgivningen, sköter stämningsmannen personligen delgivningen med mottagaren eller någon som avses i 7 §.

Om domstolen har hand om delgivningen, skall den meddela stämningsmannen när delgivningen senast skall ske.

5 §

Den handling som skall delges lämnas i original eller kopia till mottagaren.

Om det är svårt att kopiera någon annan handling som skall delges än en stämningsansökan, ett svaromål eller en skriftlig utsaga eller om en kopiering på grund av handlingens omfattning är oändamålsenlig, kan domstolen besluta att materialet skall hållas tillgängligt för parten i domstolens kansli. En uppgift om detta skall fogas till den handling som skall delges.

6 §

Har den bestämmelse eller det beslut som skall delges meddelats mottagaren i domstolens kansli eller vid domstolens sammanträde, skall det anses att delgivningen har verkställts då. Domstolen skall dock på begäran utan dröjsmål ge eller sända honom den handling i vilken bestämmelsen eller beslutet ingår.

7 §

Om stämningsmannen för delgivning har sökt en person vars hemvist i Finland är känt, men inte har träffat honom eller någon annan som har rätt att för hans räkning ta emot delgivningen och om det på grund av vad som har framkommit kan antas att han håller sig undan delgivningen, kan stämningsmannen sköta delgivningen genom att överlämna handlingarna till någon som hör till samma hushåll och som har fyllt 15 år eller, såvida mottagaren driver rörelse, till någon som är anställd i denna. Om ingen av de ovan nämnda personerna träffas, kan delgivningen verkställas genom att handlingarna överlämnas till den lokala polisen.

Har stämningsmannen förfarit så som nämns i 1 mom., skall ett meddelande om delgivningen sändas per post till mottagaren under hans adress.

Delgivningen skall anses ha skett när det meddelande som nämns i 2 mom. har postats.

8 §

Om den som skall ta emot en delgivning vistas utomlands och hans adress är känd, skall domstolen, såvida delgivningen inte enligt 2 § har anförtrotts en part, se till att de handlingar som skall delges sänds till en utländsk myndighet enligt vad som har stadgats särskilt eller har avtalats med staten i fråga. Domstolen skall meddela vilken dag delgivningen senast skall ske.

9 §

Om det inte är möjligt att klarlägga var mottagaren eller den som har befullmäktigats att ta emot delgivningen vistas, skall domstolen sköta delgivningen genom kungörelse.

10 §

En delgivning enligt 9 § skall ske genom att handlingen jämte bilagor hålls tillgängliga i domstolens kansli och genom att ett meddelande om handlingens huvudsakliga innehåll samt om den plats där den finns tillgänglig offentliggörs i det första numret för en månad av den officiella tidningen. Domstolen kan också offentliggöra meddelandet i en dagstidning. Meddelandet skall utan dröjsmål sättas upp på domstolens anslagstavla.

Meddelandet behöver dock inte offentliggöras, om en delgivning i samma sak med samma mottagare redan tidigare har skett så som anges i 1 mom.

I de fall som anges i 1 mom. skall delgivningen anses ha skett när meddelandet har offentliggjorts i den officiella tidningen, och i det fall som anges i 2 mom. när handlingen finns tillgänglig i domstolens kansli.

11 §

Om målet gäller två eller flera parter gemensamt, skall handlingen delges var och en separat på det sätt som anges i 1–10 §§. Skall handlingen delges så många personer att den inte utan svårighet kan tillställas var och en, kan domstolen besluta att delgivningen skall ske med någon av dem. Ett meddelande om handlingens huvudsakliga innehåll samt om med vem delgivningen har skett och om den plats där handlingarna finns tillgängliga skall offentliggöras så som anges i 10 §. Delgivningen anses ha skett när meddelandet har offentliggjorts i den officiella tidningen.

12 §

Delgivning med staten skall riktas till länsstyrelsen eller den myndighet som för statens talan i målet. Om den handling som skall delges har tillställts länsstyrelsen, skall denna sända en kopia av den delgivna handlingen till den myndighet som för statens talan.

13 §

Delgivning med en kommun skall riktas till kommundirektören eller, om kommunen inte har någon kommundirektörstjänst, till kommunstyrelsens ordförande eller, i ärenden där en kommunal nämnd enligt lag har självständig behörighet, till nämndens ordförande. Delgivningen kan också riktas till en person som med stöd av en lag, en förordning, ett reglemente eller en instruktion har utsetts att vid sidan av kommundirektören, ordföranden på dennes vägnar ta emot tillkännagivanden.

14 §

Delgivning med något annat samfund än ett som nämns i 13 § eller med ett bolag, ett andelslag, en förening eller någon annan sammanslutning eller anstalt eller stiftelse skall riktas till någon av dem som har rätt att företräda mottagaren av delgivningen, om inte annorlunda stadgas för något särskilt fall. Finns det ingen företrädare, skall delgivningen ske enligt 10 §. Om mottagaren av delgivningen driver rörelse och någon företrädare för rörelsen inte träffas, gäller för delgivningen i tillämpliga delar vad 7 § stadgar om delgivning med en person som driver rörelse.

Delgivning med ett dödsbo skall riktas till delägarna i dödsboet. Om en boutredningsman har utsetts att förvalta boet, skall delgivningen riktas till honom. Delgivningen kan också riktas till den som har hand om boets egendom, även om dödsboet inte står under delägarnas förvaltning eller till den som annars har rätt att företräda dödsboet och föra dödsboets talan. Mottagaren av delgivningen skall utan dröjsmål tillställa varje delägare och, om mottagaren är bodelägare, den som förvaltar boet, en kopia av de handlingar som han har fått.

15 §

Delgivning med ett konkursbo skall riktas till boets förvaltare.

16 §

En stämning kan även delges ett ombud som svaranden har befullmäktigat att ta emot stämningar.

Om den som delgivningen avser i ett anhängigt mål företräds av ett ombud, får delgivningen ske med ombudet.

En handling, i vilken det har bestämts att någon personligen skall vara närvarande vid domstolen eller annars utföra någonting personligen, skall dock delges honom själv.

17 §

Över delgivningen skall utfärdas ett skriftligt intyg med uppgift om datum och ort för delgivningen samt med vem delgivningen har skett. Om delgivningen har skett enligt 7 §, skall i intyget dessutom nämnas orsaken till detta samt den dag då meddelandet har postats. En kopia av intyget skall tillställas mottagaren av delgivningen. Den som verkställer delgivningen skall underteckna intyget.

Sker delgivningen enligt 3 § 1 mom. 2 punkten, skall mottagaren fylla i den blankett som har tillställts honom för att ett delgivningskvitto skall kunna skrivas ut, så att utöver hans namnteckning också de uppgifter som anges i 1 mom. framgår.

Om mottagningsbevis stadgas särskilt.

18 §

Har delgivningen inte verkställts inom utsatt tid eller har den verkställts felaktigt och uteblir en part från domstolen eller avger han inte ett skriftligt svaromål eller en skriftlig utsaga som har begärts av honom, skall delgivningen verkställas på nytt, om detta inte skall anses onödigt på grund av att felet är obetydligt.

Gör en part invändning om att delgivningen inte har verkställts inom utsatt tid eller om att den har verkställts felaktigt, skall handläggningen av målet skjutas upp eller en ny frist sättas ut för ett skriftligt svaromål eller en skriftlig utsaga, om inte detta skall anses onödigt på grund av att felet i delgivningen är obetydligt. Har en part inte fått de handlingar som skall delges, skall de överlämnas till honom samtidigt som han underrättas om uppskovet eller den nya fristen. Om detta inte är möjligt, skall handlingarna omedelbart tillställas parten under den adress som han har uppgett. En invändning om att delgivningen inte har skett inom utsatt tid eller på föreskrivet sätt skall göras i svaromålet eller utsagan.

19 §

Om en kärande som har anförtrotts delgivningen av en stämning inte innan domstolen fortsätter handläggningen av målet har tillställt den ett intyg över att stämningen har delgetts inom utsatt tid och på föreskrivet sätt, skall målet avskrivas.

Ett mål avskrivs dock inte, om svaranden utan att göra en invändning har svarat i huvudsaken eller om domstolen, på begäran som käranden har framställt på goda grunder, har förlängt eller satt ut en ny frist eller beslutat att själv sköta delgivningen.

Har en part inte inom utsatt tid tillställt domstolen ett intyg över delgivningen av någon annan handling än en stämning, skall domstolen utan dröjsmål sköta delgivningen.

Om stämning i brottmål
20 §

Om någon vill framställa ett yrkande mot någon annan med anledning av ett brott, skall denne stämmas att svara. I stämningen skall anges om svaranden personligen skall vara närvarande vid domstolen och att en svarande som utan laga förfall uteblir döms till straff för förfallolös utevaro eller hämtas. Det behövs dock ingen stämning, om ett yrkande med anledning av ett brott framställs mot den som är personligen närvarande vid domstolen.

Stämning i brottmål skall delges svaranden personligen så som anges i 4 §. Stämningen får också ske muntligen. Om målet gäller ett brott för vilket inte stadgas något annat eller strängare straff än böter eller fängelse i högst sex månader, kan stämningen delges också ett ombud som svaranden har befullmäktigat att ta emot stämningar. Svaranden är skyldig att iaktta stämningen, om den har delgetts honom så tidigt att han kan vara närvarande vid domstolen på den utsatta dagen.

Har en tjänsteman olovligen eller utan att anmäla hinder uteblivit från tjänsteutövningen och har han inte kunnat stämmas att svara eller hämtas till domstolen, kan han stämmas genom en kungörelse i den officiella tidningen så som anges i 10 §. Om han uteblir, kan målet avgöras i hans frånvaro. Denna påföljd skall nämnas i stämningen.

21 §

Skall en stämning av svaranden eller en kallelse till målsäganden i ett brottmål delges utomlands, utfärdar domstolen stämningen och kallelsen. I dessa skall anges den dag då delgivningen senast skall ske samt nämnas eventuella påföljder av förfallolös utevaro.

Om sändande av stämningar och kallelser till utländska myndigheter gäller i tillämpliga delar vad 8 § stadgar om delgivning utomlands i tvistemål.

Justitieministeriet meddelar närmare föreskrifter om innehållet i stämningar och kallelser.

22 §

Muntliga stämningar verkställs av stämningsmännen på begäran.

I en stämning skall uppges domstolens namn, parterna samt yrkandet och de omständigheter som yrkandet grundar sig på. Svaranden skall uppmanas att inställa sig vid domstolens sammanträde. Samtidigt skall han underrättas om datum, tid och plats för sammanträdet. Dessutom skall 20 § 1 och 2 mom. iakttas samt beaktas de föreskrifter som domstolen har meddelat om dagen för handläggningen av målet.

Över delgivningen av en muntlig stämning skall utfärdas ett intyg som nämns i 17 § 1 mom. Det skall tillställas domstolen senast i början av sammanträdesdagen. Intyget får också sändas per post eller lämnas genom bud. En kopia av intyget skall ges mottagaren av delgivningen.

23 §

Ett brottmål blir genom delgivningen av stämningen anhängigt vid den domstol till vilken svaranden har stämts.

Särskilda stadganden
24 §

När en militärperson eller någon som hör till sjöfartsväsendet kallas till domstolen, skall iakttas vad som stadgas särskilt.

Utan hinder av detta kapitel skall också iakttas vad som särskilt stadgas om delgivning av stämning genom offentlig kungörelse i vissa fall.

25 §

Ett skriftligt intyg av stämmngsmannen skall anses styrka att delgivningen har verkställts så som intyget anger.

26 §

I detta kapitel avses med stämningsman också den som enligt 6 § lagen om stämningsman (505/86) har rätt att verkställa delgivning och en stämningsman enligt lagen om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (898/79).

27 §

Detta kapitel tillämpas inte, om annorlunda stadgas i någon annan lag.

16 kap.

Om processinvändningar och om uppskov

9 §

Om en part eller hans lagliga företrädare, som inte är närvarande eller företrädd vid domstolen, vid vite föreläggs att inställa sig till handläggningen, skall han i tvistemål underrättas om detta enligt 11 kap. 3 och 4 §§ och i brottmål enligt 11 kap. 20 § 2 mom.

17 kap.

Om bevisning

26 §

Om den som har åberopats som vittne är närvarande vid domstolen, är han skyldig att genast vittna.

Vill en part i ett brottmål att ett vittne skall förhöras, skall han be stämningsmannen eller någon annan som anges i 11 kap. 26 § att kalla vittnet till domstolen i så god tid att vittnet utan svårighet kan infinna sig där.

I tvistemål har domstolen hand om uppgiften att kalla vittnen, om denna inte har anförtrotts parterna på den grund som anges i 11 kap. 2 §. En kallelse skall delges vittnet personligen enligt 11 kap. 3 och 4 §§.

I kallelsen skall vittnet underrättas om vilken dag och vid vilket klockslag samt var sammanträdet hålls. Där skall också alla nödvändiga uppgifter om parterna och målet nämnas. Dessutom skall i kallelsen meddelas vad som stadgas i 36 och 39 §§ samt i 40 § 4 och 5 mom.


Om införandet av denna lag stadgas särskilt genom lag.

Regeringens proposition 16/90
Lagutsk. bet. 17/90
Stora utsk. bet. 336/90

Helsingfors den 22 juli 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.