734/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 10 § byggnadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § 2 och 4 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), sådana de lyder i lag av den 21 juli 1977 (580/77), som följer:

10 §

I byggnadsnämnderna i städerna fordras av en medlem och dennes suppleant juris kandidatexamen samt av två medlemmar och deras suppleanter för uppgiften lämplig examen i byggnadsbranschen vid en högskola eller teknisk läroanstalt.


Två medlemmar i byggnadsnämnden i andra kommuner än de som nämns i 2 mom. skall vara väl förtrogna med byggnadsverksamhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 295/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 46/90
Stora utsk. bet. 347/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.