931/1991

Utfärdat i Helsingfors den 13 juni 1991

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om faktorer som medför risk för fostrets utveckling och graviditeten samt om bedömning av denna risk

Social- och hälsovårdsministeriet har vid föredragning från social- och hälsostyrelsen med stöd av 23 g § 3 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63), sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 december 1990 (1192/90), beslutat:

1 §
Allmänt

Med faktorer som medför risk för fostrets utveckling eller för graviditeten avses i detta beslut sådana kemiska ämnen, sådan strålning och sådana smittsamma sjukdomar som nämns i 11 a § sjukförsäkringsförordningen (717/91).

2 §
Kemiska ämnen

Kemiska ämnen är anestesigaser, bly, kvicksilver, cytostatika, kolmonoxid eller os, organiska lösningar som är farliga för fostrets utveckling eller för graviditeten, ämnen vilkas emballage enligt de föreskrifter som meddelas med stöd av lagen om skydd i arbete (299/58) eller kemikalielagen (744/89) skall förses med en påskrift i vilken riskfras R45, R46 eller R47 ingår samt de kancerframkallande ämnen som nämns i social- och hälsovårdsministeriets beslut (477/88).

3 §
Strålning

Strålning är joniserande strålning inklusive radionuklider. Om strålning som medför risk för fostrets utveckling eller för graviditeten stadgas särskilt.

4 §
Smittsamma sjukdomar

Smittsamma sjukdomar är toxoplasmos, listerios, röda hund, herpes, vattkoppor, hepatit, cytomegaloinfektion och HIV-smitta.

5 §
Riskbedömning

Bedömningen av de faktorer som medför risk för fostrets utveckling eller för graviditeten skall ske redan i samband med planeringen av arbetsmiljön och förhållandena på arbetsplatsen.

I samband med uppgörandet av en arbetsplatsutredning identifieras de faktorer på arbetsplatsen som medför risk för fostrets utveckling eller de arbetsuppgifter i vilka risken förekommer. Vid behov kan arbetshygieniska mätningar, biologiska exponeringsmätningar eller andra identifieringsmetoder som allmänt används inom företagshälsovården utnyttjas.

Vid bedömningen av en risk beaktas existerande medicinsk kunskap om risken och utreds intensiteten och frekvensen hos den faktor som orsakar risken samt dess verkningstid.

De yrkesutbildade personer inom hälsovården som lämnar företagshälsovård skall informera arbetsgivaren om riskfaktorerna samt informera arbetstagarna om den risk som arbetet, arbetsmetoderna och de ämnen som används i arbetet medför samt framlägga förslag om avlägsnande av risken eller skydd mot den.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1991.

Helsingfors den 13 juni 1991

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski

Äldre regeringssekreterare
Raimo Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.