810/1991

Given i Helsingfors den 17 maj 1991

Lag om ändring av 2 § lagen om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 3 mom. lagen den 28 juli 1939 om utlänningars samt vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast egendom och aktier (219/39), sådant det lyder i lag av den 4 juni 1982 (408/82), som följer:

2 §

Vad denna lag stadgar om ett finskt aktiebolag och dess organ gäller i tillämpliga delar även ett finskt bostadsaktiebolag och dess organ. När denna lag tillämpas på ett finskt bostadsaktiebolag, jämställs dock en utlänning som har hemort i Finland med en finsk medborgare. Vad denna lag stadgar om en finsk stiftelse gäller även en finsk pensionsstiftelse.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1991.

Regeringens proposition 216/90
Andra lagutsk. bet. 18/90
Stora utsk. bet. 350/90

Helsingfors den 17 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Hannele Pokka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.