730/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 6 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 1 och 2 mom. folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72) som följer:

6 §

Kommunen har en hälsovårdsnämnd, som utöver vad denna lag stadgar skall sköta de uppgifter enligt andra lagar som har ålagts kommunens hälsovårdsnämnd. Hälsovård som gäller individens livsmiljö samt verksamhet som hänför sig till den kan dock även överföras på någon annan nämnd eller på en sektion inom nämnden.

Sköts folkhälsoarbetet av ett kommunalförbund, skall detta tillsätta en för medlemskommunerna gemensam hälsovårdsnämnd, varvid det inte finns någon annan hälsovårdsnämnd i kommunerna. Har en särskild nämnd tillsatts i kommunalförbundet vid sidan av hälsovårdsnämnden för att sköta uppgifterna för en eller flera medlemskommuners miljövårdsnämnder, kan denna särskilda nämnd ges i uppdrag att beträffande denna eller dessa kommuner sköta sådan hälsovård som gäller individens livsmiljö samt verksamhet som hänför sig till den.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Om en kommun eller ett kommunalförbund med stöd av denna lag beslutar överföra ett organs samtliga uppgifter på ett annat organ, upphör mandatperioden för de förtroendevalda i det förstnämnda organet när de arrangemang i kommunen eller i kommunalförbundet som gäller överföringen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 295/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 46/90
Stora utsk. bet. 347/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.