768/1991

Given i Helsingfors den 26 april 1991

Lag om ändring av ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

fogas i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65) till 7 kap. en ny 11 §, till 14 kap. en ny 6 § och till 17 kap. en ny 2 a § som följer:

7 kap.

Om laglott

11 §

En arvinges anspråk på laglott övergår inte till hans borgenärer.

14 kap.

Om delgivning och klander av testamente

6 §

En arvinges rätt att klandra testamente övergår inte till hans borgenärer.

17 kap.

Om arvsavsägelse och överlåtelse av arvslott

2 a §

En arvinge och en testamentstagare har rätt att avsäga sig sitt arv efter arvlåtarens död, om de inte redan har tagit sådan befattning med boet att de skall anses ha tillträtt arvet. Avsägelsen skall ske skriftligen. Om avsägelsens bindande verkan mot arvingens och testamentstagarens borgenärer stadgas i konkursstadgan och utsökningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 102/90
Andra lagutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 195/90

Helsingfors den 26 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.