801/1991

Given i Helsingfors den 10 maj 1991

Lag om ändring av 2 och 6 §§ patentlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 2 § 2 mom. och 6 § 1 mom. patentlagen av den 15 december 1967 (550/67), sådana de lyder i lag av den 6 juni 1980 (407/80), som följer:

2 §

Som känt anses allt som har blivit allmänt tillgängligt, vare sig detta skett genom skrift, föredrag eller utnyttjande eller på annat sätt. Även innehållet i en patentansökan som före dagen för patentansökningen gjorts här i landet anses som känt, om denna ansökan blir offentlig enligt 22 §. Likaså anses innehållet i en ansökan om nyttighetsmodellrätt som före dagen för patentansökningen gjorts här i landet som känt, om denna ansökan enligt 18 § lagen om nyttighetsmodellrätt blir offentlig. Villkoret i 1 mom. att uppfinningen väsentligt skall skilja sig från vad som blivit känt före dagen för patentansökningen gäller inte i förhållande till innehållet i en sådan ansökan om patent eller nyttighetsmodellrätt.


6 §

Ansökan om patent på en uppfinning, vilken inom tolv månader före ansökningsdagen har nämnts i en ansökan som avser patent eller nyttighetsmodell i Finland eller patent, uppfinnarcertifikat eller skydd som nyttighetsmodell i en främmande stat som är ansluten till Pariskonventionen för skydd av den industriella äganderätten (FördrS 36/70 och 43/75), skall vid tillämpning av 2 § 1, 2 och 4 mom. samt 4 § anses gjord samtidigt med den tidigare ansökningen, om sökanden yrkar det. Sådan prioritet kan också fås från en tidigare ansökan om skydd som inte avser en stat som är ansluten till konventionen, om motsvarande prioritet från en finsk patentansökan medges där den tidigare ansökningen har gjorts och om den gällande lagstiftningen där i huvudsak stämmer överens med konventionen.Denna lag träder i kraft den dag som fastställs genom förordning.

Regeringens proposition 232/90
Andra lagutsk. bet. 20/90
Stora utsk. bet. 330/90

Helsingfors den 10 maj 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Kauko Juhantalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.