816/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Förordning om trafikministeriet

På föredragning av trafikministern stadgas med stöd av lagen av den 30 mars 1922 om ministeriernas i statsrådet antal och allmänna verksamhetsområde (78/22) samt lagen av samma dag om ärendenas handläggning i statsrådet och dess ministerier (79/22):

Ministeriets organisation
1 §

Vid trafikministeriet finns en avdelning för trafikekonomi, en vägtrafikavdelning och en avdelning för kommunikationsförvaltning.

Vid ministeriet finns dessutom en fristående administrativ byrå och en informationsenhet.

2 §

Avdelningarna vid ministeriet är uppdelade på byråer och byråerna på andra verksamhetsenheter enligt vad som bestäms i arbetsordningen.

Ministeriet underställda ämbetsverk och inrättningar
3 §

Underställda ministeriet är vägverket, sjöfartsverket, Havsforskningsinstitutet, Bilregistercentralen, Meteorologiska institutet, Teleförvaltningscentralen och förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Inom ministeriets förvaltningsområde finns dessutom Statsjärnvägarna, Luftfartsverket, Post- och televerket samt Åbo Installationsverk.

Avdelningen för trafikekonomi
4 §

Avdelningen för trafikekonomi handlägger ärenden som gäller

1) järnvägar och järnvägstrafik, om inte ärendet hör till någon annan avdelning,

2) allmänna och enskilda vägar,

3) ekonomisk och administrativ styrning av affärsverken inom ministeriets förvaltningsområde,

4) sjöfart och hamnar, om inte ärendet hör till något annat ministerium eller någon annan avdelning, samt sjöfart på inre farvatten,

5) havsforskning,

6) civil luftfart,

7) Meteorologiska institutet,

8) beviljande av statsunderstöd och statsandel för anläggande och underhåll av gator,

9) trafikpolitisk och trafikekonomisk planering och forskning,

10) ekonomiplaner,

11) budgeten samt

12) ministeriet som räkenskapsverk.

Vägtrafikavdelningen
5 §

Vägtrafikavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) vägtrafiken och tillståndspliktig trafik på väg,

2) servicenivån inom kollektivtrafiken,

3) fordon som används i vägtrafik,

4) logistik om inte ärendet hör till något annat ministerium,

5) vägtrafiksäkerhet,

6) bestämmelser om transport av farliga ämnen på väg eller på järnväg samt bestämmelser om transport av sådana ämnen i sjötrafik som styckegods, och

7) Bilregistercentralen.

Avdelningen för kommunikationsförvaltning
6 §

Avdelningen för kommunikationsförvaltning handlägger ärenden som gäller

1) uppgifter som ankommer på trafikministeriet med stöd av telelagen (183/87), kabelsändningslagen (307/87), radiolagen (517/88), lagen om teleförvaltningen (518/88), lagen angående radioanläggningar (8/27) och förordningen om statsförvaltningens informationsförvaltning (155/88) samt enligt stadganden, bestämmelser och koncessionsvillkor som har utfärdats med stöd av dem,

2) postväsendet,

3) Teleförvaltningscentralen,

4) statens radiofond,

5) kommunikationsforskning,

6) kommunikationsförvaltningens internationella samarbete och

7) andra kommunikationsförvaltningsfrågor.

Administrativa byrån
7 §

Administrativa byrån handlägger ärenden som gäller

1) ministeriets personaladministration och övriga interna förvaltning,

2) administrationen inom ministeriets hela förvaltningsområde till den del ärendena inte hör till avdelningarna,

3) registrering, expediering och arkivering av ministeriets handlingar samt

4) den allmänna organiseringen av ministeriets informationsförvaltning och samordnande av datasystemen.

Administrativa byrån handlägger ärenden som avses i 1 mom. i samarbete med de avdelningar till vars uppgifter ärendena hänför sig.

Ministeriets tjänstemän
8 §

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för avdelningen är en avdelningschef som vid avdelningen för trafikekonomi bistås av två biträdande avdelningschefer och vid vägtrafikavdelningen och avdelningen för kommunikationsförvaltning av en biträdande avdelningschef. Chef för administrativa byrån är en byråchef.

Chefer för andra byråer än förvaltningsbyrån är en till uppgiften särskilt förordnad biträdande avdelningschef, en biträdande avdelningschef som byråchef, en byråchef, ett regeringsråd som byråchef eller någon av ministeriet särskilt förordnad annan tjänsteman med högre högskoleexamen.

Dessutom finns vid ministeriet även andra ordinarie tjänstemän. Vid ministeriet kan även finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Cheferna för avdelningarna för trafikekonomi och kommunikationsförvaltning har titeln överdirektör.

9 §

Om placeringen av ministeriets gemensamma tjänster samt tillfällig personal och personal i arbetsavtalsförhållande vid avdelningarna och vid administrativa byrån bestämmer kanslichefen.

Behörighetsvillkor för tjänster
10 §

Utöver vad som i reglementet för statsrådet (995/43) stadgas om behörighetsvillkoren för tjänsterna som kanslichef, avdelningschef, biträdande avdelningschef, byråchef, regeringsråd och regeringssekreterare fordras

1) av kanslichefen förtrogenhet med trafik- och kommunikationsfrågor,

2) av avdelningschef och regeringsråd som avdelningschef samt av biträdande avdelningschef förtrogenhet med de uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde,

3) av biträdande avdelningschef som byråchef, av byråchef och av regeringsråd som byråchef förtrogenhet med de uppgifter som hör till byråns verksamhetsområde,

4) av byggnadsråd och överingenjör en för tjänsten lämplig diplomingenjörsexamen,

5) av konsultativ tjänsteman, specialforskare, ekonomisekreterare, överinspektör, sekreterare för internationella ärenden, informationschef, informatör, informatiker, övertranslator, translator och föredragande en för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt

6) av forskare, personalsekreterare, inspektör, kamrer och registrator en för tjänsten lämplig högskoleexamen.

Besättande av tjänster och tjänstledighet
11 §

Om utnämning av kanslichefen, avdelningschef, regeringsråd som avdelningschef, biträdande avdelningschef, biträdande avdelningschef som byråchef, byråchef, regeringsråd som byråchef, regeringsråd, byggnadsråd och regeringsekreterare gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

En konsultativ tjänsteman utnämns av statsrådet.

12 §

Av de övriga tjänstemännen utnämner ministern de tjänstemän som har högre högskoleexamen som behörighetsvillkor.

De övriga ordinarie tjänstemännen utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av kanslichefen.

13 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal samt motsvarande befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande beviljas av chefen för administrativa byrån.

14 §

Annan tjänstledighet än den som nämns i 13 § eller motsvarande befrielse beviljas

1) en tjänsteman, som utnämns av republikens president, för högst ett år av ministern och för mer än ett år av statsrådet,

2) en tjänsteman som statsrådet utnämner av ministern och

3) övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande av kanslichefen.

15 §

Om anställande av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den som beviljar tjänstledighet.

Tjänstemännens uppgifter
16 §

Utöver vad som stadgas om kanslichefens uppgifter i reglementet för statsrådet skall denne som ministerns närmaste medhjälpare leda och övervaka verksamheten vid ministeriet, särskilt vid planeringen och genomförandet av trafik- och kommunikationspolitiken och beredningen av lagstiftning, samordna målen för verksamheten vid olika avdelningar inom ministeriet och vid ministeriet underställda ämbetsverk och inrättningar samt handlägga de viktigaste ärendena i fråga om budgeten och verkställigheten av den liksom även planeringen av verksamhet och ekonomi.

17 §

En avdelningschef skall

1) leda, utveckla och övervaka avdelningens verksamhet,

2) sköta planeringen av avdelningens verksamhet,

3) bistå ministern och kanslichefen i ärenden som hör till avdelningens verksamhetsområde,

4) ta initiativ till lagstiftnings- och förvaltningsreformer inom avdelningens verksamhetsområde samt

5) se till att personalen utvecklas genom behövlig utbildning och handledning.

18 §

En biträdande avdelningschef skall som avdelningschefens medhjälpare leda, utveckla och övervaka avdelningens verksamhet. Om en biträdande avdelningschefs uppgifter i övrigt och om en byråchefs och en till byråchef förordnad tjänstemans uppgifter gäller i tillämpliga delar vad denna förordning stadgar om avdelningschefens uppgifter.

19 §

Angående tjänstemännens uppgifter och om arbetsfördelningen mellan dem meddelas närmare bestämmelser i ministeriets arbetsordning och i bestämmelserna om arbetsfördelningen för avdelningarna och administrativa byrån. Oberoende av den fastställda arbetsfördelningen är en tjänsteman skyldig att vid behov utföra de uppgifter som ministern, kanslichefen eller chefen för enheten ålägger honom.

Om det uppstår ovisshet om vid vilken avdelning ett ärende skall handläggas, avgörs frågan av kanslichefen. Frågor om byråernas verksamhetsområde avgör avdelningschefen.

20 §

När kanslichefen har förhinder träder i hans ställe en av ministern förordnad avdelningschef. Ställföreträdare för avdelningschefen är biträdande avdelningschefen eller någon annan av kanslichefen förordnad tjänsteman. Ställföreträdare för byråcheferna förordnas av avdelningschefen.

Avgörande av ärenden
21 §

Angående kanslichefens rätt att avgöra ärenden och om kanslichefens och avdelningschefens rätt att förbehålla sig avgörandet i ärenden gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet.

22 §

Avdelningscheferna och andra nedan nämnda tjänstemän avgör i 23-28 §§ nämnda ärenden som hör till deras verksamhetsområde och i vilka beslut skall fattas i ministeriet, om inte något annat följer av 32 eller 36 § reglementet för statsrådet.

23 §

Avdelningscheferna avgör ärenden som gäller

1) avgivande av utlåtande eller förklaring till någon annan myndighet i ärenden som gäller avdelningens verksamhetsområde, om inte ärendet på grund av att det är principiellt viktigt eller vittsyftande skall underställas ministern,

2) användningen av anslag som har anvisats avdelningen samt

3) semesterordningen för avdelningens personal.

24 §

Chefen för avdelningen för trafikekonomi avgör ärenden som gäller

1) tillstånd som avses i 4 § lagen angående rättighet att idka näring,

2) beviljande av nedsättning av och befrielse från farledsavgift,

3) beviljande av nedsättning av och befrielse från lotsningsavgift samt

4) i 29 § 1 mom. sjölagen nämnt tillstånd att vara huvudredare i ett partrederi.

25 §

Chefen för vägtrafikavdelningen avgör ärenden som gäller

1) bedrivande av tillståndspliktiga person- och godstrafik,

2) bedrivande av förarundervisningsverksamhet,

3) besvär över Bilregistercentralens beslut i ärenden som gäller förarexamen,

4) statsunderstöd för kollektivtrafiken och

5) begränsning av rutten vid transport av farliga ämnen på väg.

26 §

Chefen för avdelningen för kommunikationsförvaltning avgör ärenden i vilka ministeriets behörighet grundar sig på

1) 5, 20 , 21 eller 24 § telelagen,

2) teleförordningen (374/87) med undantag av dess 16 och 18 §,

3) 4, 9 eller 13 § radiolagen,

4) radioförordningen (821/88),

5) kabelsändningslagen med undantag av 11 § 3 mom. i lagen,

6) kabelsändningsförordningen (526/87),

7) 3 § lagen om teleförvaltningen,

8) föreskrifter och anvisningar som trafikministeriet har meddelat med stöd av lagar och förordningar som nämns i 1-6 punkten och

9) villkoren i de med stöd av telelagen, lagen angående radioanläggningar och kabelsändningslagen beviljade koncessionerna och tillstånden.

27 §

Biträdande avdelningschefen vid vägtrafikavdelningen avgör ärenden som gäller

1) användningen av oregistrerade motorfordon i trafik,

2) indelningen av fordon och de särskilda anvisningar som följer därav,

3) avvikelser från föreskrifterna om fordons konstruktion, utrustning, sammankopplande och belastning,

4) internationellt godkännande av fordons konstruktion eller utrustning, och

5) avvikelser från föreskrifterna om transport av farliga ämnen på väg och järnväg.

28 §

Utöver vad som stadgas i 13 § avgör chefen för administrativa byrån ärenden som hör till ministeriets interna förvaltning och som gäller

1) ålderstillägg,

2) språktillägg och andra motsvarande förmåner som hänför sig till personalens tjänsteförhållande och till vilka personalen har rätt enligt lag eller tjänste- eller arbetskollektivavtal samt

3) utgivande av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och över att tjänsteförhållandet har upphört.

Särskilda stadganden
29 §

I fråga om samarbetet mellan ministeriet och dess personal skall iakttas vad som stadgas i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (651/88) och vad som bestäms i de avtal som har ingåtts med stöd av den.

30 §

Om ministeriet gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet, såvida inte något annat stadgas.

31 §

Om undertecknandet av expeditioner i ärenden som har avgjorts av statsrådet eller ministeriet gäller vad som stadgas i reglementet för statsrådet eller vad statsrådet annars bestämmer.

32 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 15 juli 1988 om trafikministeriet (660/88) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.