736/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 18 och 19 §§ lagen angående vissa grannelagsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 § 2 mom. och 19 § lagen den 13 februari 1920 angående vissa grannelagsförhållanden (26/20),

dessa lagrum sådana de lyder, 18 § 2 mom. i lag av den 21 juli 1977 (581/77) och 19 § ändrad genom sistnämnda lag samt lagar av den 16 augusti 1958, den 25 januari 1982 och den 24 januari 1986 (371/58, 70/82 och 68/86), som följer:

18 §

Ärenden som avses i 1 mom. skall behandlas enligt lagen om miljötillståndsförfarande (735/91).

19 §

Innan beslut meddelas i ärenden som avses i 2 § 3 mom. lagen om miljötillståndsförfarande skall på sökandens bekostnad hållas syn på platsen. Till synen skall kallas de grannar som är ägare till omedelbart angränsande mark. Andra som äger eller med nyttjanderätt besitter mark eller lokaliteter i närheten skall underrättas om synen så som kommunala kungörelser offentliggörs i kommunen.

Över ansökan som avses i 1 mom. skall miljövårdsnämnden eller något annat kommunalt organ som sköter dess uppgifter beredas tillfälle att avge utlåtande.

Vid prövning av en ansökan som avses i 1 mom. skall även beaktas om platsen med hänsyn till naturförhållandena eller av andra orsaker är särskilt lämpad för inrättande av anläggningen. Likaså skall beaktas om det redan finns en sådan anläggning på orten. Om det behövs en särskild utredning för att bedöma frågan, skall den anskaffas på sökandens bekostnad.

Ändring i byggnadsnämndens beslut söks i den ordning som gäller för sökande av ändring i nämndens beslut i ett byggnadslovsärende.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1992.

Regeringens proposition 312/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 39/90
Stora utsk. bet. 308/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.