883/1991

Utfärdat i Helsingfors den 23 maj 1991

Inrikesministeriets beslut om bestämmande av gränsen till vissa delar mellan städer Alavus och Virdois

Inrikesministeriet har med stöd av 14 § 2 mom. lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Sträckningen för gränsen i sjön Seinäjärvi mellan städerna Alavus och Virdois fastställs som följer:

I sjön Seinäjärvi och på dess tillandningar bestäms den förut inte fastställda gränsen mellan städerna Alavus och Virdois så att den följer den vattenomkretsrå som uppgåtts och utmärkts på kartan vid förrättningen nr 405153-4, vilken vid lantmäterikontoret i Tavastehus län den 3 september 1987 och vid lantmäterikontoret i Vasa län den 9 maj 1988 införts i jordregistret, och löper mellan de skifteslag som bildats å ena sidan av hemmanen Norrvik 13 och Ohtola 25 i Sulkava by i Alavus stad och å andra sidan av Kurki kronojord som hör till Virdois stad, så att den börjar vid det på den nuvarande gränsen mellan städerna belägna gamla råröset nr 82 på västra stranden av Seinäjärvi mellan lägenheten Niemenranta 13:36 i Sulkava by i Alavus stad och lägenheten Raiskinmäki 44:8 i Kurki by i Virdois stad och löper dels på tillandningen och dels i Seinäjärvi 225 meter mot sydsydost till råpunkten rp 1, som bestämts med hjälp av rösena nr 6, 9 och 85. Här vänder gränsen mot söder och löper 657 meter i sjön Seinäjärvi till den öster om Halkosaari belägna råpunkten rp 2, som bestämts med hjälp av rösena nr 84 och 96, vänder här mot sydost och löper 1664 meter till råpunkten rp 3, som bestämts med hjälp av rösena nr 7 och 94. Här vänder gränsen mot ostsydost och löper 289 meter längs mittlinjen i Lapinlahti till råpunkten rp 4, som bestämts med hjälp av den riktning som anges av de gamla rösena nr 96 och 97, vänder här mot sydsydost och löper dels i Seinäjärvi och dels på dess tillandning 128,7 meter till det på rån mellan lägenheten Lahti 25:16 i Sulkava by i Alavus stad och lägenheten Sirppiniemi 43:14 i Kurki by i Virdois stad belägna gamla råröset nr 96 på östra stranden av Seinäjärvi, där den förenar sig med den nuvarande gränsen mellan städerna.

2 §

Detta beslut föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1992.

Helsingfors den 23 maj 1991

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Tf. yngre regeringssekreterare
Tuula Aantaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.