653/1991

Given i Helsingfors den 12 april 1991

Förordning om ändring av förordningen om försvarsmakten

På föredragning av försvarsministern

ändras i förordningen den 23 april 1975 om försvarsmakten (274/75) 38 a, 43, 44, 47 och 48 §§, i 49 § 1 mom. det inledande stycket samt 3, 5 och 26 punkten samt 51 § 1 mom. 5 punkten,

dessa lagrum sådana de lyder, 38 a § ändrad genom i förordningar av den 18 december 1987 och den 12 maj 1989 (1052/87 och 418/89), 43, 44, 47 och 48 §§ samt i 49 § 1 mom. 3, 5 och 26 punkten i nämnda förordning av den 18 december 1987 och 51 § 1 mom. 5 punkten i nämnda förordning av den 12 maj 1989, samt

fogas till förordningen en ny 48 a § och till 49 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom nämnda förordningar av den 18 december 1987 och den 12 maj 1989, en ny 7 a- och en ny 13 a-punkt som följer:

38 a §

Vid försvarsmakten finns

1) tjänster som kommendör för försvarsmakten, chef för huvudstaben, generallöjtnant, viceamiral, generalmajor, konteramiral, överste, kommodor, överstelöjtnant, kommendör, major, kommendörkapten, kapten, kaptenlöjtnant, premiärlöjtnant och löjtnant samt tjänster som befattningsofficer i specialklass och i klass 1-6 ävensom tjänster som värvad,

2) tjänster som chefingenjör vid försvarsmakten, militäröveringenjör och militäringenjör, överläkare vid försvarsmakten, militäröverläkare och militärläkare, övertandläkare vid försvarsmakten och militärtandläkare, överveterinär vid försvarsmakten, militäröverveterinär och militärveterinär, militärövertekniker och militärtekniker, ekonomichef och ekonom samt överkapellmästare och kapellmästare,

3) tjänster som fältbiskop, fältprost och militärpastor, samt

4) tjänster som ADB-chef, ADB-skrivare, apoteksföreståndare, arbetsledare, arbetsstudieman, arkivarie, assessor, assistentläkare, avdelningsbiträde, avdelningschef, avdelningsföreståndare, avdelningsläkare, avdelningssekreterare, avdelningsskötare,

baderska, bibliotekarie, biblioteksamanuens, biblioteksbiträde, biträdande avdelningsskötare, biträdande överläkare vid militärsjukhus, brandchef, brandman, brandmästare, byggchef, byggmästare, byråchef, byråfunktionär, byråföreståndare, byråsekreterare,

chaufför, chefbibliotekarie, cheftränare, datamaskinsoperatör, detektiv, disponent, eldare, elmontör,

farmaceut, forskarbiträde, forskare, forskningschef, fotograf, fotografitekniker, fotolaborant, fysioterapeut, förrådsförvaltare, förrådskarl, förrådsmästare,

gårdskarl-eldare, hjälp- och vaktkarl, hjälpskötare, husmor, hälsovårdare, hörselundersökare, idrottsinstruktör, informationssekreterare, inspektör, instrumentvårdare,

kamrer, kartograf, kokerska, konditionsskötare, kosthållsbiträde, krigsarkivarie, kriminalundersökare,

laborant, laboratoriebiträde, laboratoriemästare, laboratorieskötare, laboratorietekniker,

maskinchef, maskinmästare, maskinskrivare, maskinskötare, matematiker, medikalvaktmästare, meteorolog, militärjurist, montör, museichef,

operatör, planerare, provianteringsinspektör, provisor, psykolog, reparatör, ritare, röntgenskötare,

sekreterare, serviceman, signalist, signalistövervakare, sjukhusbiträde, sjukhuskemist, sjukhuskurator, sjukskötare, socialchef, socialkurator, specialforskare, specialläkare, specialsjukskötare, sprängämnesinspektör, städarbetsledare, städare, städinstruktör, sömmerska,

tandskötare, tekniker, textbehandlare, telefonmontör, translator, träningschef, tvätterska, undermaskinmästare, upphandlare, vaktmästare, varuinspektör, växelmontör, yngre lektor,

äldre montör, äldre lektor, äldre vaktmästare, överdetektiv, överelmontör, överhusmor, överinspektör, överläkare vid militärsjukhus, övermontör, överskötare.

Militära tjänster är de tjänster som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten och av de tjänster som avses i 2 punkten de vilkas innehavare är män.

43 §

Behörighetsvillkor för militärläkartjänster är

1) för överläkare vid försvarsmakten, att han är legitimerad läkare och har sanitetsöverstelöjtnants- eller sanitetskommendörs grad samt att han minst fem år har tjänstgjort i läkaruppgifter vid försvarsmakten,

2) för militäröverläkare och militärläkare, att han är legitimerad läkare samt dessutom för militäröverläkare att han är förtrogen med läkaruppgifter vid försvarsmakten,

3) för övertandläkare vid försvarsmakten, att han är legitimerad tandläkare samt att han minst fem år har tjänstgjort i tandläkaruppgifter vid försvarsmakten, samt

4) för militärtandläkare, att han är legitimerad tandläkare.

Om en tjänst som avses i 1 mom. 2-4 punkten är en militär tjänst, krävs av den som utnämns dessutom reservofficersutbildning.

44 §

Behörighetsvillkor för militärveterinärtjänster är

1) för överveterinär vid försvarsmakten, att han är legitimerad veterinär och har veterinärmajorsgrad samt att han minst fem år har tjänstgjort i veterinäruppgifter vid försvarsmakten, och

2) för militäröverveterinär och militärveterinär, att han är legitimerad veterinär samt dessutom för militäröverveterinär och den militärveterinär som tjänstgör såsom livsmedelshygieniker vid huvudstaben att han är förtrogen med livsmedelshygien.

Om en tjänst som avses i 1 mom. 2 punkten är en militär tjänst, krävs av den som utnämns dessutom reservofficersutbildning.

47 §

Behörighetsvillkor för militärekonomtjänster är

1) för ekonom merkonomexamen eller vid allmänna underhållslinjen vid befälsinstitutet avlagd högre tjänsteexamen för befattningsofficer, och

2) för ekonomichef i ekonomtjänst vid försvarsmakten förvärvad god förtrogenhet med försvarsmaktens hushållning samt dessutom för tjänsten fastställd vidareutbildning.

Om en tjänst som avses i 1 mom. är en militär tjänst, krävs av den som utnämns dessutom reservofficers- eller reservunderofficersutbildning.

48 §

Behörighetsvillkor för militärkapellmästartjänster är för överkapellmästare och kapellmästare militärkapellmästarexamen eller musikkandidatexamen enligt utbildningsprogrammet för orkester- och körledning samt dessutom för överkapellmästare minst ett års tjänstgöring som kapellmästare för en militärmusikkår.

Om en tjänst som avses i 1 mom. är en militär tjänst, krävs av den som utnämns dessutom reservofficers- eller reservunderofficersutbildning.

48 a §

Om en tjänst som avses i 43 § 1 mom. 2-4 punkten, 44 § 1 mom. 2 punkten, 47 § 1 mom. eller 48 § 1 mom. inte är en militär tjänst, skall den som utnämns till tjänsten genomföra en sådan utbildning som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten förutsätter. Utbildningens innehåll godkännes av försvarsministeriet på förslag av huvudstaben.

49 §

Behörighetsvillkor för de tjänster som anges nedan är sådan skicklighet, förmåga och kännedom om försvarsförvaltningen som förutsätts för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Dessutom krävs


3) av överläkare och biträdande överläkare samt specialläkare, avdelningsläkare och assistentläkare vid militärsjukhus att han är legitimerad läkare samt av överläkare, biträdande överläkare, specialläkare och avdelningsläkare vid militärsjukhus dessutom att han har speciallisträttigheter på det medicinska område till vilket de patienter hör som han huvudsakligen kommer att vårda,


5) av krigsarkivarie för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och högre arkivexamen samt god erfarenhet av arkivverksamhet och kännedom om arkivområdet,


7 a) av ADB-chef för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god kännedom om dataadministration och databehandling,


13 a) av sjukhuskemist för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och behörighet som sjukhuskemist,


26) av överskötare administrativ examen inom hälsovården eller kandidatexamen i hälsovård och dessutom examen på institutnivå inom hälsovården samt utöver dessa examina erfarenhet av arbetsuppgifter inom området, av avdelningsskötare och biträdande avdelningsskötare specialexamen inom området eller examen på institutnivå inom hälsovården och därtill hörande utbildning för avdelningsskötare, av hälsovårdare hälsovårdarexamen eller specialsjukskötarexamen vid studielinje inom hälsovården, av sjukskötare sjukskötar- eller specialsjukskötarexamen, av laboratorieskötare laboratorieskötar- eller speciallaboratorieskötarexamen, av röntgenskötare röntgenskötar- eller specialröntgenskötarexamen, av fysioterapeut fysioterapeut- eller specialfysioterapeutexamen, av tandskötare tandskötarexamen, av hjälpskötare hjälpskötar- eller primärskötarexamen, av konditionsskötare konditionsskötarexamen, av medikalvaktmästare medikalvaktmästar-ambulansförarexamen eller motsvarande behörighet som antecknats i det kartotek som social- och hälsostyrelsen för över personalen inom hälsovården, av avdelningsbiträde mottagningsassistent- eller avdelningsbiträdesexamen eller annan för uppgiften lämplig utbildning och genom tidigare verksamhet förvärvad tillräcklig skicklighet att sköta uppgifterna, av hörselundersökare hörselundersökarexamen eller minst examen på skolnivå inom hälsovården och genom tidigare verksamhet förvärvad tillräcklig skicklighet att sköta uppgifterna.


51 §

Till tjänsterna vid försvarsmakten utnämns:


5) militärjurist, assistentläkare, ADB-chef, sjukhuskemist, provisor, farmaceut, translator, lektor, chefbibliotekarie, bibliotekarie, matematiker, museichef, träningschef, cheftränare, kamrer, specialforskare, forskare, överinspektör, inspektör, planerare, informationssekreterare, meteorolog, avdelningssekreterare, socialchef, psykolog, provianteringsinspektör, överhusmor, byggmästare, brandchef, brandmästare, maskinchef, befattningsofficer av 1 och 2 klass, militärövertekniker, militärtekniker, ekonomichef, ekonom och kapellmästare av huvudstaben;Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

Helsingfors den 12 april 1991

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.