811/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Förordning om bostadsaktiebolag

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 90 § lagen den 17 maj 1991 om bostadsaktiebolag (809/91):

1 §
Beräkning av en lägenhetsyta

De beräkningsgrunder som fastställts i standarden SFS 5139 (Areaberäkning för byggnader) betraktas vid mätning av lägenheters ytor som allmänt godtagna inom byggnadsbranschen.

2 §
Tryckning av aktiebrev

För tryckning av bostadsaktiebolags aktiebrev kan godkännas ett tryckeri som har utrustning som lämpar sig för säkerhetstryckning samt ett sådant övervaknings- och kontrollsystem och även i övrigt ett sådant säkerhetssystem som förhindrar tryckning av två eller flera aktiebrev ur en och samma aktiegrupp samt missbruk av tryckapparatur, tryckmaterial och färdiga tryckalster. Finansministeriet fattar på ansökan beslut om godkännande av ett tryckeri för tryckning av bostadsaktiebolags aktiebrev.

3 §
Disponentintygets innehåll

Disponentintyget skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

1) som identifiering av bolaget skall i intyget antecknas

a) bolagets namn och adress,

b) datum när bolaget har antecknats i handelsregistret,

c) disponentens eller, om bolaget inte har någon disponent, styrelseordförandens namn och adress,

2) som redogörelse för bostadsaktiebolagets ekonomiska ställning skall i intyget antecknas eller i en bilaga till det anges

a) den senast uppgjorda resultat- och balansräkningen samt på begäran bolagsordningen, verksamhetsberättelsen och den senast godkända budgeten,

b) beloppet av bolagets lån, vid behov specificerat enligt lånetyp,

c) beloppet av inteckningar i bolagets fastigheter,

d) uppgift om försäkring av bolagets egendom,

e) omfattande reparationer eller grundliga förbättringar som bolaget har beslutat om eller som annars med säkerhet kommer att utföras eller förpliktelser som bolaget kommer att åläggas,

f) uppgifter om lägenheter och bilplatser som bolaget har i sin omedelbara besittning,

g) det sammanlagda antalet aktier specificerat enligt bostadslägenheter och övriga lägenheter samt

h) byggnadsrätt som bolaget inte har utnyttjat,

3) beträffande bolagets byggnader skall i intyget antecknas

a) fastighetsbeteckningen för och arealen av den eller de fastigheter som bolaget besitter,

b) antalet byggnader samt det år då byggnaden eller byggnaderna har färdigställts, hustyp, huvudsakligt byggnadsmaterial, taktyp, taktäckningsmaterial, värme-, ventilations- och antennsystem samt uppgift om hissar,

c) byggnadens eller byggnadernas våningsyta och volym samt antalet våningar och trappuppgångar,

d) antalet lägenheter och deras sammanlagda yta, specificerat enligt bostadslägenheter och andra lägenheter, samt de lokaliteter som är i aktieägarnas gemensamma bruk samt

e) omfattande reparationer och grundliga förbättringar som har utförts samt tidpunkterna för dem,

4) den rätt på vilken besittningen av fastigheten grundar sig samt, om bolaget besitter en fastighet med stöd av ett arrendeavtal, vem som arrenderat ut fastigheten, tidpunkten då arrendeförhållandet upphör samt beloppet av och grunderna för justering av årsarrendet,

5) uppgift om en inlösningsklausul i bolagsordningen och vem som enligt den är lösningsberättigad samt uppgifter om övriga begränsningar som gäller vid överlåtelse av aktier,

6) beträffande lägenheten skall uppges

a) numren på de aktier som berättigar till besittning av den samt aktiernas antal,

b) lägenhetens beteckning och i vilken våning den är belägen,

c) antalet rum, vid behov specificerade,

d) övriga utrymmen, till exempel en bilplats, som aktierna ger besittningsrätt till,

e) det ändamål för vilket lägenheten enligt bolagsordningen skall användas,

f) ytan enligt bolagsordningen, samt

g) beloppet av bolagsvederlaget för lägenheten, vid behov specificerat, grunden för vederlaget samt övriga avgifter som skall betalas till bolaget,

7) namnet på den som i enlighet med 55 § 1 mom. 6 punkten lagen om bostadsaktiebolag (809/91) har antecknats i aktieboken som ägare till aktiegruppen och datum för anteckningen,

8) i enlighet med 55 § 1 mom. 7 punkten lagen om bostadsaktiebolag uppgift om sådana begränsningar av rätten att disponera eller Överlåta aktier eller en lägenhet som har antecknats i aktieboken,

9) i enlighet med 55 § 1 mom. 8 punkten lagen om bostadsaktiebolag uppgift om bolagsstämmans beslut att ta lägenheten i bolagets besittning, hur länge beslutet är i kraft samt uppgift om lägenheten redan har hyrts ut av bolaget,

10) beloppet av förfallna bolagsvederlag som aktieägaren inte har betalt och uppgift om för vilken tid vederlagen har förfallit,

11) den andel av bolagets lån som hänför sig till lägenheten, om ansvaret för lånen fördelar sig olika mellan aktieägarna samt uppgift om aktieägaren har möjlighet att betala sin låneandel särskilt,

12) uppgift om det för ändring av en bestämmelse som leder till oskälighet har väckts talan mot bolaget enligt 43 § lagen om bostadsaktiebolag och vilken bestämmelse i bolagsordningen som talan avser,

13) om aktieägaren är gift och, såvida han eller maken begär det, i enlighet med 55 § 1 mom. 12 punkten lagen om bostadsaktiebolag uppgift om lägenheten används uteslutande eller huvudsakligen som makarnas gemensamma hem; i intyget kan också nämnas att ingen sådan begäran har framställts eller att det är oklart om uppgifterna stämmer,

14) i enlighet med 17 § lagen om kommunens inlösningsrätt enligt bolagsordning och om maximipriset på aktierna (235/91) uppgift om att på bolaget tillämpas nämnda lag och att rätten att överlåta aktier i bolaget är begränsad enligt nämnda lag,

15) uppgift om tryckning av bolagets aktiebrev samt

16) uppgift om andra omständigheter i fråga om bolaget som styrelsen eller disponenten känner till och som kan inverka väsentligt på bolagets ekonomiska ställning eller på dess verksamhet.

4 §
Undertecknande av disponentintyg

Ett disponentintyg skall dateras och undertecknas av disponenten eller styrelseordföranden.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Beslut som avses i 2 § kan likväl fattas före ikraftträdandet.

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.