654/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Förordning om sjömanspensioner

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 2 § 2 mom., 16 § 2 mom. och 69 § lagen om sjömanspensioner av den 26 januari 1956 (72/56),

av dessa lagrum 2 § 2 mom. och 16 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 28 december 1990 (1346/90):

1 §

Arbetsgivaren skall till sjömanspensionskassan inbetala de försäkringspremier som han innehållit på i sjömanstjänst anställda personers lön under kalendermånaden och sin egen däremot svarande premie senast den 10 dagen i den andra månaden näst efter nämnda kalendermånad. Inom samma tid skall arbetsgivaren tillställa pensionskassan en redovisning för försäkringspremierna, varav bör framgå beloppet av de innehållningar som verkställts ombord på varje fartyg samt arbetsgivarens däremot svarande premieandel.

Arbetsgivaren skall på pensionskassans blankett meddela pensionskassan

1) om begynnande och upphörande av ett arbetsförhållande, som omfattas av lagen om sjömanspensioner, omedelbart, om överenskommelse om en särskild fastställd tid inte ingåtts med pensionskassan, härvid dock så att uppgifterna för varje kalenderkvartal meddelas senast inom den månad som följer på kvartalet,

2) om de vid kalenderårets slut fortlöpande arbetsförhållanden som omfattas av lagen om sjömanspensioner före utgången av därpå följande februari, samt

3) i samband med de anmälningar som avses i 1 och 2 punkterna, för skötseln av pensionsskyddet erforderliga uppgifter om lön, tjänsteår och annat samt tjänsteställningen vid kalenderårets slut eller när arbetsförhållandet upphör.

Pensionskassan är skyldig att utan dröjsmål och på det sätt som pensionsskyddscentralen bestämmer underrätta denna om alla ovan nämnda arbetsförhållanden samt om de ändringar som senare görs i dessa. Pensionskassan skall även, på det sätt som pensionskyddscentralen närmare föreskriver, lämna pensionsskyddscentralen andra uppgifter som gäller ordnandet av pensionsskyddet.

2 §

Vid fastställande av den lön som avses i 16 § 2 mom. lagen om sjömanspensioner beaktas inte den semesterersättning som skall betalas när arbetsförhållandet upphör.

3 §

Vid beräknandet av tidsperiodernas längd anses en kalendermånad bestå av 30 dagar. Kalendermånadernas längd jämnas ut så att månadens sista dag och under skottår även den näst sista dagen i februari betraktas som den trettionde dagen.

Tidsperiodens längd i månader beräknas så att det antal dagar som enligt 1 mom. ingår däri divideras med 30. Vid beräknandet av den till pension berättigande tjänstetiden beaktas inte en ofullständig månad, som eventuellt ingår i kvoten. Om dock minst 15 dagar kvarstår när tjänstetiden för de arbetsförhållanden som varat under en månad räknas ut, anses dessa 15 dagar motsvara en månad.

4 §

Vid beräknandet av den i 16 § 2 mom. lagen om sjömanspensioner avsedda medelförtjänsten per månad divideras det sammanlagda beloppet av de inkomster som uppburits ombord på fartyget och justerats enligt nämnda moment med antalet dagar i tidsperioden i fråga och kvoten multipliceras med trettio.

Om arbetsförhållandet har fortsatt sedan arbetstagaren uppnått pensionsåldern anses arbetsförtjänsten från kalenderårets början eller, om arbetsförhållandet börjat senare, från det arbetsförhållandet börjat till den dag pensionsåldern uppnås vara en så stor del av den totala inkomst, som uppburits i arbetsförhållandet under det året som nämnda tidsperiod utgör av den tid arbetsförhållandet varar under samma år.

5 §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 15 november varje år beloppet av förskottet på statens i 4 § 2 mom. lagen om sjömanspensioner avsedda andel för följande kalenderår. Senast den 15 juni varje år fastställer ministeriet det slutliga beloppet av statens i 4 § 1 mom. i nämnda lag avsedda andel för föregående kalenderår och justerar samtidigt förskottsposternas belopp för årets andra hälft. Dessutom justerar ministeriet senast den 15 november varje år beloppet av den förskottspost som skall betalas för december.

Förskottsbeloppet betalas i tolv lika stora månatliga belopp. Förskottet skall stå till pensionskassans disposition varje månad den första vardag då Postbanken Ab registrerar postgirokonton. Skillnaden mellan det betalda förskottsbeloppet och det slutliga beloppet av statens andel, som fastställts för samma år, beaktas i samband med betalningen av det förskottsbelopp som skall erläggas efter att andelen har fastställts.

Om det när förskottsbeloppet för december justeras enligt 1 mom. emellertid framgår att det redan före justeringen i förskott har betalats mer än det belopp som beräknats vara statens andel, skall skillnaden mellan det betalda förskottsbeloppet och statens beräknade andel återbetalas till staten den första vardagen i den månad som följer efter justeringen med iakttagande av vad som stadgas i 2 mom.

För de åtgärder som nämns i 1 mom. skall pensionskassan före den 20 dagen i den månad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som ministeriet har bestämt.

6 §

I fråga om en pensionsanstalts behörighet att avgöra en pensionsansökan, hänskjutande av en pensionsansökan till en annan pensionsanstalt, övriga uppgifter som ankommer på pensionsanstalten och som hänför sig till pensionen, förordnanade av en behörig pensionsanstalt samt avgörande av pensionsansökan och avsändning av pensionsbeslut gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 12 och 12 a-12 e §§ förordningen om pension för arbetstagare (183/62).

7 §

Pensionskassan och pensionsskyddscentralen är skyldiga att på begäran lämna arbetstagaren de uppgifter de innehar om arbetstagarens fribrev eller för övrigt om hans rätt till pension. Pensionskassan är även skyldig att på begäran lämna arbetsgivaren de uppgifter i anslutning till ordnandet av pensionsskydd som behövs för företagets skötsel och bokföring.

8 §

Vid tillämpningen av denna förordning skall i tillämpliga delar dessutom iakttas vad som stadgas i 11 § 4 mom. samt i 16 och 17 §§ förordningen om pension för arbetstagare.

9 §

Denna förordning träder i kraft den 17 april 1991, dock så att den tillämpas från den 1 januari 1991.

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.