717/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63) 9 § 1 mom., 12 §, 14 § 1 och 3 mom., 15 §, 18 § 1 och 4 mom. samt 48 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom., 14 § 3 mom., 15 § samt 18 § 1 och 4 mom. i förordning av den 28 december 1990 (1325/90), 12 § i förordning av den 29 december 1989 (1314/89), 14 § 1 mom. i förordning av den 20 juli 1973 (630/73) och 48 § i förordning av den 11 januari 1985 (33/85), samt

fogas till förordningen en ny 11 a §, till 14 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 20 juli 1973 och 28 december 1990 samt genom förordning av den 14 november 1986 (811/86), ett nytt 5 mom., varvid de nuvarande 5 och 6 mom. blir 6 och 7 mom., samt till 18 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda förordning av den 28 december 1990, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom., det ändrade 4 mom. och det nuvarande 5 mom. blir 3-6 mom., som följer:

9 §

Dagpenning skall fastställas på grundvalen av den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Har likväl den försäkrade under det skatteår, för vilket arbetsinkomsten enligt det ovan sagda skall tas till grund för dagpenningens fastställande, blivit berättigad till i 27 § 6 mom. sjukförsäkringslagen avsedd pension, fastställs dagpenningen på grundvalen av arbetsinkomsten för föregående skatteår, under förutsättning att sistnämnda arbetsinkomst är större än den arbetsinkomst som konstaterats vid beskattningen året före arbetsoförmågans inträde. Vid fastställande av särskild moderskapspenning, moderskapspenning och föräldrapenning som betalas till modern skall den tidpunkt då rätt till särskild moderskapspenning eller till moderskapspenning inträder, vid fastställande av faderskapspenning och föräldrapenning för fadern den tidpunkt då rätt till faderskapspenning och föräldrapenning för fadern inträder samt vid fastställande av specialvårdspenning den tidpunkt då rätt till specialvårdspenning inträder, anses motsvara tidpunkten för arbetsoförmågans inträde.

11 a §

De kemiska ämnen som avses i 23 g § 1 mom. sjukförsäkringslagen är anestesigaser, bly, kvicksilver, organiska lösningar, cytostatika, kolmonoxid eller os och cancerframkallande ämnen samt med dessa jämförbara ämnen. Strålning är joniserande strålning inklusive radionuklider och annan strålning som visat sig vara skadlig. Smittsamma sjukdomar är toxoplasmos, listerios, röda hund, herpes, vattkoppor, hepatit, cytomegaliinfektion och HIV-smitta samt andra med dessa jämförbara sjukdomar.

12 §

Försäkrad som vistas utomlands är berättigad till dagpenning, särskild moderskapspenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning enligt samma grunder som i Finland.

4 kapitlet

Ansökan och utbetalning av förmåner

14 §

Försäkrad skall skriftligen hos socialförsäkringskommissionen söka i sjukförsäkringslagen stadgade förmåner. Vid sökande av förmån skall försäkrad på anfordran uppvisa sitt sjukförsäkringskort.


I ansökan om dagpenning, särskild moderskapspenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning skall den försäkrade meddela sina personuppgifter och antalet av de i 18 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda personer, som den försäkrade har att försörja samt de övriga uppgifter, som folkpensionsanstalten vid fastställandet av ansökningsformuläret föreskriver. Till ansökan skall dessutom fogas behövlig utredning om sjukdomen och den tidpunkt då arbetsoförmågan inträdde.


Till ansökan om särskild moderskapspenning skall fogas ett intyg över havandeskapet och ett utlåtande om den fara som avses i 23 g § 1 mom. sjukförsäkringslagen givet på grundvalen av en arbetsplatsundersökning av den läkare som sköter genomförandet av arbetshälsovården hos arbetsgivaren. Om ett sådant utlåtande inte kan erhållas utan svårigheter, skall till ansökan fogas ett motsvarande utlåtande av en annan läkare, som känner den försäkrades arbetsförhållanden. Dessutom skall till ansökan fogas en utredning av arbetsgivaren om att arbetstagaren inte kunnat flyttas till andra uppgifter så som avses i 32 § 2 mom. lagen om arbetsavtal (320/70) och att arbetstagaren är borta från arbetet. En person som utför sådant arbete som avses i 15 § 2 mom. sjukförsäkringslagen skall utom läkarutlåtandet även förete en motsvarande tillförlitlig utredning om sina arbetsförhållanden och om sin frånvaro från arbetet.


15 §

I 1 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedd försäkrad skall söka dagpenning, särskild moderskapspenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning hos socialförsäkringskommissionen i Helsingfors. Ansökan kan även inlämnas till en finsk diplomatisk beskickning i utlandet eller till en utsänd konsuls byrå, som ofördröjligen skall sända den till en lokalbyrå i Helsingfors.

Den försäkrade kan även inlämna sin ansökan om dagpenning, särskild moderskapspenning, moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt specialvårdspenning till lokalbyrån på sin vistelseort, som skall översända den till lokalbyrån på den försäkrades hemort.

18 §

Särskild moderskapspenning, moderskaps- och föräldrapenning betalas för bestämda tidsperioder i efterskott i rater som omfattar högst 25 vardagar. Första raten av moderskapspenningen omfattar dock 30 vardagar. Om havandeskapet i annat fall än i ett sådant som nämns i 23 § 1 mom. första meningen sjukförsäkringslagen har upphört tidigare än 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för nedkomsten, betalas första raten av moderskapspenningen inom 30 vardagar efter att havandeskapet upphört. Även faderskapspenning betalas för bestämda perioder i efterskott. Detsamma gäller specialvårdspenningen, dock med tillämpning av vad som sägs om betalning av dagpenning i 17 §.

Försäkrad som beviljats särskild moderskapspenning skall, för att få den i fortsättningen, för varje betalningsperiod förete en anmälan, som skrivits på en blankett som föreskrivits av folkpensionsanstalten, eller annan utredning med uppgift om hon varit frånvarande från arbetet under betalningsperioden. Om den försäkrades rätt till särskild moderskapspenning är uppenbar, behöver kommissionen inte fordra nämnda utredningar.


Om den försäkrade under den särskilda moderskapspennings- eller föräldrapenningsperioden börjar förvärvsarbeta eller börjar med annat arbete utanför hemmet, skall han anmäla därom hos lokalbyrån i god tid innan han inleder arbetet. På samma sätt skall anmälas om föräldrapenning betalas till fadern för den tid då båda föräldrarna arbetar. Den försäkrade skall omedelbart anmäla om andra ändringar som påverkar betalningen av särskild moderskapspenning samt moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning. Kommissionen kan även bestämma att den försäkrade skall förete en utredning om dessa.


48 §

Utbetalar arbetsgivaren till den försäkrade lön för den tid, för vilken denne vore berättigad till dagpenning, särskild moderskapspenning eller moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, skall arbetsgivaren ofördröjligen efter lönens utbetalande meddela vederbörande lokalbyrå härom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.