709/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 8 § militära rättegångslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § militära rättegångslagen av den 25 mars 1983 (326/83) som följer:

8 §

Om en krigsman eller någon annan som lyder under 45 kap. strafflagen åtalas både för ett brott som skall handläggas såsom ett militärt rättegångsärende och för ett annat brott, får åtalet för det förstnämnda brottet prövas vid den domstol som enligt 10 kap. rättegångsbalken är behörig att handlägga åtalet för det sistnämnda, då det på grund av ärendets natur eller utredningen i ärendet eller av någon annan särskild orsak är ändamålsenligt.

Då två eller flera, av vilka någon varken är en krigsman eller en person som annars lyder under 45 kap. strafflagen, är åtalade för delaktighet i ett brott som avses i 2 §, får ärendet under de förutsättningar som stadgas i 1 mom. för samtligas del prövas vid den domstol som enligt 10 kap. rättegångsbalken är behörig i fråga om någon av de delaktiga.

En domstol vars behörighet följer av denna paragraf skall behandla ärendet i sin ordinarie sammansättning. Då dess behörighet bestäms skall inte 10 kap. 22 e § rättegångsbalken tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 40/90
Lagutsk. bet. 15/90
Stora utsk. bet. 314/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.