774/1991

Given i Helsingfors den 26 april 1991

Lag om ändring av 33 och 35 §§ lagen om allmänna vägar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 33 § 2 mom. och 35 § 2 mom. lagen den 21 maj 1954 om allmänna vägar (243/54),

dessa lagrum sådana de lyder, 33 § 2 mom. i lag av den 9 augusti 1963 (404/63) och 35 § 2 mom. i lag av den 22 januari 1971 (44/71), samt

fogas till 35 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 22 januari 1971, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

33 §

Om sträckningen av en väg har ändrats då vägen har förbättrats och om det inte har bestämts i vägplanen att vägen i sin gamla sträckning fortfarande skall förbli allmän väg, upphör vägen till denna del att vara allmän väg. Trots detta får väghållaren använda vägområdet för andra vägändamål enligt vad som har bestämts därom i vägplanen eller vad väghållningsmyndigheten bestämmer innan vägrätten upphör. Om ett sådant förordnande inte har getts, upphör både användningen av området för vägändamål och vägrätten sedan den nya vägen har upplåtits för allmän trafik enligt vad som särskilt stadgas genom förordning.


35 §

För sådan ägoreglering som här avses krävs inte samtycke av ägaren eller av den som har panträtt, arrenderätt eller annan sådan särskild rättighet till fastigheten. Om parterna ger sitt samtycke, kan vid en vägförrättning som nämns i 37 § även verkställas andra ägobyten och överföringar av områden än sådana som avses i 1 mom., om de behövs för att få till stånd en ägoreglering som är nödvändig och ändamålsenlig för byggande eller förbättrande av vägen. Ett område som har reglerats fritas från panträtt som gäller det samt, om så bestäms vid regleringen, även från annan rätt som har belastat området. Ägoregleringen utförs utan att lägenheternas mantal ändras.

Vad 1 och 2 mom. stadgar om fastighet gäller även ett samfällt område samt en väg eller del av väg som har dragits eller kommer att dras in som allmän väg enligt 33 §, likaså ett biområde som har dragits eller kommer att dras in.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Regeringens proposition 36/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 40/90
Stora utsk. bet. 321/90

Helsingfors den 26 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Trafikminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.