1049/1991

Utfärdat i Helsingfors den 18 juli 1991

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om produktionspremie för ull

Jord- och skogsbruksministeriet har beslutat:

1 §
Allmänt

Av de medel som anvisats i statsbudgeten skall fårägare enligt vad som stadgas i detta beslut betalas produktionspremie för produktion av sådan ull som är lämplig för vidareförädling och som sålts under tiden 1 december 1990–30 november 1995.

2 §
Förutsättningar för erhållande av produktionspremie

Produktionspremien betalas enligt den mängd ull som är lämplig för vidareförädling och som ullproducenten enligt verifikat har sålt till ett spinneri, en filtfabrik, ett hemslöjdsföretag eller andra jämförbara av jordbruksstyrelsen godkända företag eller föreningar som förädlar ull. Producenten skall ha sålt ullen efter november året före eller under det år han ansöker om premie.

För att producenten skall få produktionspremie krävs det att han har fått minst två mark per kilogram ull och att ansökan om produktionspremie gäller ett ullparti om minst 10 kilogram.

3 §
Produktionspremiens belopp

Produktionspremien är tills vidare 20 mark per kilogram ull som kan förädlas.

4 §
Ansökan om produktionspremie

Utbetalning av produktionspremie för ull får sökas i en eller flera rater för ull som sålts under den tid som nämns i 2 § 1 mom. Varje ansökan skall omfatta ett ullparti om minst 10 kilogram.

Ansökan skall lämnas in till lantbruksnämnden i den kommun inom vars område det driftscentrum är beläget från vilket fåren har skötts. Ansökan skall inlämnas senast den 30 november respektive år.

Till ansökan skall fogas verifikat över försäljningen av ullen eller kopior av dessa. Av verifikaten skall framgå betalningsmottagarens namn, betalningsdag, betalarens namn och adress, mängden såld ull som kan förädlas samt priset per kilogram för ullen.

5 §
Betalning av produktionspremie

Lantbruksnämnden betalar produktionspremie till dem som har rätt till premie från det statliga postgirokonto som jordbruksstyrelsen bestämt. Produktionspremien betalas antingen direkt till mottagaren eller till det postgiro- eller bankkonto som han angett på ansökan eller skriftligen meddelat på något annat sätt.

Produktionspremie på grundval av försenad ansökan får betalas endast om förseningen kan anses ha berott på godtagbart skäl och landsbygdsdistriktet har tillåtit att produktionspremien utbetalas.

6 §
Återkrav av produktionspremie

Om den som ansöker om produktionspremie för ull har fått premie utan grund eller till ett högre belopp än vad som kan betalas enligt detta beslut, iakttas beträffande återkrav av det överstigande beloppet vad som stadgas i lagen om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

7 §
Betalning av produktionspremie på Åland

De uppgifter som enligt detta beslut ankommer på landsbygdsdistriktet och lantbruksnämnden sköts på Åland av länsstyrelsen och kommunstyrelserna eller av de kommunala nämnder som tillsatts att sköta dessa uppgifter. Den som är missnöjd med kommunstyrelsens eller nämndens beslut får överklaga beslutet hos länsstyrelsen i Ålands län inom trettio dagar från det att han delgivits beslutet.

8 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om betalningen och återkrav av produktionspremier för ull samt den övriga verkställigheten av detta beslut meddelas av jordbruksstyrelsen.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 24 juli 1991.

Helsingfors den 18 juli 1991

Jord- och skogsbruksminister
Martti Pura

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.