702/1991

Given i Helsingfors den 1 april 1991

Lag om ändring av 1 och 13 §§ lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/53) 1 § 1 mom. och 13 § 1 mom., sådana de lyder i lag av den 23 april 1971 (303/71), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 23 april 1971 och lag av den 18 juni 1971 (491/71), ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

1 §

Döms en förbrytare

1) för mord, dråp eller grov misshandel, för rån eller våldtäkt varvid grovt våld använts, för mordbrand som medfört livsfara eller för något annat brott som utvisar grov våldsamhet eller synnerlig farlighet för annans liv eller hälsa, eller

2) för försök till eller delaktighet i ett brott som utvisar sådan våldsamhet eller farlighet

till fängelsestraff på viss tid, minst två år, kan domstolen när den dömer ut straffet, under de förutsättningar som stadgas i denna paragraf och på yrkande av allmän åklagare, samtidigt besluta att det kan bestämmas att den dömde skall interneras i tvångsinrättning så som denna lag stadgar.

Om det för två eller flera brott döms till ett gemensamt fängelsestraff på viss tid, förutsätter ett beslut enligt 1 mom. att sådan våldsamhet eller farlighet som avses ovan framgår av åtminstone ett av brotten och att, om brottet lagfördes särskilt, för det skulle följa ett fängelsestraff på viss tid, minst två år.


13 §

Har den som är internerad i tvångsinrättning dömts eller döms han till fängelsestraff på viss tid eller till förvandlingsstraff för böter, skall straffen sammanläggas, läggas till grund för ett gemensamt fängelsestraff eller sammanräknas enligt vad som stadgas om sammanläggning av straff, bestämmande av gemensamt straff och sammanräkning av straff i samband med verkställighet. Det sammanlagda, gemensamma eller sammanräknade straffet verkställs i tvångsinrättning.Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Lagen skall också tillämpas på brott som har begåtts innan den har trätt i kraft. På straff som enligt den tidigare lagen har dömts ut för brott som begåtts i en gärning och för fortsatt brott skall på motsvarande sätt tillämpas vad 1 § 2 mom. i denna lag stadgar om gemensamt fängelsestraff.

Regeringens proposition 40/90
Lagutsk. bet. 15/90
Stora utsk. bet. 314/90

Helsingfors den 1 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Justitieminister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.