911/1991

Utfärdat i Helsingfors den 30 maj 1991

Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning

Skattestyrelsen har med stöd av 11 och 12 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana de lyder i lagen den 17 december 1982 (946/82) samt med stöd av 13 §, sådan den lyder i lagen den 28 maj 1990 (1338/90), samt med stöd av 38 § 2 mom. förordningen om förskottsuppbörd (904/78), sådant det lyder i förordningen den 4 januari 1991 (3/91), förordnat:

1 kapitel

Förskottsinnehållning på lön

1 §

På lön som utbetalas till löntagare för huvudsyssla skall förskottsinnehållning verkställas enligt den i skattekortet antecknade personliga grund- och tilläggsprocenten eller i skattekortet för lön antecknad annan personlig innehållningsprocent.

Förskottsinnehållning verkställs enligt den i 1 mom. avsedda grund- och tilläggsprocenten så, att på lön som utbetalas under var och en löneperiod uträknas förskottsinnehållningen enligt grundprocenten upp till den inkomstgräns, som för varje löneperiod antecknats i skattekortet, och på den del av inkomsten som överstiger inkomstgränsen enligt tilläggsprocenten.

Om lön utbetalas utöver tidigare erlagd lön eller för flera än en löneperiod, kan förskottsinnehållning verkställas antingen på det sätt som avses i 2 mom. eller så, att till varje lön för löneperiod som föregått betalning under samma kalenderår läggs den därtill hänförande delen av prestation som skall betalas, och från förskottsinnehållningar som uträknats på dessa sammanlagda belopp avdras beloppet av förskottsinnehållningar som tidigare verkställts för samma tidsperiod. Skillnaden mellan förskottsinnehållningarna utgör förskottsinnehållningen på den prestation som skall utbetalas.

Avvikande från 2 och 3 mom. ovan kan arbetsgivaren räkna ut förskottsinnehållningen enligt följande:

Lön som skall utbetalas läggs till det sammanlagda beloppet av löner som arbetsgivaren tidigare under samma skatteår efter det att skattekortet trätt i kraft eller arbetsförhållandet börjat utbetalat till löntagaren. Detta belopp jämförs med det sammanlagda beloppet av inkomstgränserna för samma löneperioder. Förskottsinnehållningen på de utbetalda lönernas sammanlagda belopp upp till det sammanlagda beloppet av inkomstgränserna för samma tidsperiod uträknas enligt grundprocenten och på den överstigande delen enligt tilläggsprocenten. Har förskottsinnehållning på de tidigare utbetalda lönerna redan verkställts, avdras det sammanlagda beloppet av de tidigare förskottsinnehållningarna från förskottsinnehållningen på lönernas sammanlagda belopp och skillnaden utgör den förskottsinnehållning som skall verkställas (kumulativ förskottsinnehållning).

Om prestationer som skall anses som lön utbetalas särskilt utanför den egentliga löneberäkningen utan att de läggs till annan lön som skall utbetalas, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den personliga tilläggsprocenten som framgår av skattekortet eller på det sätt som i 18 § är bestämt.

På lön eller arvode som utbetalas till två eller flera löntagare gemensamt skall förskottsinnehållning verkställas enligt 50 %.

2 §

På semesterpremie, semesterpenning och annan motsvarande ersättning, som utgår enligt semesterns längd och som utöver lönen för semestertiden utbetalas för huvudsyssla, skall förskottsinnehållning verkställas enligt grundprocenten som antecknats i skattekortet för huvudsyssla eller enligt annan motsvarande personlig innehållningsprocent som framgår av skattekortet.

Då förskottsinnehållning verkställs på det sätt som avses i 1 § 4 mom., läggs semesterpenningen och annan prestation som angetts ovan i 1 mom. till löner som tidigare utbetalats och förskottsinnehållningen verkställs på lönernas sammanlagda belopp såsom i 1 § 4 mom. är bestämt.

3 §

Inom byggnadsbranschen på områden, där arbetsgivaren enligt riksomfattande arbetskollektivavtal redovisar semesterlönen och semesterersättningen samt semesterpremien i Postbanken på arbetsgivarorganisationens särskilda postgirokonto, verkställs förskottsinnehållning dock, avvikande från 1 och 2 §, enligt 32 %.

4 §

På lön som betalas för bisyssla skall förskottsinnehållning verkställas enligt det personliga procenttal som för den skattskyldige antecknats i skattekortet för biinkomster eller enligt förordnande om den personliga innehållningsprocenten som antecknats i annat skattekort.

5 §

På sjöarbetsinkomst som avses i 93 och 94 § lagen om skatt på inkomst och förmögenhet verkställs förskottsinnehållning enligt de innehållningsprocent som för sjöarbetsinkomst antecknats i skattekortet på sätt som förordnats i 1, 2 och 4 §. Då innehållningsprocent för sjöarbetsinkomst saknas verkställs förskottsinnehållningen enligt innehållningsprocent som fastställts för annan inkomst än sjöarbetsinkomst minskad med 7 procentenheter. Har i skattekortet antecknats grund- och tilläggsprocent som avses i 1 § 1 mom., minskas endast grundprocenten på ovan avsett sätt. Från på detta sätt erhållet belopp av förskottsinnehållning avdras 200 mark för varje kalendermånad för vilken löntagaren är berättigad till avdrag som avses i 95 § 3 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet (cross-trade -avdrag).

2 kapitel

Förskottsinnehållning på pension och livränta

6 §

På pension och livränta skall förskottsinnehållning verkställas enligt det personliga procenttal som fastställts för den skattskyldige för pension, om den skattskyldige företer ett skattekort eller annat förordnande om den personliga innehållingsprocenten, eller utbetalaren har fått uppgift om innehållningsprocenten på pension på det sätt som avses i 20 § eller särskilt av skattebyrån.

Har åt skattskyldig inte bestämts någon personlig innehållningsprocent för förskottsinnehållning på pension, skall förskottsinnehållning på pension och livränta verkställas på det sätt som om lön i 1 och 4 § är bestämt.

Då pension eller livränta utbetalas utöver en tidigare erlagd pension eller livränta eller som engångsbetalning eller retroaktivt för flera betalningsperioder, verkställs förskottsinnehållning enligt 50 %. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om den här avsedda prestationen är högst 50 mark.

7 §

På folkpension och på familjepension enligt familjepensionslagen skall förskottsinnehållningen verkställas med nedan framställda begränsningar på det sätt som i 6 § är bestämt.

På begynnelsepension som enligt familjepensionslagen utgår till änka skall förskottsinnehållningen verkställas enligt 30 %, om utbetalaren har inte de i 6 § avsedda förskottsinnehållningsuppgifter om den skattskyldige.

Om folkpension eller enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension uppgår till högst folkpensionens bottendel eller den skattskyldige får enligt familjepensionslagen utgående barnpension som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension, skall förskottsinnehållning inte verkställas på pensionen, om folkpensionsanstalten inte givits till förskottsinnehållning förpliktande förordnande på sätt som avses i 20 § eller särskilt av skattebyrån. Förskottsinnehållning skall inte heller verkställas på folkpension och familjepension som avses i 6 § 3 mom. och som utbetalas till person som får endast folkpension eller enligt familjepensionslagen utgående barnpension som börjat före 1.7.1990 eller endast enligt familjepensionslagen utgående annan pension än till änka utgående begynnelsepension som influtit endast för betalningsåret.

Då folkpensionsanstalten betalar retroaktivt skattepliktig pension för annan tid än betalningsåret för samma tid för vilken den skattskyldige fått av folkpensionsanstalten utbetald skattefri pension, skall förskottsinnehållningen verkställas enligt 15 % på pensionernas skillnad. För pension som utbetalas retroaktivt för betalningsåret utgår förskottsinnehållningen enligt 15 % på den retroaktiva pensionens hela belopp, likväl högst pensionernas skillnad. Har den tidigare betalda pensionen varit skattepliktig, skall förskottsinnehållningen verkställas på pensionernas skillnad på sätt som i 6 § 3 mom. har bestämts.

3 kapitel

Förskottsinnehållning på rehabiliteringspenning, försäkrings- och skadeersättningar samt på försäkringspremieåterbäringar

8 §

På dagpenning som med stöd av sjukforsäkringslagen utbetalas till försäkrad och på specialvårdspenning samt på rehabiliteringspenning som utbetalas med stöd av 14, 15 och 17 § lagen om rehabiliteringspenning (611/91) skall förskottsinnehållningen verkställas på sätt som bestämts i 1 § 1 och 2 mom. enligt innehållningsprocent som fastställts för lön minskad med 2 procentenheter samt på moderskaps-, särskild moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning minskad med 4 procentenheter. Innehållningsprocenten minskas likväl inte, om i skattekortet finns förordnande om, att innehållningsprocenten stiger medan inkomsterna ökar (sk. graderat skattekort) eller om i skattekortet finns ett förordnande om storleken av förskottsinnehållningen som skattebyrån givit med stöd av 16 § lagen om förskottsuppbörd. På annan ersättning med stöd av sjukförsäkrings- eller folkpensionslagen som utbetalas till den försäkrade för minskning av inkomster och försämrad utkomst skall förskottsinnehållningen verkställas på det sätt som bestämts i 1 § 1 och 2 mom. utan förminskning.

Har prestationens utbetalare inte på det sätt som avses i 20 § fått de uppgifter som behövs för verkställande av innehållningen och den skattskyldige inte företer sitt skattekort för prestationens utbetalare, verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:


Ersättning enligt     Förskottsinne-
sjukförsäkringslagen hållningsprocent
mk/dag
 1,00-140,00           20
140,01-192,00          25
192,01-245,00          30
245,01-340,00          35
340,01-565,00          40
565,01-834,00          45
834,01-             50

På dagpenning som med stöd av sjukförsäkrings- eller folkpensionslagen utbetalas till minimibelopp skall förskottsinnehållning verkställas, avvikande från 1 och 2 mom., enligt 20 %. På moderskapspenning som till minimibelopp utbetalas till skattskyldig i förvärvsarbete skall förskottsinnehållning dock verkställas enligt 40 %. Förskottsinnehållning verkställs likväl inte på ovan i detta momentet avsedda prestationer, om prestationen uppgår till högst 20 mark per dag.

Vid utbetalning av dagpenning och ersättning för förlorad förvärvsinkomst med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (583/86) verkställs förskottsinnehållning på det sätt som bestämts ovan i 1-3 mom. utan att förminska de innehållningsprocent, som fastställts för lön.

Då pensionstagaren får dessutom rehabiliteringspenning som avses i 16 § lagen om rehabiliteringspenning (611/91), verkställs förskottsinnehållningen på rehabiliteringspenningen enligt 40 %. Om den pension, utöver vilken rehabiliteringspenning utbetalas, är högst lika stor som folkpensionens basdel och förskottsinnehållning skall inte verkställas på den enligt 7 § 3 mom., skall förskottsinnehållning inte heller verkställas på rehabiliteringspenningen.

Då ersättningar som avses ovan i 1, 3 och 4 mom. utbetalas utöver tidigare betalda ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller för annat år än skatteåret, skall förskottsinnehållning verkställas enligt den innehållningsprocent som anges i tabellen i 2 mom. Förskottsinnehållning verkställs enligt denna tabell även på rehabiliteringsunderstöd som med stöd av lagen om rehabiliteringspenning (611/91) betalas enligt prövning och på dagpenningar som betalas med stöd av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (118/91).

9 §

Då åt skadad med stöd av obligatorisk olycksfalls- eller trafikförsäkring eller patientförsäkring eller med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statens medel (935/73) erläggs annan ersättning än pension eller livränta, verkställs förskottsinnehållning på det sätt som i 1 § 1 och 2 mom. är bestämt.

På andra än i 1 mom. avsedda försäkringsersättningar i enlighet med 5 § lagen om förskottsuppbörd verkställs förskottsinnehållning enligt 50 % eller på sätt som i 4 § har bestämts om biinkomster.

Vid utbetalning av prestationer avsedda i 1 och 2 mom. utöver tidigare ersättningar eller som engångsbetalning eller för flera perioder samtidigt eller retroaktivt för annan tid än skatteåret verkställs förskottsinnehållning enligt 50 %.

På belopp som erhållits i form av återbäring och återköp av försäkringspremier och som avses i 58 § 2 och 3 mom. lagen om skatt på inkomst och förmögenhet skall förskottsinnehållning verkställas enligt 50 %.

4 kapitel

Förskottsinnehållning på utkomstskyddsförmåner för arbetslösa

10 §

På förmåner som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och på utbildningsstöd och specialstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) verkställs förskottsinnehållningen på det sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom. enligt de innehållningsprocent, som fastställts för lön minskad med 2 procentenheter.

Innehållningsprocenten minskas likväl inte, om i skattekortet finns förordnande om, att innehållningsprocenten stiger medan inkomsterna ökar (sk. graderat skattekort) eller om i skattekortet finns ett förordnande om storleken av förskottsinnehållningen som skattebyrån givit med stöd av 16 § lagen om förskottsuppbörd. På sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalas till en arbetslös arbetssökande som ämnar bli företagare och till annan fysisk person som avlönar en arbetslös person än en fysisk person som idkar rörelseverksamhet eller utövar yrkesverksamhet eller idkar lantbruk verkställs förskottsinnehållningen på det sätt som bestäms i 1 § 1 och 2 mom. eller i 4 § utan förminskning.

På grunddagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och på den motsvarande utbildningsstöd och specialstöd som avses i lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning (763/90) verkställs förskottsinnehållningen ändå enligt 20 %. På sysselsättningsstöd som med stöd av sysselsättningsförordningen (737/87) utbetalas till en arbetslös arbetssökande som genomgår träning för arbetslivet eller till en person med handikapp eller på motsvarande understöd, som med stöd av lagen om yrkesvägledning (43/60) utbetalas till person som deltar i yrkesvägledning verkställs förskottsinnehållningen enligt 20 %. Förskottsinnehållning verkställs dock inte på prestationer som avses i detta moment, om betalningen är högst 20 mark per dag.

Då prestationer avsedda i 1 och 2 mom. utbetalas utöver tidigare betalningar eller för annan tid än skatteåret, verkställs förskottsinnehållningen, avvikande från 1 och 2 mom., enligt den procentsats som anges i nedan stående tabell:


Ersättning enligt       Förskottsinne-
lagen om utkomstskydd       hållningsprocent
för arbetslösa
mk/dag
 1,00-156,00            20
156,01-230,00            25
230,01-270,00            30
270,01-376,00            35
376,01-597,00            40
597,01-926,00            45
926,01-               50

Om prestationens utbetalare inte på det sätt som avses i 20 § har fått de uppgifter som behövs för innehållningen och den skattskyldige inte företer skattekortet för utbetalaren, verkställs förskottsinnehållning på prestationer som avses i 1 mom. i enlighet med tabellen i 3 mom. ovan.

5 kapitel

Förskottsinnehållning på stöd för vård av barn i hemmet

11 §

På stöd för vård av barn i hemmet verkställs förskottsinnehållning på det sätt som i 1 § 1 och 2 mom. är bestämt. Erhåller den skattskyldige samtidigt annan förskottsinnehållning underkastad inkomt, på vilken förskottsinnehållning verkställs enligt den innehållningsprocent för huvudsyssla som avses i 1 §, verkställs förskottsinnehållning på stöd för vård av barn i hemmet på det sätt som i fråga om biinkomster i 4 § är bestämt.

6 kapitel

Förskottsinnehållning pä vuxenstudiepenning

12 §

På ersättning för förlorad förvärvsinkomst i form av vuxenstudiepenning som avses i 1 a § lagen om studiestöd (684/90) skall förskottsinnehållning verkställas enligt 15 %.

7 kapitel

Förskottsinnehållning på prestation enligt lagen om lönegaranti och statstjänstemannalagen

13 §

På prestation som med stöd av lagen om lönegaranti (649/73) såsom lönegaranti utbetalas till arbetstagare verkställs förskottsinnehållning procentuellt enligt följande:

Om prestationen är minst 20 mark och högst 7 500 mark, är förskottsinnehållningen 30 procent. På den del av prestationen som överstiger 7 500 mark är förskottsinnehållningen 50 procent.

På periodiskt återkommande ersättning som utbetalas med stöd av statstjänstemannalagen (755/86) verkställs förskottsinnehållning på det sätt som om lön i 1 och 4 § är bestämt.

8 kapitel

Förskottsinnehållning på prestationer som avses i 6 § lagen om förskottsuppbörd

14 §

På prestationer som avses i 6 § lagen om förskottsuppbörd skall förskottsinnehållning verkställas på det sätt som i detta beslut bestämts om förskottsinnehållning på lön.

9 kapitel

Förskottsinnehållning på fondandel och överskott som personalfond utbetalat

15 §

Förskottsinnehållning på fondandel och överskott som personalfond utbetalat verkställs på sätt som i 4 § är bestämt om biinkomst.

10 kapitel

Övriga bestämmelser om verkställande av förskottsinnehållning

16 §

På alla i detta beslut avsedda prestationer skall förskottsinnehållning verkställas så, att den del av innehållningen som överstiger hela mark beaktas inte.

17 §

Erhåller den skattskyldige sådan i detta beslut avsedd pension eller annan ersättning än lön, på vilken förskottsinnehållning skall verkställas enligt 1 §, behöver den skattskyldige inte förete skattekortet för den som betalat ersättningen, om denne har fått de i skattekortet antecknade innehållningsuppgifterna på det sätt som avses i 20 § av skattestyrelsen eller av ersättningsmottagarens arbetsgivare på olycksfallsanmälan som avses i 39 § lagen om olycksfallsförsäkring, eller i fråga om trafikskada, på skadeanmälan som erhållits av arbetsgivaren.

18 §

Företer den skattskyldige inte sitt skattekort för prestationens utbetalare och utbetalaren på det sätt som avses ovan i 17 eller 20 § inte får de uppgifter som behövs för verkställande av förskottsinnehållning, och andra förordnanden i detta beslut inte skall tillämpas vid förskottsinnehållningen, skall förskottsinnehållning verkställas enligt 60 procent. Förskottsinnehållning verkställs dock inte, om en enskild, tillfällig prestation totalt uppgår högst till 50 mark.

19 §

Förskottsinnehållning skall verkställas till ett lägre belopp än vad i detta beslut är bestämt, om den skattskyldige tillräckligt tidigt innan prestationen betalas företer ett skattekort som utvisar detta eller annat motsvarande förordnande som skattebyrån utfärdat.

På den skattskyldiges anhållan skall förskottsinnehållning verkställas till ett större belopp än vad i detta beslut är bestämt.

20 §

Pensionsutbetalare, som vid utanordning av pensioner använder automatisk databehandling, får på anhållan hos skattestyrelsen den innehållningsprocent för pensionstagaren som behövs för verkställande av innehållning på pension och livränta. Utbetalare av pension skall framlägga sin anhållan på maskinspråk.

För verkställande av förskottsinnehållning på prestationer som avses i 8 § i detta beslut får folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs på maskinspråk av skattestyrelsen. Motsvarande uppgifter överlåter skattestyrelsen till arbetslöshetskassor och trafikförsäkringsföreningen, som kan överlåta uppgifterna vidare till försäkringsanstalt, vilken bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet, för verkställande av förskottsinnehållning på prestationer som avses i 9 §.

21 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1991.

Genom beslut upphävs skattestyrelsens beslut den 21 december 1989 (1296/89) jämte därtill den 4 juni 1990 och den 20 december 1990 gjorda ändringar (554/90 och 1255/90).

Helsingfors den 30 maj 1991

Generaldirektör
Jukka Tammi

Tf. överinspektör
Merja Hartikka-Simula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.