672/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Lag om ändring av lagen om naturskydd

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23) 7 och 10 §§, 13 § 2 mom. och 16 § 3 mom.,

av dessa lagrum 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 13 april 1962 (292/62) och 16 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 26 april 1983 (401/83),

ändras 5 a §, 9 § 1 mom., 12 §, rubriken för 3 kap., 14 a § 2 mom., 16 § 2 mom., 16 a § 1 och 3 mom., 16 b och 18 §§, 19 § 1 mom., 20 §, 21 § 2 och 3 mom. samt 22-24 §§,

av nämnda lagrum 5 a § sådan den lyder i lag av den 28 augusti 1981 (594/81), 14 a § 2 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 13 april 1962, 16 § 2 mom. och 16 a § 1 och 3 mom. sådana de lyder i nämnda lag av den 26 april 1983, 16 b, 23 och 24 §§ sådana de lyder i lag av den 13 februari 1987 (153/87), 18 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 27 juli 1984 (560/84), 19 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1964 (708/64) samt 21 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 15 november 1927 (301/27), samt

fogas till 9 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till lagen nya 14 b, 16 c och 16 d §§, före 16 d och 18 §§ nya kapitelrubriker samt till lagen nya 20 a, 22 a, 22 b och 24 a §§ som följer:

5 a §

Till en kommun där ett skyddsområde är beläget betalas, oberoende av när skyddsområdet har inrättats, av statens medel ersättning för den minskning av intäkten av kommunalskatt som inrättandet av skyddsområdet medför för kommunen genom att den skatt som skall betalas för inkomst av skogsbruk minskar. Ersättningen beviljas och betalas av forststyrelsen årligen.

9 §

Länsstyrelsen kan på ansökan av markägaren förklara ett enskilt område som från naturskyddssynpunkt är av avsevärd betydelse för ett särskilt skyddsområde enligt 1 § 2 mom. Till ansökan skall fogas utredning om äganderätten och gränserna för det område som skall fredas. Kommunen skall ges möjlighet att ge utlåtande om ansökningen.

I ett beslut som gäller ett särskilt skyddsområde skall ingå detaljerade bestämmelser om skydd av områdets natur. Sedan beslutet har vunnit laga kraft skall en anteckning om fredningen göras i jordregistret och på registerkartan eller i fastighetsregistret.


12 §

Kommunen beslutar om fredning av naturminnen som avses i 6 § på områden som tillhör enskilda. Om ansökan om fredning och dess giltighetstid samt utmärkande av naturminnen gäller 9 och 11 §§ i tillämpliga delar.

3 kap.

Skydd av flora och fauna

14 a §

Länsstyrelsen kan bevilja tillstånd att avvika från fredning när det är fråga om vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål eller när någon djurart på en viss ort har förökats i menlig omfattning eller annars har visat sig vara skadlig. Gäller ansökningen hela landet, beviljas tillståndet av miljöministeriet.


14 b §

Frilysta djur eller växter som avses i 13 och 14 §§ eller lätt igenkännliga delar eller produkter av dem får inte utföras från eller införas i landet, om inte miljöministeriet har gett sitt tillstånd.

16 §

Har ett djur som avses i 1 mom., på behörigt sätt uppstoppat eller annars behandlat, vetenskapligt, pedagogiskt eller samlarvärde, får det tillvaratas för att överlämnas till ett universitets naturvetenskapliga museum eller till polisen. Ett tillvarataget djur kan överlämnas även till andra samlingar än statliga enligt vad miljöministeriet bestämmer.

16 a §

För införsel och utförsel av djur och växter som hör till de arter som nämns i bilagorna I-III till konventionen om internationell handel med hotade arter av den vilda floran och faunan (FördrS 45/76) samt lätt igenkännliga delar och produkter av sådana djur och växter beviljas tillstånd och intyg av miljöministeriet på de grunder som nämns i konventionen. En förutsättning för införsel är att en myndighet i exportlandet har utfärdat ett tillstånd eller intyg som avses i konventionen.


Miljöministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om verkställigheten av den konvention som avses i 1 mom.

16 b §

Statsrådet kan förklara en naturligt förekommande växt- eller djurart som omfattas av denna lag och vars fortbestånd i Finland är äventyrat eller bestånd av sådana växter eller djur för hotad art.

Miljöministeriet samt jord- och skogsbruksministeriet skall inom sina verksamhetsområden följa hur bestånden av hotade arter utvecklas och vidta behövliga åtgärder för bevarande av arterna.

16 c §

En sådan hotad art eller ett sådant hotat bestånd av en art som omfattas av denna lag och som är i uppenbar fara att dö ut kan av statsrådet förklaras för särskilt skyddskrävande art. För bevarande av en särskilt skyddskrävande art skall miljöministeriet vid behov utarbeta en skyddsplan.

Miljöministeriet kan på områden som ägs av staten meddela allmänna vårdanvisningar för bevarandet och skötseln av en särskilt skyddskrävande arts förekomstplats.

Förekommer en särskilt skyddskrävande art någon annanstans än på områden som ägs av staten och har en skyddsplan enligt 1 mom. utarbetats för bevarande av arten, skall länsstyrelsen vid behov ge markägaren tillräcklig information om artens förekomst samt om markåtgärder som kan äventyra artens förekomst på platsen. Har information getts, skall markägaren underrätta länsstyrelsen om en sådan senast en månad innan han vidtar en ovan nämnd åtgärd senast en månad tidigare. Länsstyrelsen skall efter att ha mottagit meddelandet utan dröjsmål förhandla med markägaren om åtgärder som är nödvändiga för att den särskilt skyddskrävande arten skall kunna bevaras.

4 kap.

Naturskyddsförvaltningen

16 d §

Den högsta ledningen och övervakningen av naturskyddet ankommer på miljöministeriet.

Länsstyrelsen skall främja och övervaka naturskyddet i länet.

Kommunen har till uppgift att främja och övervaka naturskyddet inom sitt område.

Genom förordning stadgas om besittningen, skötseln och övervakningen av statsägda naturskyddsområden. De ordningsregler som nämns i 3 § utfärdas av det ämbetsverk eller den inrättning i vars besittning och vård skyddsområdet är.

5 kap.

Särskilda stadganden

18 §

Staten har rätt att för inrättande av ett skyddsområde inlösa fast egendom och särskilda rättigheter enligt lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77).

Länsstyrelsen kan interimistiskt, för högst två år, förbjuda att området begagnas på ett sätt som kan äventyra ändamålet med inlösningen. Länsstyrelsens beslut skall iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat. Förfaller inlösningen senare, har ägaren och innehavaren rätt till ersättning för den skada och det men som förbudet eventuellt har åsamkat dem. Länsstyrelsen beslutar om ersättningen.

Har tillstånd till inlösen av ett område för naturskyddsändamål utfärdats enligt 5 § 1 mom. lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter, är det förbjudet att begagna området på ett sätt som kan äventyra ändamålet med inlösningen. Förbudet gäller från den dag då beslutet om inlösningstillstånd har delgetts områdets ägare och innehavare till dess inlösningen har avslutats eller förfallit. För den inlösningsersättning som betalas skall bestämmas en i 95 § i nämnda lag angiven ränta från den dag då inlösningstillståndet delgavs. Om inlösningen förfaller, skall dock eventuell skada eller olägenhet som förbudet har orsakat ersättas enligt 2 mom.

19 §

Det är förbjudet att sätta upp konstruktioner, anordningar, texter och bilder utomhus i reklamsyfte eller något annat motsvarande syfte (utomhusreklam) utanför stads- eller byggnadsplaneområden enligt byggnadslagen (370/58).


20 §

Länsstyrelsen kan på ansökan av ägaren eller på framställning av miljöministeriet helt eller delvis upphäva skyddet av ett område som tillhör en enskild ägare eller lindra fredningsbestämmelserna för området, om naturförhållandena på området har förändrats så att dess naturskyddsvärde har minskat väsentligt eller om fredningen hindrar genomförandet av ett projekt som med tanke på ett allmänt intresse är av synnerligen stor betydelse.

Över ansökan skall miljöministeriets utlåtande inhämtas. Har ärendet blivit anhängigt på framställning av miljöministeriet, skall markägaren ges möjlighet att bli hörd.

Om upphävande av skyddet skall anteckning göras i jordregistret och på registerkartan eller i fastighetsregistret.

20 a §

Kommunen kan på ansökan av ägaren eller på framställning av länsstyrelsen upphäva fredningen av ett naturminne som avses i 12 §, om det inte längre finns några grunder för fredningen eller om ett naturminne avsevärt försvårar genomförandet av ett projekt som med tanke på ett allmänt intresse är av stor betydelse. Markägaren skall ges möjlighet att bli hörd, om ärendet har väckts på framställning av länsstyrelsen.

Om upphävande av fredningen skall en anteckning göras i jordregistret och på registerkartan eller i fastighetsregistret.

21 §

Länsstyrelsens beslut om inrättande eller indragning av ett skyddsområde skall meddelas genom kungörelse på kommunens anslagstavla.

Vad som sägs i 2 mom. gäller även kommunens beslut om fredning av ett naturminne eller upphävande av fredningen.

22 §

För beslut som gäller skyddsområden eller naturminnen och som har utfärdats med stöd av denna lag behöver inte betalas stämpelskatt eller avgifter.

22 a §

När staten är sökande i ett lagfarts- eller inteckningsärende i anslutning till förvärv av ett skyddsområde får handlingarna sändas per post till underrätten eller häradshövdingen.

22 b §

I kommunala myndigheters beslut som avses i 12 och 20 a §§ får ändring sökas genom besvär hos länsrätten enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/54).

23 §

Den som

1) bryter mot en fredningsbestämmelse som ingår i denna lag eller som har utfärdats med stöd av den eller som köper eller tar emot något som har erhållits genom att en sådan bestämmelse överträtts,

2) tar i besittning, överlåter eller i landet inför eller från landet utför ett djur eller en växt eller en lätt igenkännlig del eller produkt därav i strid med 14 a, 14 b eller 16 §,

3) i landet inför eller från landet utför ett djur eller en växt eller en lätt igenkännlig del eller produkt därav utan tillstånd eller intyg som avses i den konvention som nämns i 16 a §,

4) bryter mot ordningsregler som avses i 3 § eller mot ett sådant förbud mot användning av fångstredskap som nämns i 15 §, eller

5) bryter mot anmälningsskyldighet enligt 16 c § eller mot ett reklamförbud eller tillståndsvillkor enligt 19 §

skall, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag, för naturskyddsförseelse dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Vållar någon uppsåtligen eller av grov vårdslöshet, utan sådant tillstånd som lagen förutsätter eller annars rättsstridigt en långvarig eller annars betydande skada på ett naturskyddsområde eller en del därav, eller bryter någon mot en fredningsbestämmelse som hänför sig till en i 16 c § nämnd djur- eller växtart, och skall överträdelsen av bestämmelsen inte anses vara ringa, skall den skyldige för naturskyddsbrott dömas till böter eller fängelse i högst två år.

24 §

Den som har gjort sig skyldig till en gärning som avses i 23 § skall dömas att till staten förverka vad som erhållits genom brottet eller dess värde. Det värde som ett fridlyst djur eller en fridlyst växt har som företrädare för sin art skall dock alltid dömas förbrutet. Miljöministeriet fastställer de normativa värdena för fridlysta djur och växter. I övrigt skall 2 kap. 16 § strafflagen iakttas.

24 a §

Försummar någon att iaktta i denna lag eller med stöd därav utfärdade stadganden eller bestämmelser eller vidtar någon en åtgärd som strider mot dessa, kan länsstyrelsen vid vite ålägga den som saken gäller att inom utsatt tid undanröja det rättsstridiga tillståndet eller rätta försummelsen eller förelägga hot om att åtgärderna vidtas på hans bekostnad. Länsstyrelsens beslut skall iakttas trots att ändring har sökts.

Kostnaderna för en åtgärd som länsstyrelsen har låtit vidta betalas i förskott av statens medel och ersättning för dem får krävas in hos den försumlige utan dom eller utslag enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Länsstyrelsen avgör de ärenden om fredning av naturminnen och upphävande av fredning som är anhängiga vid ikraftträdandet.

Länsstyrelsen kan förlänga tiden för de interimistiska förbud som är anhängiga när denna lag träder i kraft så att de gäller högst två år.

På en inlösningsersättning som betalas på grund av en inlösningsförrättning som gäller ett skyddsområde och som är anhängig då denna lag träder i kraft skall fastställas en ränta från ikraftträdelsedagen till den dag då ersättningen betalas.

Utomhusreklam som har satts upp enligt de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft får vara kvar på sin ursprungliga plats.

Undantag från fredningsbestämmelser som gäller skyddsområden vilka innan denna lag träder i kraft har inrättats genom länsstyrelsens beslut beviljas av länsstyrelsen.

Regeringens proposition 33/90
Lag- och ekonomiutsk. bet. 45/90
Stora utsk. bet. 346/90

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.