997/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Lag om ändring av 1 och 3 §§ lagen om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs 1 § 2 mom. lagen den 20 december 1966 om uppbörd i ett för allt av vissa fordringar

(682/66), sådant det lyder i lag av den 1 juni 1984 (432/84), samt

ändras 1 § 1, 3 och 4 mom. samt 3 §, av dem 1 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i sistnämnda

lag och 3 § sådan den lyder i lag av den 6 mars 1987 (238/87), som följer:

1 §

Utan hinder av vad som annars är stadgat eller bestämt eller vad som är överenskommet skall lån, som beviljats av staten eller av en fond som förvaltas av staten, samt annan fordran som staten eller en sådan fond har, i sin helhet betalas på en gång vid närmast följande uppbörd, om det obetalda kapitalet är högst 2 000 mark. Är det obetalda kapitalet större än 2 000 mark men högst 4 000 mark, skall det betalas vid de två följande uppbörderna i lika stora poster, och är det högst 6 000 mark vid de tre följande uppbörderna i lika stora poster.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller även lån som beviljats genom förmedling av en kommun eller en penninginrättning. Kommunen eller penninginrättningen skall betala in de medel, som sålunda influtit under en kalendermånad, till vederbörande statliga räkenskapsverk eller fond före den 15 i följande kalendermånad.

Länsstyrelsen eller statskontoret kan i fråga om lån eller annan fordran, som förvaltas där, av särskilda skäl på ansökan bevilja rätt till erläggande av en i 1 mom. nämnd betalning i en eller flera poster även senare än vad som stadgas i momentet, dock inom fem år och utan förlängning av den tid som återstår av den ursprungliga återbetalningstiden. Det centrala ämbetsverket eller ministeriet kan bevilja motsvarande lättnad i betalningen av ett lån som nämns i 3 mom.

3 §

Denna lag tillämpas inte på lån eller andra fordringar som avses i landsbygdsnäringslagen (1295/90), lagen om främjande av näringsverksamhet i liten skala på landsbygden (1031/86), lagen om skogsförbättring (413/67), skogsförbättringslagen (140/87) eller lagen om stöd för nyskiften (24/81). Statsrådet får av särskilda skäl besluta att denna lag inte heller skall tillämpas på andra lån om vilka så bestäms särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Regeringens proposition 23/91
Statsutsk. bet. 4/91

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.