636/1991

Given i Helsingfors den 5 april 1991

Lag om ändring av lagen om statsgarantier åt industrin för investeringar i miljövård

I enlighet med riksdagens beslut

ändras rubriken för samt 1 § 1 mom., 3 §, 4 § 1 mom. och 5 § i lagen den 13 juli 1973 om statsgarantier åt industrin för investeringar i miljövård (609/73),

sådana dessa lyder, 1 § 1 mom., 3 § och 4 § 1 mom. i lag av den 29 juni 1990 (597/90) samt rubriken för lagen och 5 § i lag av den 25 april 1984 (319/84), samt

fogas till lagen nya 1 a och 6 a §§ som följer:

Lag

om statsgarantier och exportgarantier för investeringar som främjar miljövård

1 §

Statsgaranticentralen kan enligt denna lag bevilja statsgarantier som säkerhet för krediter vilka har beviljats företag som bedriver industriell eller därmed jämförlig produktionsverksamhet för finansiering av investeringar i vattenvård, luftvård och utnyttjande av avfall (inhemska miljövårdsinvesteringar).


1 a §

Statsgaranticentralen kan enligt denna lag bevilja statsgarantier och exportgarantier för finansiering av investeringar utomlands som i betydande grad förbättrar situationen för miljön i Finland (utländska miljövårdsinvesteringar).

3 §

Innan statsgaranti beviljas för inhemska miljövårdsinvesteringar skall Statsgaranticentralen inhämta vatten- och miljöstyrelsens utlåtande om hur ändamålsenlig och effektiv investeringen är i fråga om främjande av vattenvården, eller länsstyrelsens utlåtande i fråga om främjande av luftvården och utnyttjande av avfall. I fråga om de utländska miljövårdsinvesteringar som i betydande grad förbättrar situationen för miljön i Finland skall utlåtande om hur ändamålsenlig och effektiv investeringen är inhämtas hos miljöministeriet och handels- och industriministeriet samt utlåtande om hur ändamålsenlig investeringen är hos utrikesministeriet.

4 §

Vatten- och miljöstyrelsen skall övervaka vattenvårdsinvesteringarna och länsstyrelsen de övriga inhemska miljövårdsinvesteringarna. Miljöministeriet skall övervaka de utländska miljövårdsinvesteringarna.


5 §

Beloppet av obetalda garantikrediter får samtidigt vara sammanlagt högst 3 000 miljoner mark exklusive räntor och andra prestationer som eventuellt skall betalas utöver kapitalet. Motvärdet av kredit i utländskt mynt beräknas härvid enligt den försäljningskurs som Finlands Bank noterat för valutan i fråga när garantin beviljades.

6 a §

I fråga om de exportgarantier som avses i denna lag gäller i övrigt lagen om exportgaranti (479/62) i tillämpliga delar.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Regeringens proposition 311/90
Statsutsk. bet. 101/90
Stora utsk. bet. 320/90

Helsingfors den 5 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.