656/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Förordning om ändring av 12 och 13 §§ förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 12 och 13 §§ förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (184/62), sådana dessa lagrum lyder i förordning av den 15 november 1985 (872/85), som följer:

12 §

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till arbetspensionskassan eller i lagen om pension för arbetstagare (395/61), lagen om sjömanspensioner (72/56), lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller till ombud som av pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen därtill bemyndigats. Inlämnar inte sökanden på anmodan inom en av arbetspensionskassan utsatt skälig tid för ansökningens avgörande erforderlig tilläggsutredning eller har behandlingen av ansökan förordnats att förfalla på grund av att sökanden inte efterkommit sådant förständigande som avses i 14 § 1 mom., anses ansökan dock gjord först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till arbetspensionskassan.

13 §

I fråga om pensionsanstalternas behörighet att avgöra pensionsansökningar, hänskjutande av pensionsansökningar till någon annan pensionsanstalt, övriga uppgifter som ankommer på pensionsanstalterna och som hänför sig till pensioner, förordnande av behöriga pensionsanstalter samt avgörande av pensionsansökningar och sändning av pensionsbeslut gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 12 och 12 a-12 e §§ förordningen om pension för arbetstagare (183/62).


Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas räknat från den 1 januari 1991.

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.