676/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Förordning om metallmynt

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 8 § myntlagen av den 30 mars 1962 (276/62):

1 §

Metallmynt är mynt på tio, fem och en mark samt på femtio och tio penni.

2 §

Tiomarksmyntets mittfält, vars diameter är 18 v-1> 0,5 millimeter, är av aluminiumbrons och den ringformade delen som omger mittfältet är av kopparnickel. Femmarksmyntet är av aluminiumbrons. Enmarksmyntet och femtiopennismyntet är av kopparnickel. Tiopennismyntet är av kopparnickel eller av stål belagt med nickel eller med en legering av nickel och någon annan metall.

Aluminiumbronsen består av 92 viktprocent koppar, 6 viktprocent aluminium och 2 viktprocent nickel. Kopparnickeln består av 75 viktprocent koppar och 25 viktprocent nickel.

3 §

Metallmyntens diameter i millimeter och vikt i gram samt deras toleranser är följande:

Diameter mm Vikt g
10 mark 27,25 ± 0,05 8,8 ± 0,30
5 mark 24,50 ± 0,05 5,5 ± 0,30
1 mark 22,25 ± 0,05 4,5 ± 0,25
50 penni 19,70 ± 0,05 3,3 ± 0,25
10 penni
- koppar-nickel 16,30 ± 0,05 1,8 ± 0,20
- stål med beläggning 16,30 ± 0,05 1,6 ± 0,20

I medeltal skall 95 procent av mynten inom varje valör falla inom gränserna för toleranserna.

4 §

Metallmynten är cirkelformiga och har en slitrand. Bokstäverna, siffrorna och de övriga detaljerna på dem utgörs av relieffigurer. Bilderna och inskrifterna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds kring sin vertikalaxel.

Mynten på tio och en mark samt på tio penni har släta cylinderytor. I femmarksmyntets släta cylinderyta är texten SUOMI FINLAND ingraverad två gånger tillsammans med en heraldisk ros. Cylinderytan på femtiopennismyntet är räfflad.

På metallmynten kan finnas första bokstaven i myntverksdirektörens släktnamn.

5 §

Metallmyntens präglar framgår av beskrivningarna och ritningarna i 6-10 §§.

De närmare detaljerna i präglarna framgår av de originalmodeller och arbetsritningar som finns hos Finlands myntverk.

6 §

Tiomarksmyntet har på teckensidans mittfält, som är av aluminiumbrons, en bild av en spelande tjädertupp. I den övre delen av den ringformade delen av kopparnickel som omger myntets mittfält finns årtalet och i dess nedre del som randskrift texten SUOMI FINLAND. På valörsidan avbildas rönnblad och två bärklasar, som delvis är belägna i myntets mittfält, delvis i den ringformade delen. Upptill i myntets mittfält, en aning till höger finns dessutom siffran 10 och i den ringformade delen som randskrift nerifrån uppåt till höger texten MARKKAA MARK.

7 §

Femmarksmyntet avbildar på teckensidans mittfält en Saimenvikare vilande på en sten. Under bilden finns årtalet. Upptill finns som randskrift texten SUOMI och nedtill som randskrift texten FINLAND. Upptill på valörsidan finns siffran 5 samt till vänster och i mitten tre näckrosblad. På det översta bladet finns en trollslända. Som randskrift nerifrån uppåt till höger finns texten MARKKAA MARK.

8 §

På enmarksmyntets teckensida finns Finlands lejon avbildat på en excentrisk cirkelformad botten. Den excentriska kantranden är indelad i tre delar, där årtalet finns nedtill och som randskrift uppifrån nedåt till höger texten SUOMI FINLAND. På valörsidan finns på en excentrisk cirkelformad botten siffran 1 i stort format och kvadratformade ornament på vardera sidan av den. Den excentriska kantranden är indelad i fyra delar och i delarna till höger finns som randskrift uppifrån nedåt texten MARKKA MARK.

9 §

Femtiopennismyntet har på teckensidan under varandra en bild av en björn, texterna SUOMI och FINLAND samt årtalet. På valörsidan finns upptill, en aning till höger siffran 50 och nedanför denna till höger, under varandra texterna PENNIÄ och PENNI samt till vänster och nedtill figurer som föreställer björnmossa.

10 §

Tiopennismyntet har på teckensidan till vänster två liljekonvaljblad och -blomställningar. Till höger, under varandra finns texterna SUOMI och FINLAND samt årtalet. På valörsidan till höger finns under varandra siffran 10 samt texterna PENNIÄ och PENNI, och till vänster ett bivaxkaksmotiv.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1993.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 28 december 1979 om metallmynt (1026/79) jämte senare ändringar. Metallmynt som överensstämmer med de ursprungliga stadgandena i förordningen om metallmynt samt i förordningen den 24 juni 1982 (494/82) om ändring av förordningen om metallmynt förblir som lagliga betalningsmedel.

Femmarksmynt som överensstämmer med stadgandena i denna förordning kan sättas i omlopp redan år 1992.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.