739/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 21 och 23 §§ lagen om avfallshantering

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 31 augusti 1978 om avfallshantering (673/78) 21 § 1 och 3 mom., samt 23 § 1 mom., sådana de lyder, 21 § 1 mom. i lag av den 20 februari 1987 (203/87) samt 21 § 3 mom. och 23 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 24 januari 1986 (65/86), samt

fogas till 21 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 24 januari 1986 och den 20 februari 1987, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. blir 4 mom., som följer:

21 §

Skall en fastighetsinnehavare anordna avfallsbehandling enligt 20 § och uppkommer eller behandlas inom fastigheten avfall med sådana egenskaper eller av sådan beskaffenhet som avses i 16 § 2 mom. eller osedvanligt mycket annat avfall, skall fastighetsinnehavaren för godkännande förelägga tillståndsmyndigheten enligt lagen om miljötillståndsförfarande (735/91) en plan för anordnandet av fastighetens avfallshantering. Om fastighetens avfallshantering förändras väsentligt, skall en reviderad plan framläggas. En plan behöver dock inte framläggas i fråga om en allmän avfallsbehandlingsplats eller i fråga om verksamhet som bedrivs med stöd av ett tillstånd som avses i 23 § 1 mom., ej heller i de fall som avses i 21 a §.


Ärenden som avses i 1 och 2 mom. skall behandlas enligt lagen om miljötillståndsförfarande.

En myndighet som avses i 1 mom. kan, då planen godkänns, uppställa sådana villkor för planens genomförande som behövs med hänsyn till avfallshanteringen eller återanvändning eller annat nyttjande av avfallet samt till miljövården.

23 §

Problemavfall får inte i och för oskadliggörande behandlas utan tillstånd av länsstyrelsen (behandlingstillstånd). Ansökan om behandlingstillstånd skall handläggas enligt lagen om miljötillståndsförfarande.Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Regeringens proposition 312/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 39/90
Stora utsk. bet. 308/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.