655/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 11 § 4 mom. samt 12 och 12 a §§ förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62),

dessa lagrum sådana de lyder, 11 § 4 mom. i förordning av den 15 november 1985 (871/85), 12 § ändrad genom sistnämnda förordning och genom förordning av den 7 november 1969 (669/69) och 12 a § ändrad genom förordningar av den 29 december 1972, den 31 januari 1985 och den 15 juni 1990 (939/72, 106/85 och 542/90) samt genom nämnda förordning av den 15 november 1985, och

fogas till förordningen nya 12 b-12 f §§ som följer:

11 §

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till i lagen om pension för arbetstagare, lagen om sjömanspensioner (72/56), lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62), lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare avsedd pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen eller till ombud som av pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen därtill bemyndigats. Inlämnar inte sökanden på anmodan inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid för ansökningens avgörande erforderlig tilläggsutredning, eller har behandlingen av ansökan enligt 3 mom. förordnats att förfalla, anses ansökan dock inlämnad först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till pensionsanstalten.

12 §

Pensionsansökan avgörs av den pensionsanstalt där för arbetstagaren vid tidpunkten för pensioneringen eller senast därförinnan hade anordnats pensionsskydd som uppfyller minimivillkoren enligt lagarna om pension för arbetstagare eller företagare.

De pensionslagar som avses ovan i 1 mom. är

1) lagen om pension för arbetstagare,

2) lagen om sjömanspensioner,

3) lagen om pension för företagare,

4) lagen om pension för lantbruksföretagare,

5) lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden och

6) lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande.

Om pensionsskyddet för arbetstagare vid den tidpunkt som avses i 1 mom. hade anordnats enligt två eller flera pensionslagar, avgörs pensionsansökan av den pensionsanstalt som har hand om det i lagen avsedda pensionsskyddet och som nämns först i 2 mom.

Om pensionsskyddet för arbetstagare vid den tidpunkt som avses i 1 mom. hade anordnats hos två eller flera pensionsanstalter på grund av sådana parallella arbetsförhållanden på vilka lagen om pension för arbetstagare skall tillämpas, avgörs pensionsansökan av den pensionsanstalt där pensionsskyddet hade anordnats på basis av det huvudsakliga förvärvsarbetet.

12 a §

Om arbetstagaren vid den tidpunkt som avses i 12 § 1 mom. erhåller generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) eller avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/74), avgörs pensionsansökan av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Om pensionstagaren före sin död hade erhållit ålderdoms-, invalid- eller arbetslöshetspension från någon enligt 12 § behörig pensionsanstalt, avgör samma pensionsanstalt ansökan om den familjepension som skall betalas efter honom.

12 b §

Om pensionsansökan har gjorts hos någon annan pensionsanstalt än en som enligt 12 eller 12 a § är behörig, skall ansökningen hänskjutas till vederbörande pensionsanstalt.

Den pensionsanstalt som enligt 12 eller 12 a § ovan är behörig hänskjuter avgörandet av en pensionsansökan till någon annan pensionsanstalt, om pensionsskyddet har ordnats hos den sistnämnda på grund av sådant arbetsförhållande eller sådan företagarverksamhet där antingen den tid som återstår innan pensionsåldern uppnås eller motsvarande förtjänst skall beaktas då pensionen för arbetsförhållandet eller företagarverksamheten räknas ut.

Om det inte föreligger rätt till pension för det arbetsförhållande eller den företagarverksamhet på grund av vilken pensionsskyddet har anordnats, hänskjuter pensionsanstalten avgörandet av pensionsansökan till någon annan pensionsanstalt, som är behörig enligt 12 eller 12 a §.

12 c §

En behörig pensionsanstalt avgör pensionsansökan även till den del det gäller pensionsskydd som anordnats vid någon annan pensionsanstalt enligt de lagar som avses i 12 § 2 mom. samt sköter om utbetalningen av hela pensionen och övriga uppgifter som ankommer på pensionsanstalten och som hänför sig till pensionen. Den pensionsanstalt som betalar pensionen gottgörs för den del av pensionen som skall bekostas av någon annan pensionsanstalt så som därom särskilt stadgas.

Sedan den behöriga pensionsanstalten avgjort pensionsansökningen kan den hänskjuta de senare uppgifter som ankommer på pensionsanstalten och som hänför sig till pensionen till någon annan pensionsanstalt, som på basis av ett särskilt beslut redan betalar pension till pensionstagaren enligt den i 12 § 2 mom. avsedda pensionslagen, lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare eller lagen om avträdelsepension.

12 d §

Om det uppstår oklarhet om pensionsanstaltens behörighet eller om det finns något särskilt skäl, kan pensionsskyddscentralen förordna vilken pensionsanstalt som enligt 12 och 12 a-12 c §§ är behörig. I detta förordnande får ändring inte sökas.

Pensionsskyddscentralen kan även ge allmänna anvisningar om hur 12 och 12 a-12 c §§ skall tillämpas.

12 e §

Pensionsanstalten skall avgöra pensionsansökningarna utan dröjsmål sedan den inhämtat nödvändig utredning. Beslutet skall skickas till vederbörande per post till den adress denne uppgett eller bevisligen delges honom för kännedom.

12 f §

Pensionsanstalten kan vid behov av pensionstagaren kräva utredning om att han fortfarande uppfyller förutsättningarna för erhållande av pension. Har pensionstagaren inte inlämnat nämnda utredning inom en av pensionsanstalten utsatt skälig tid, kan pensionsanstalten besluta att utbetalningen av pensionen skall avbrytas tills utredningen inlämnats.

Invalidpensionstagare, som har återfått sin arbetsförmåga, och den som erhåller invalidpension i form av individuell förtidspension och som har börjat förvärvsarbeta är skyldig att meddela om förändringen till pensionsanstalten.

Mottagare av arbetslöshetspension är skyldig att meddela pensionsanstalten,

1) om vistelse utomlands eller om annan motsvarande orsak, på grund av vilken han inte kan ta emot arbete,

2) om förvärvsarbete, då därav erhållen förvärvsinkomst uppgår till minst det markbelopp som nämns i 4 c § 4 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare, samt

3) om vägran att ta emot av arbetskraftsmyndighet åt honom anvisat i 4 c § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett arbete, som fortgår minst en månad.

Mottagare av efterlevandepension är skyldig att meddela pensionsanstalten om ingående av äktenskap. Om ett barn som mottar barnpension adopteras av någon annan än förmånslåtarens efterlevande make eller någon som denne ingått äktenskap med, är barnets adoptivföräldrar skyldiga att meddela pensionsanstalten om adoptionen.


Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas räknat från den 1 januari 1991.

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.