764/1991

Given i Helsingfors den 26 april 1991

Lag om ändring av 3 och 4 kap. utsökningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 kap. 35 § och 36 § 1 mom. utsökningslagen, sådana de lyder i lag av den 18 maj 1973 (389/73), samt

fogas till 4 kap. en ny 11 a § som följer:

3 kap.

Allmänna stadganden om verkställighet av domar och utslag

35 §

Har en borgenär begärt utsökning och framgår det att en rättshandling som gäller gäldenärens egendom kunnat återvinnas till konkursboet, om konkurs hade sökts i stället för utsökning, skall rättshandlingen gå åter på talan av den borgenär vars rätt blivit kränkt och som begärt utsökningen. Detsamma gäller även förfaranden, arrangemang och andra åtgärder som till sina verkningar är jämförbara med en rättshandling.

Egendom som har överlåtits genom en rättshandling som på talan av borgenären förklarats gå åter, avkastningen av och räntan på den samt ersättning för en minskning av egendomens värde eller för den nytta som erhållits av den skall överlämnas till utmätningsmannen såvitt detta är nödvändigt för att käranden skall få betalt för sin fordran. De tillgångar som skall överlämnas till utmätningsmannen mäts ut för att täcka fordringen.

Till svaranden skall återbäras vederlaget till gäldenären för den egendom som har överlåtits genom den rättshandling som har gått åter.

Om skyldigheten att utge ersättning för värdet av den egendom som skall återbäras enligt 2 eller 3 mom., om avkastningen av eller räntan på den, om ersättning för en minskning av egendomens värde eller för nyttan av den eller för kostnad som har lagts ned på den samt om jämkning av de skyldigheter som uppkommer för svaranden när en rättshandling går åter gäller i tillämpliga delar lagen om återvinning till konkursbo (758/91).

Det belopp som svaranden kan ha rätt till enligt 3 eller 4 mom. tas ut överst ur de utmätta tillgångarna, om det inte har betalts av käranden eller gäldenären.

36 §

En utmätningsborgenärs talan om att överlåtelse av egendom eller annan rättshandling skall gå åter med stöd av 35 § skall väckas inom sex månader från den dag då borgenären av utmätningsmannen fick veta att hans fordran inte blivit till fullo betald vid utmätningsförsök eller, då det är fråga om en avvittring angående vilken avvittringshandlingen inte har givits in till domstolen, från den dag då den ges in.


4 kap.

Om utmätning

11 a §

Gäldenärens rätt till arv eller testamente får inte mätas ut hos honom, om han efter arvlåtarens död men före utmätning avsäger sig sin rätt så som 17 kap. 2 a § ärvdabalken stadgar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Stadgandena i 3 kap. 35 § och 36 § 1 mom. tillämpas inte, om utmätningen har sökts innan lagen trätt i kraft. Vad som stadgas i 4 kap. 11 a § skall inte tillämpas, om utmätningen har verkställts före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 102/90
Andra lagutsk. bet. 13/90
Stora utsk. bet. 195/90

Helsingfors den 26 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.