815/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Förordning om avgifter till länsstyrelsen

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 5 och 7 §§ lagen den 29 december 1973 om grunderna för avgifter till staten (980/73):

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer som länsstyrelsen utför uppbär den avgifter enligt denna förordning, om inte något annat stadgas i fråga om en prestation.

2 §
Intyg

För följande intyg av länsstyrelsen uppbärs i avgifter:

1) lagakraftsbevis 30 mk, och

2) registreringsbevis för motorbåt 70 mk.

3 §
Åtgärder i anslutning till skötseln av lån

För åtgärder i anslutning till skötseln av lån uppbärs följande avgifter:

mk
Indrivning av lån 12
Uppgörande av skuldebrev 12
Förnyande av borgen 140
Förnyande av inteckning 140
Avgivande av efterpantsättningsförbindelse 120
Saldointyg 30

Om länsstyrelsen på något annat sätt än som åtgärd i anslutning till skötseln av lån förnyar borgen eller inteckning, uppbärs för detta en avgift enligt 1 mom.

4 §
Användning av lokaler

För användningen av lokaler i länsstyrelsens besittning uppbärs följande avgifter:

dag
Auditoriet vid länsstyrelsen i Nylands län 3 000 mk
Övriga auditorier 1 000 mk
Konferensrum 51-100 personer 600 mk
Konferensrum 20-50 personer 350 mk
Övriga konferensrum 250 mk
ADB-rum/arbetsstation 120 mk
5 §
Bevakande av statens intresse

För bevakning av statens rätt och fördel vid domstol eller hos myndigheter eller vid någon annan förrättning på begäran av en statlig myndighet uppbärs 720 mk per behandling.

6 §
Övriga prestationer

Avgiften för utredningar, undersökningar, utbildningstjänster, informationstjänster och andra därmed jämförbara tjänster som produceras på beställning eller enligt överenskommelse bestäms separat för varje prestation. En avgift som bestäms på detta sätt skall motsvara det sammanlagda beloppet av de totalkostnader som utförandet av prestationen åsamkar staten, dvs. prestationens självkostnadsvärde, om inte något annat stadgas nedan.

De kostnader som ingår i självkostnadsvärdet beräknas som följer:

1. Direkta arbetskostnader

De direkta arbetskostnaderna beräknas med beaktande av det antal arbetstimmar som har använts för prestationen samt av arbetets art. Arbetskostnaderna per timme fås genom att den genomsnittliga månadsavlöningen för dem som utför arbetet jämte normala tillägg divideras med talet 150 och det sålunda erhållna beloppet höjs med 68 procent.

2. Direkta maskinkostnader

De direkta maskinkostnaderna beräknas genom att priset per timme för maskinen multipliceras med den tid maskinen har använts för utförande av prestationen. Maskinens timpris fås genom att månadshyran för en hyrd maskin eller den kalkylerade månadshyran för en egen maskin divideras med talet 130. Den kalkylerade månadshyran för en egen maskin är 2 procent av maskinens anskaffningspris, om inte närmare utredningar föranleder något annat. Om maskinens månatliga effektiva användning avviker betydligt från 130 timmar, används som divisor det konstaterade, eller i fråga om en maskin som skall anskaffas, det sannolika genomsnittliga antalet driftstimmar per månad.

3. Övriga direkta kostnader

Av länsstyrelsen erlagda betalningar för tjänster som den har köpt av utomstående och som hänför sig till utförandet av prestationen samt för anskaffningar som den har gjort för prestationen beaktas till fullt belopp.

4. Indirekta kostnader

Beloppet av de indirekta kostnader som avses i 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) fås genom att de i 1 punkten beräknade direkta arbetskostnaderna multipliceras med talet 0,85.

7 §
Avvikelser från självkostnadsvärde

Om de totala kostnader som föranleds av att länsstyrelsen utför en prestation är mindre än marknadspriset för motsvarande prestationer som utförs av andra än statliga myndigheter, kan för prestationen uppbäras en avgift som motsvarar den rådande prisnivån på marknaden.

Om en prestation används för en statistisk eller vetenskaplig undersökning eller ett lärdomsprov eller i undervisning, kan avgiften uppbäras till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet så att i den avgift som uppbärs inte innefattas de kostnader som länsstyrelsens verksamhet åsamkar andra statliga myndigheter och inte heller i 6 § 2 mom. 4 punkten avsedda kostnader.

Beträffande utbildningsmaterial som getts till utbildningsverksamhet samt angående gemensamma kurser tillsammans med utomstående arrangörer kan avgiften av särskilda skäl uppbäras till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet. Avgiften skall dock täcka de direkta kostnaderna för utförandet av prestationen, vilka uträknas enligt de grunder som nämns i 6 §.

8 §
Betalningsskyldighet

Betalningsskyldig är

1) i fråga om intyg, kopior, utdrag eller särskilda åtgärder beställaren,

2) i fråga om ärenden som gäller skötsel av lån låntagaren, den som anhållit om en åtgärd eller den i vars intresse en åtgärd vidtas, samt

3) i fråga om användning av lokaler eller andra prestationer den som anhållit om en åtgärd, den som beställt en åtgärd eller om utförandet av en prestation grundar sig på ett avtal, den i avtalet närmare fastställda instansen.

Är flera personer skyldiga att betala samma avgift, ansvarar de solidariskt för den.

9 §
Befrielse från avgift

Befriade från att betala avgifter enligt 2-3 §§ i denna förordning är

1) statliga myndigheter, med undantag av statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar samt statens affärsverk, samt

2) domstolar, myndigheter och medborgare i främmande stat samt internationella organ i ärenden som behandlas med tillämpning av avtal och stadganden som gäller internationell rättshjälp eller verkställighet.

Befriade från att betala avgifter för informationstjänst är

1) inrikesministeriet,

2) övriga ministerier och centrala ämbetsverk i fråga om information som länsstyrelsen tillställer ovan nämnda myndigheter när den sköter uppgifter som hör till deras verksamhetsområde,

3) övriga myndigheter och samfund i fråga om information som länsstyrelsen enligt lag eller förordning skall tillställa myndigheter eller samfund, samt

4) i fråga om information som är avsedd för beställarens eget bruk de myndigheter, inrättningar eller samfund som har lämnat uppgifter av vilka länsstyrelsens register eller en väsentlig del av ett register har bildats.

10 §
Uppbörd av avgifter

Den avgift som den betalningsskyldige skall betala uppbärs efter utförd prestation som postförskott eller med särskild räkning. När avgiften uppbärs med räkning skall den betalas inom 14 dagar efter det räkningen tillställdes den betalningsskyldige. En räkning som sänts per post anses ha tillställts den betalningsskyldige den sjunde dagen efter det räkningen postades. Förfallodagen och påföljderna av dröjsmål skall antecknas i räkningen.

Den betalningsskyldige kan även på förhand betala avgiften för prestationen till staten.

11 §
Påföljder av dröjsmål

Om den betalningsskyldige inte betalar den avgift som han är skyldig att betala inom den tid som anges i 10 § eller om han inte löser ut en postförskottsförsändelse, uppbärs hos honom dessutom en årlig dröjsmålsränta om 16 procent räknat från förfallodagen, dock minst 25 mk.

12 §
Utsökbarhet

Avgifter enligt denna förordning får indrivas utan dom eller utslag i den ordning som stadgas i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

13 §
Närmare föreskrifter

Inrikesministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1991.

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.