727/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Förordning om inkvarterings- och förplägnadsrörelser

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 3 § 6 punkten lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring, sådant detta lagrum lyder i lag av den 12 december 1941 (858/41):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på

1) tillhandahållande i förvärvssyfte av möblerade rum för inkvartering av gäster (inkvarteringsrörelse) och

2) servering av mat eller förfriskningar till kunder i förvärvssyfte i en lokal eller på en plats som reserverats för ändamålet (förplägnadsrörelse) .

På en inkvarteringsrörelse kan användas en benämning som beskriver arten av verksamheten, så som hotell, resandehem, vandrarhem, pensionat eller semesterby eller någon annan motsvarande benämning.

På en förplägnadsrörelse kan användas en benämning som beskriver arten av verksamheten, så som restaurang eller kafé eller någon annan motsvarande benämning.

Om kiosker gäller särskilda stadganden.

2 §
Undantag i fråga om tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte på

1) inkvarterings- och förplägnadsverksamhet som en enskild person säsongmässigt bedriver som binäring på glesbygden, om inte antalet personer som samtidigt inkvarteras överstiger 40,

2) förplägnadsverksamhet som bedrivs i samband med en inrättning, en sammanslutning, ett företag eller någon motsvarande verksamhet, om verksamheten endast är avsedd för egen personal eller för någon annan begränsad krets, eller

3) inkvartering av kunder eller servering av mat eller förfriskningar till dem i ett privathem.

På verksamhet som nämns i 1 mom. skall dock förordningens stadganden om öppettider och försäljning för avhämtning tillämpas.

Om näringsanmälan inte behöver göras om verksamhet som avses i denna paragraf, skall innan verksamheten påbörjas en skriftlig anmälan därom tillställas behörig hälsovårdsmyndighet och myndighet för brand- och räddningsväsendet samt polisen.

3 §
Näringsanmälan

I fråga om näringsanmälningar iakttas lagen angående rättighet att idka näring.

Den myndighet som har tagit emot näringsanmälan skall genast underrätta hälsovårdsmyndigheten, myndigheten för brand- och räddningsväsendet samt polisen på den ort där rörelsen bedrivs.

Handels- och industriministeriet meddelar detaljerade anvisningar om den utredning som skall bifogas näringsanmälan.

2 kap.

Öppettider och bedrivande av rörelsen

4 §
Öppettider

En förplägnadsrörelse får öppnas tidigast klockan 5 och den får hållas öppen till klockan 2.

Nya kunder får tas emot senast 30 minuter före stängningstiden.

5 §
Undantag i fråga om öppettiderna

Chefen för polisdistriktet kan för en bestämd tid bevilja tillstånd att hålla en förplägnadsrörelse öppen högst till klockan 4.

Chefen för polisdistriktet kan för en bestämd tid bevilja tillstånd att hålla en förplägnadsrörelse öppen mellan klockan 2 och 5, om det anses att det finns behov av nattkafétjänster, samt meddela detaljerade föreskrifter om hur rörelsen skall bedrivas under den nämnda tiden.

Handels- och industriministeriet meddelar närmare föreskrifter om utövande av den befogenhet som nämns i denna paragraf.

6 §
Ansvarig föreståndare

Inkvarterings- och förplägnadsverksamhet som avses i 1 § 1 mom. skall bedrivas under uppsikt och ledning av en ansvarig föreståndare. Den ansvarige föreståndaren kan vara en enskild näringsidkare eller någon annan fysisk person.

Om andra alkoholdrycker än mellanöl serveras i en förplägnadsrörelse, skall den ansvarige föreståndaren ha en eller flera vikarier som svarar för skötseln av rörelsen när den ansvarige föreståndaren har förhinder.

7 §
Utskänkning och försäljning av alkoholdrycker

Vid utskänkning och försäljning av alkoholdrycker skall iakttas vad som stadgas eller bestäms särskilt.

8 §
Försäljning för avhämtning

Produkter som säljs i en inkvarterings- eller förplägnadsrörelse får överlåtas för avhämtning, och produkter som är tillåtna enligt förordningen om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathandel (436/69) får saluföras i rörelsen på de villkor som nämns förordningen.

9 §
Offentliga nöjestillställningar

Angående offentliga nöjestillställningar som ordnas i inkvarterings- eller förplägnadsrörelser skall iakttas vad som stadgas särskilt.

10 §
Upprätthållande av ordning

När det behövs för upprätthållande av ordningen eller med beaktande av rörelsens verksamhetsidé, har den som driver inkvarterings- och förplägnadsrörelsen samt personalen rätt att vägra tillträde, att servera mat och förfriskningar samt att vid behov avlägsna kunder.

För upprätthållande av ordningen kan rörelseidkaren utse, eller chefen för polisdistriktet bestämma att rörelseidkaren skall utse, en av chefen för polisdistriktet godkänd person till ordningsman, för vilken i tillämpliga delar gäller vad som stadgas om ordningsmän vid offentliga nöjestillställningar.

11 §
Anmälningar om resande

Om varje resande som ankommer till en inkvarteringsrörelse skall ifyllas ett resandekort enligt ett av inrikesministeriet fastställt formulär, och resanden skall underteckna kortet. Endast polisen har rätt att få resandekortet och att få uppgifter om dess innehåll. Den som driver inkvarteringsrörelsen skall spara resandekortet under minst ett år från det att kortet ifylldes. Resandekortet för en utlänning skall dock tillställas polisen dagen efter ankomstdagen, om inte polisen beviljar längre tid.

Om det finns skäl att betvivla riktigheten av de personuppgifter som en resande har lämnat, skall detta genast meddelas polisen.

Beträffande andra utlänningar än danska, isländska, norska och svenska medborgare skall en avfärdsanmälan lämnas till polisen dagen efter avfärden, om inte polisen beviljar längre tid. Inrikesministeriet kan meddela föreskrifter om när en avfärdsanmälan på motsvarande sätt skall göras om andra resande.

3 kap.

Kompletterande stadganden

12 §
Affärslokaler

Beträffande konstruktionskrav och andra tekniska krav på affärslokaler skall i inkvarterings- och förplägnadsrörelserna iakttas vad som särskilt stadgas eller bestäms i lagstiftningen om brand- och räddningsväsendet, hälsovården samt planläggnings- och byggnadsväsendet.

13 §
Övervakning

Länsstyrelsen och polisen skall övervaka att denna förordning iakttas. Brand- och räddningsmyndigheterna samt hälsovårdsmyndigheterna övervakar att stadgandena och bestämmelserna inom deras egna områden iakttas i inkvarterings- och förplägnadsrörelser.

14 §
Administrativa påföljder

Om den som driver en inkvarterings- och förplägnadsrörelse har underlåtit att iaktta denna förordning eller föreskrifter som utfärdats med stöd av den, eller om missbruk har förekommit i verksamheten eller verksamheten har stört ordningen, kan chefen för polisdistriktet tilldela rörelseidkaren en varning eller återkalla ett tillstånd som han beviljat enligt 5 §.

Om försummelserna eller förseelserna är allvarliga eller om de trots varning upprepas, kan länsstyrelsen på framställning av chefen för polisdistriktet begränsa öppettiden för rörelsen eller stånga rörelsen eller en del av den för en bestämd tid.

15 §
Straffstadgande

Den som bryter mot denna förordning eller mot de föreskrifter som har meddelats med stöd av den skall dömas till böter för brott mot bestämmelserna om inkvarterings- och förplägnadsrörelser , om inte strängare straff för gärningen stadgas någon annanstans.

16 §
Närmare bestämmelser

Handels- och industriministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning.

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 25 juli 1969 om härbärgerings- och förplägnadsrörelser (502/69) jämte ändringar samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av den.

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.