634/1991

Given i Helsingfors den 5 april 1991

Lag om ändring av 12 kap. 3 § lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 kap. 3 § lagen den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/87) som följer:

12 kap.

Tillsynen över försäkringsföreningarna

3 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall övervaka att försäkringsföreningarna i sin verksamhet följer lag, sina stadgar, de för försäkring fastställda grunderna och god försäkringssed.

För att trygga en sund och fungerande ekonomisk konkurrens mot skadliga konkurrensbegränsningar skall i försäkringsföreningarnas verksamhet i tillämpliga delar iakttas 14 a kap. lagen om försäkringsbolag.

Ministeriet skall förrätta inspektion av föreningarna så ofta och i den omfattning som tillsynen förutsätter.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Regeringens proposition 303/90
Ekonomiutsk. bet. 16/90
Stora utsk. bet. 303/90

Helsingfors den 5 april 1991

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Social- och hälsovårdsminister
Mauri Miettinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.