720/1991

Utfärdat i Helsingfors den 18 april 1991

Statsrådets beslut om de undantag från stadgandena i folkpensionslagen och familjepensionslagen som föranleds av överenskommelsen med Grekland om social trygghet

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 80 § folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56), sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1961 (584/61), och 37 §:n 1 mom. familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69), sådant det lyder i lag av den 9 februari 1990 (104/90), beslutat:

1 §

Med överenskommelse avses i detta beslut den överenskommelse om social trygghet som ingicks mellan republiken Finland och Republiken Grekland den 11 mars 1988.

2 §

En finsk medborgare har rätt att medan han är bosatt i Grekland erhålla folkpensionens basdel under samma förutsättningar som en grekisk medborgare enligt överenskommelsen.

3 §

En finsk medborgare har rätt att erhålla änkepensionens basdel och barnpension enligt familjepensionslagen under samma förutsättningar som en grekisk medborgare enligt överenskommelsen.

4 §

Detta beslut träder kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 18 april 1991

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Äldre regeringssekreterare
Katriina Alaviuhkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.