909/1991

Given i Helsingfors den 14 juni 1991

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 23 april 1975 om försvarsmakten (274/75) 38 a § 1 mom. 1 punkten, 41 §, 51 § 1 mom. 4-6 punkten, 56 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 57 § 1 mom. 2 och 3 punkten, 62 § samt 65 § 4 mom.,

av dessa lagrum 38 a § 1 mom. 1 punkten och 51 § 1 mom. 5 punkten sådana de lyder i förordning av den 12 april 1991 (653/91), 41 § sådan den lyder ändrad genom förordningar av den 25 januari 1982 och den 18 december 1987 (55/82 och 1052/87), 51 § 1 mom. 4 och 6 punkten, 57 § 1 mom. 2 och 3 punkten och 62 § sådana de lyder i sistnämnda förordning samt 56 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 5 februari 1988 (122/88), som följer:

38 a §

Vid försvarsmakten finns:

1) tjänster som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, generalmajor, konteramiral, överste, kommoder, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten, kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant och löjtnant samt tjänster som institutofficer i specialklass och 1-6 klass ävensom tjänster som värvad,


41 §

Behörighetskraven för institutofficerstjänster är:

1) för institutofficer i specialklass och i 1-3 klass institutofficersexamen eller högre tjänsteexamen för befattningsofficer samt för institutofficer i specialklass samt 1 och 2 klass ytterligare för tjänsten fastställd vidareutbildning, samt

2) för institutofficer i 4-6 klass institutofficersexamen eller lägre tjänsteexamen för befattningsofficer.

Högre tjänsteexamen för befattningsofficer kan ersättas med annan utbildning som lämpar sig för uppgiften och för institutofficerstjänst i 3 klass också med särskilt fastställd vidareutbildning.

Av en institutofficer krävs ytterligare att han före utnämningen har tjänstgjort som ordinarie eller tjänstförrättande i närmast lägre institutofficers- eller befattningsofficerstjänst i sammanlagt minst 2 år.

Från det i 3 mom. nämnda kravet på tjänstgöringsår kan undantag medges, om det finns särskilda skäl.

51 §

Till tjänsterna vid försvarsmakten utnämns:


4) militäröveringenjör, militäringenjör, militäröverläkare, militärläkare, militäröverveterinär, militärveterinär, militärövertandläkare, militärtandläkare, fältprost, militärpastor och överkapellmästare samt institutofficer i specialklass av kommendören för försvarsmakten,

5) militärjurist, assistentläkare, ADB-chef, sjukhuskemist, provisor, farmaceut, translator, lektor, chefbibliotekarie, bibliotekarie, matematiker, museichef, träningschef, cheftränare, kamrer, specialforskare, forskare, överinspektör, inspektör, planerare, informationssekreterare, meteorolog, avdelningssekreterare, socialchef, psykolog, provianteringsinspektör, överhusmor, byggmästare, brandchef, brandmästare, maskinchef, institutofficer i 1 och 2 klass, militärövertekniker, militärtekniker, ekonomichef, ekonom och kapellmästare av huvudstaben;

6) institutofficer i 3-5 klass av huvudstaben eller av staben för ett militärlän eller för sjöstridskrafterna eller luftstridskrafterna;


56 §

Tjänstemännen förordnas till tjänstgöring av den utnämnande myndigheten, likväl så, att


3) kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant och löjtnant samt institutofficer och värvad förordnas av någon av de myndigheter som avses i 51 § 1 mom. 7 punkten.

Förutsätter sådant förordnande av en tjänsteman till tjänstgöring som avses i 1 mom. 2 eller 3 punkten förflyttning från en truppavdelning eller motsvarande administrativ enhet till en annan, fattas beslut om förordnandet av kommendören för försvarsmakten då det gäller officerare och av huvudstaben eller av staben för ett militärlän eller för sjöstridskrafterna eller luftstridskrafterna då det gäller institutofficerare och värvade.


57 §

En tjänsteman är skyldig att avgå från sin tjänst vid uppnådd 60 års ålder, dock med följande undantag:


2) överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten, institutofficer i specialklass och 1-5 klass samt brandmän vid uppnådd 55 års ålder,

3) kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant, löjtnant och institutofficer i 6 klass vid uppnådd 50 års ålder;


62 §

För att interimistisk sköta en officerstjänst kan anställas den som har reservofficersutbildning och att interimistiskt sköta en institutofficerstjänst den som har reservunderofficersutbildning.


65 §

Tjänstgöringstid i befattningsofficers eller underofficers tjänst eller befattning räknas vederbörande till godo när tiden för tjänstgöring som institutofficer räknas ut.Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 14 juni 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.