703/1991

Given i Helsingfors den 19 april 1991

Lag om ändring av 2 och 5 kap. förordningen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förordningen om verkställighet av straff 2 kap. 1 a § och 2 § 1 mom. samt 5 kap. 9 och 10 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 2 kap. 1 a § ändrad genom lagar av den 10 juni 1988 och den 20 april 1990 (507/88 och 349/90) och 2 § 1 mom. i lag av den 23 april 1971 (302/71) samt 5 kap. 9 § i lag av den 18 december 1953 (497/53) och 10 § i lag av den 20 november 1942 (882/42), som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om fängelsestraff och om förvandlingsstraff för böter

1 a §

Skall den dömde i straffanstalt samtidigt avtjäna flera fängelsestraff på viss tid som inte skall sammanläggas med varandra eller läggas till grund för ett gemensamt fängelsestraff samt jämte dem eller särskilt för sig förvandlingsstraff för böter, skall direktören för straffanstalten sammanräkna straffen till fullo. Ett sammanräknat fängelsestraff på viss tid får inte vara längre än tjugo år och ett förvandlingsstraff för böter inte längre än etthundratjugo dagar. Då fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter har sammanräknats skall den dömde anses först avtjäna förvandlingsstraffet.

Ett fängelsestraff på livstid inbegriper alla fängelsestraff, förvandlingsstraff för böter och arreststraff.

Skall ett sammanlagt eller gemensamt fängelsestraff verkställas och ingår däri ett straff som tidigare har förekommit till verkställighet eller ett straff som förlängts på grund av att den dömdes motpart har sökt ändring och som tidigare har verkställts såsom kortare med stöd av den då gällande domen, utgör det straff som skall avtjänas skillnaden mellan det straff som skall verkställas och det som har verkställts tidigare.

2 §

Tiden för ett fängelsestraff på viss tid räknas beträffande år och månader enligt kalendertid. Dagar som eventuellt ingår i domen läggs till den tid som fås på detta sätt. Ett fängelsestraff som har dömts ut i hela dagar omräknas i månader så att trettio dagar betraktas som en månad. Tiden för ett förvandlingsstraff för böter räknas alltid enligt antalet dagar.


5 kap.

Om verkställighet i ungdomsfängelse

9 §

En fånge kan friges villkorligt från ungdomsfängelse när han, med beaktande av den avräkning som domstolen gör enligt 3 kap. 11 § strafflagen, har avtjänat en tredjedel av sitt straff.

10 §

Om frigivning av en fånge och om övervakning av en villkorligt frigiven fånge samt om vad en fånge skall iaktta i villkorlig frihet gäller i övrigt 2 kap. Till övervakare för en villkorligt frigiven fånge kan likväl, i synnerhet om han är yngre än aderton år, också förordnas socialnämnden.


Stadgandena i 2 kap. 1 a § och 2 § 1 mom. träder i kraft den 1 april 1992.

Fängelsestraff för brott som har begåtts innan denna lag trätt i kraft sammanläggs enligt den tidigare lagen i de fall som anges i övergångsstadgandena i lagen om ändring av strafflagen (697/91) och med iakttagande av vad som stadgas i dem.

Stadgandena i 5 kap. 9 och 10 §§ träder i kraft den 1 juni 1991.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 40/90
Lagutsk. bet. 15/90
Stora utsk. bet. 314/90

Helsingfors den 19 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.