992/1991

Given i Nådendal den 28 juni 1991

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

upphävs i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 47 a § sådan den lyder i förordning av den 6 november 1964 (538/64), och

ändras 37 § 1 mom. och 44 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 37 § 1 mom. delvis ändrat genom nämnda förordning av den 6 november 1964 och 44 a § i förordning av den 18 september 1981 (630/81), som följer:

37 §

Sjukförsäkringsdelegationen åligger

1) att främja och utveckla det ömsesidiga samarbetet mellan dem som deltar i verkställandet av sjukförsäkringen,

2) att till folkpensionsanstaltens styrelse göra framställningar och avge utlåtanden om införskaffande av utredningar och undersökningar rörande sjukförsäkring; samt

3) att till folkpensionsanstaltens styrelse göra framställningar och till denna avge utlåtanden om ärenden rörande tillämpningen av sjukförsäkringslagen och utvecklandet av sjukförsäkringen.


44 a §

Socialförsäkringskommissionen skall genom pensionsskyddscentralens förmedling tillställa den som beviljar annan ersättning det meddelande som avses i 27 § 4 mom. sjukförsäkringslagen omedelbart efter det att de 150 betalningsdagar som anges i nämnda moment gått till ända. Samtidigt skall lokalhyran ge den försäkrade den uppmaning som avses i nämnda moment.

Uppmaning ges dock inte, om

1) det är uppenbart att arbetsoförmågan upphör inom en månad efter det att de 150 betalningsdagarna gått till ända,

2) den försäkrade har sökt yrkesinriktad rehabilitering eller därtill anknuten medicinsk rehabilitering eller

3) den försäkrade har sökt rehabiliteringspenning eller ersättning för inkomstbortfall som avses i 15 § 5 mom. sjukförsäkringslagen.

Uppmaningen skall dock ges omedelbart om arbetsoförmågan fortgår eller ansökan om rehabilitering eller rehabiliteringspenning avslås.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1991.

Nådendal den 28 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.