1018/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Förordning om ändring av förordningen om barndagvård

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas till förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73) nya 7 a, 8 a och 8 b §§ som följer:

7 a §

Med avvikelse från vad som i 6 och 7 §§ stadgas om barngrupper i daghem samt om den personal som deltar i vård- och uppfostringsarbetet får i frikommuner som utsetts enligt 10 § lagen om försök med frikommuner (718/88) en person som har stadgad yrkesbehörighet och som arbetar med vård och fostran samtidigt sköta högst 7 barn som fyllt 3 år och är i heldagsvård eller högst 4 barn under 3 år.

En person som har stadgad yrkesbehörighet och som arbetar med vård och fostran får dock samtidigt sköta högst 13 barn som har fyllt 3 år och som är i halvdagsvård.

När det i ett daghem finns barn som behöver speciell vård och fostran skall detta beaktas i fråga om antalet barn som vårdas samtidigt eller i fråga om antalet personer som deltar i vården och fostran, om inte daghemmet har ett särskilt biträde för detta barn.

Åtminstone var tredje person som sköter vård- och uppfostringsuppgifter vid daghem skall ha barnträdgårdslärar- eller socialpedagogexamen och övriga personer som deltar i dessa uppgifter skall ha stadgad yrkesbehörighet.

8 a §

Med avvikelse från vad 8 § 1 och 2 mom. stadgas om totalantalet barn som får vårdas i ett familjedaghem kan i fråga om de frikommuner som valts enligt 10 § lagen om försök med frikommuner (718/88) i Hollola, Nastola, Padasjoki, Riihimäki och S:t Michel en vårdare samtidigt vårda högst fem barn, familjedagvårdarens egna barn under skolåldern medräknade, och två vårdare samtidigt högst 10 barn.

Av särskilda skäl och med beaktande av de lokala förhållandena får tre vårdare samtidigt vårda högst 12 barn.

När i ett familjedaghem samtidigt vårdas fler än 10 barn, skall en av familjedagvårdarna ha den yrkesbehörighet som förutsätts av den som sköter vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem.

Då i ett familjedaghem vårdas ett eller flera barn som är i behov av särskild vård och uppfostran, skall detta beaktas i fråga om antalet barn som samtidigt vårdas i familjedaghemmet, om det inte finns ett särskilt biträde för sådana barn.

8 b §

Av de frikommuner som valts enligt 10 § lagen om försök med frikommuner kan Imatra överskrida det totalantal barn enligt 8 § 1, 2 och 3 mom., som får vårdas samtidigt, med högst ett barn, om barnen av någon annan orsak än sjukdom fortlöpande är borta mycket länge från dagvården.

Vid tillämpning av 8 § 4 mom. skall inte i antalet barn som vårdas samtidigt tas med ett barn som har tagits i vård med stöd av 1 mom. ovan


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1991, och den gäller under den tid som försöket med frikommuner pågår.

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.