837/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Lag om ändring av 3 a kap. 5 § lagen om försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 3 a kap. 5 § lagen den 28 december 1979 om försäkringsbolag (1062/79), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 juni 1989 (632/89), ett nytt 2 mom. som följer:

3 a kap.

Utlännings rätt att äga aktier och garantiandelar samt att utöva beslutanderätt i försäkringsbolag

5 §

Har aktierna eller garantiandelarna överförts till värdeandelssystemet, skall anteckning enligt 1 mom. göras på det emissionskonto som nämns i 27 § lagen om värdeandelssystemet (826/91).


Om införandet av denna lag stadgas genom lag.

Regeringens proposition 104/90
Bankutsk. bet. 11/90
Stora utsk. bet. 240/90

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.