658/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Förordning om ändring av 10 och 11 §§ förordningen om pension för företagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 7 november 1969 om pension för företagare (668/69) 10 och 11 §§ sådana de lyder i förordning av den 15 november 1985 (874/85), som följer:

10 §

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till i lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69), lagen om pension för arbetstagare (395/61), lagen om sjömanspensioner (72/56), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) eller lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller till ombud som av pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen därtill bemyndigats. Inlämnar inte sökanden på anmodan inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid för ansökningens avgörande erforderlig tilläggsutredning eller har behandlingen av ansökan enligt 9 § 2 mom. förordnats att förfalla, anses ansökan dock inlämnad först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till pensionsanstalten.

11 §

I fråga om en pensionsanstalts behörighet att avgöra pensionsansökan, hänskjutande av pensionsansökan till en annan pensionsanstalt, övriga uppgifter som ankommer på pensionsanstalten och som hänför sig till pensionen, förordnande av behörig pensionsanstalt samt avgörande av pensionsansökan och avsändning av pensionsbeslut gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 12 och 12 a-12 e §§ förordningen om pension för arbetstagare (183/62).


Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas från den 1 januari 1991.

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.